Juridiniai asmenys

Reikalingi dokumentai:

  • JAR išrašas (ne senesnis nei 6 mėn.)

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Fiziniai asmenys, turintys veiklos liudijimus

Reikalingi dokumentai:

  • Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Užklausos forma

Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas

Pažymėdama(s) langelį, sutinku gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymus apie UAB „Mobilieji mokėjimai“ paslaugas ir leisti teirautis mano nuomonės apie tokias paslaugas el. paštu ir/ar telefonu. Šio Jūsų sutikimo pagrindu tvarkysime Jūsų pateiktus asmens duomenis, o pasiūlymus Jums galėsime siųsti iki kol atšauksite šį sutikimą. Atšaukti sutikimą bet kada galite pranešdami apie sutikimo atšaukimą info@moq.lt. Galite nesutikti gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymų. Visos sutikimo sąlygos ir informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei teises – čia.

Ačiū, kad užsisakėte!

Dabar belieka sulaukti geriausių mūsų pasiūlymų.

Uždaryti

Ačiū

Jūsų užklausa gauta ir su jumis bus susisiekta.

Uždaryti

Privatumo politika

MoQ TINKLAPIO PRIVATUMO POLITIKA

v.04, galioja nuo 2019.10.03.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis tinklapis yra valdomas UAB „Mobilieji mokėjimai“, juridinio asmens kodas: 304431143, registruotos buveinės adresas: Žalgirio g. 92-701, Vilnius (toliau MoQ tinklapio privatumo politikoje („Privatumo politika“), priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Mes“, „Mūsų“, „Mums“, „Mus“ ar pan.)). Atitinkamai Mes esame Jūsų Asmens duomenų, tvarkomų Jums naudojantis MoQ tinklapiu, valdytojas.

1.2.  Mes gerbiame visų MoQ tinklapio moq.lt („MoQ tinklapis“) lankytojų, Mūsų verslo partnerių bei jų įgaliotų atstovų ar vadovų ir/ar naudos gavėjų (toliau Privatumo politikoje priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Jūs“, „Jūsų“) teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų Asmens duomenų apsaugą Jums lankantis MoQ tinklapyje. Privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su pagrindiniais Jūsų Asmens duomenų tvarkymo principais, taip pat informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir šios Privatumo politikos.

1.3. Privatumo politika taikoma visų Jūsų Asmens duomenų tvarkymui Jums lankantis ir naudojantis MoQ tinklapiu, įskaitant atvejus, kai Jūs, tiek kaip fizinis asmuo – verslininkas, tiek kaip fizinis asmuo – verslininko – juridinio asmens atstovas, vadovas ir/ar galutinis naudos gavėjas atitinkamoje MoQ tinklapio skiltyje pasirenkate pateikti duomenis MoQ programėlės prekybininko sutarties sudarymui bei prieš sudarant tokią sutartį su Jumis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais Mūsų atliekamam patikrinimui. Naudodamiesi MoQ tinklapiu bei Mums teikdami savo Asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su ir įsipareigojate laikytis Privatumo politikos nuostatų (nebent Asmens duomenų tvarkymui būtinas aiškus Jūsų sutikimas).

1.4. Mes sukūrėme ir administruojame MoQ tinklapį, siekdami Jus informuoti ir supažindinti su galimybe naudotis Mūsų sukurta MoQ programėle, skirta atlikti mokėjimo operacijas bei teikti kitas su mokėjimo sąskaitos MoQ programėlėje tvarkymu susijusias paslaugas, naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį ar skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį bei siekiant sudaryti sutartis su Mūsų partneriais – MoQ programėle suteikiančiais galimybę atsiskaityti prekybininkais. Jums registruojantis ir naudojantis MoQ programėle bus taikoma atskira MoQ programėlės privatumo politika, su kuria galėsite susipažinti MoQ programėlėje arba čia.

 

2. SĄVOKOS

2.1. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi tokią žemiau pateikiamą reikšmę:

2.1.1. „Asmens duomenys“ – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pvz., pagal vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal fizinius, fiziologinius, genetinius, psichinius ir kt. požymius.

2.1.2. „Asmuo“ – bet koks fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi (duomenų subjektas).

2.1.3. „BDAR“ – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

2.1.4. „Duomenų teikimas“ – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje).

2.1.5. „Asmens duomenų tvarkymas“ – bet koks automatizuotai arba neautomatizuotai su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas, pvz., rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas ir pan.

2.1.6. „Pažeidimas“ – Asmens duomenų saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

2.1.7. „Tvarkytojas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Valdytojo pavedimu ir jo instrukcijomis tvarko Asmens duomenis.

2.1.8. „Valdytojas“ – UAB „Mobilieji mokėjimai“, juridinio asmens kodas: 304431143, registruotos buveinės adresas: Žalgirio g. 92-701, Vilnius (Valdytojas nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones).

2.1.9. „Sutikimas“ – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Asmens valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais sutinkama, kad būtų tvarkomi su Asmeniu susiję Asmens duomenys.

2.1.10. „PPTFP įstatymas“ – Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

 

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 

3.1. Mes renkame ir tvarkome toliau nurodytus Mūsų verslo partnerių (fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų) Asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 

3.1.1. Komercinių pasiūlymų pateikimo tikslu

3.1.1.1. Mūsų verslo partneriams (Asmenims ir juridiniams asmenims), kurie MoQ tinklapio skiltyse „MoQ telefone“, „MoQ kasoje“ ar „MoQ el. prekyboje“ (tiesiogiai ar per atstovą) paspaudę mygtuką „Gauti pasiūlymą“, nurodo savo Asmens duomenis (juridiniai asmenys – duomenis) ir sutinka gauti pasiūlymą, siųsime pasiūlymus telefonu (trumpąja SMS žinute ir/ar skambučiu) ir/ar el. paštu. Duodami sutikimą, taip pat sutinkate, kad su Jumis susisiektume nurodytu telefonu ar el. paštu išsamesnės informacijos, reikalingos pateikti tiksliau Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.

3.1.1.2. Šiuo tikslu tvarkysime šių asmenų duomenis: kai, pageidaudamas gauti pasiūlymą, kreipiasi juridinis asmuo, tvarkomi tokio juridinio asmens duomenys ir/ar nurodyto jo atstovo (juridinį asmenį atstovaujančio Asmens, pvz., įgalioto asmens, vadovo, valdymo organo nario ar naudos gavėjo) Asmens duomenys, o kai, pageidaudamas gauti pasiūlymą, kreipiasi fizinis asmuo – tvarkomi šio Asmens Asmens duomenys.

3.1.1.3.  Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas (darbovietė), pateikta žinutė, duomenys, patvirtinantys sutikimo davimą.

3.1.1.4. KAI WWW.MOQ.LT TINKLAPIO SKILTYJE „VERSLUI“ PASPAUDŽIATE MYGTUKĄ „GAUTI PASIŪLYMĄ“, ĮVEDATE SAVO ASMENS DUOMENIS, PAŽYMITE SUTIKIMO LAUKELĮ IR PASPAUDŽIATE „SIŲSTI“, JŪS SUTINKATE PATEIKTI SAVO ĮVESTUS (ASMENS) DUOMENIS IR PASIRENKATE GAUTI MŪSŲ PASIŪLYMUS. TAIP JŪS SUTINKATE, KAD UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, SU JUMIS SUSISIEKTŲ EL. PAŠTU, TELEFONU AR TRUMPĄJA SMS ŽINUTE, SIEKDAMAS PASIŪLYTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ TEIKIAMAS PASLAUGAS (ĮSKAITANT TEIKIAMAS BENDRADARBIAUJANT SU PARTNERIAIS, PVZ., MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIAIS) AR TEIRAUTIS JŪSŲ NUOMONĖS APIE PASLAUGAS BEI TVARKYTŲ IŠ JŪSŲ GAUTUS JŪSŲ (ASMENS) DUOMENIS (TELEFONO NUMERIS, VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTO ADRESAS, PATEIKTA ŽINUTĖ) ŠIO SUTIKIMO PAGRINDU IR SĄLYGOMIS.

3.1.1.5. DUOTĄ SUTIKIMĄ UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PRANEŠIMAMS GAUTI GALITE BET KADA ATŠAUKTI NEPATIRDAMI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ. TURITE TEISĘ BET KADA ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ PASPAUDUS ATITINKAMĄ NUORODĄ KIEKVIENAME GAUTAME EL. PAŠTO PRANEŠIME ARBA PRANEŠDAMI APIE SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ EL. PAŠTU INFO@MOQ.LT. GAVUS SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ, MES NEDELSIANT NUTRAUKSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ PRANEŠIMŲ SIUNTIMO TIKSLU IR PRANEŠIMŲ NEBESIŲSIME. SUTIKIMO ATŠAUKIMAS NEDARYS POVEIKIO SUTIKIMU PAGRĮSTO JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, ATLIKTO IKI SUTIKIMO ATŠAUKIMO, TEISĖTUMUI.

3.1.1.6. Mes pasiūlymų gavimo tikslu Jūsų Asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų Asmens duomenų tvarkymą priemonėmis.

3.1.1.7. Jūsų Asmens duomenis gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime. Mes imsimės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Asmens duomenų tvarkymą, juos perduodant nurodytiems asmenims.

3.1.1.8. Jūsų Asmens duomenys iš kitų nei Jūs šaltinių šiuo tikslu nerenkami.

3.1.1.9. Jūsų Asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu šio Sutikimo komercinių pasiūlymų pateikimui pagrindu bus tvarkomi 2 metus nuo Sutikimo suteikimo dienos arba iki Jūsų Sutikimo atšaukimo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Sutikimą saugosime dar 1 metus po Sutikime nurodyto duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

3.1.1.10. Jums nesutikus gauti Mūsų pasiūlymų, neturėsime galimybės Jums pranešti aktualių pasiūlymų.

3.1.1.11. Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Kokias teises Jūs turite?“. Klausimus dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo Mums galite užduoti el. paštu info@moq.lt.

 

3.1.2. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu (teisės aktų reikalavimų vykdymas)

3.1.2.1 Jūsų Asmens duomenys, pateikti prekybininko anketoje, kurią Jūs galite gauti iš Mūsų darbuotojų arba galite užpildyti MoQ tinklapio skiltyje „Verslui“ paspaudę mygtuką „Pildyti anketą“, tvarkomi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu vykdant teisės aktų reikalavimus.

3.1.2.2. Kai MoQ tinklapyje pasirenkate nuorodą „Pildyti anketą“, būsite nukreipiamas į Mūsų pasitelkto Tvarkytojo (UAB „Dokobit“, juridinio asmens kodas: 301549834, registruotos buveinės adresas: Paupio g. 28, Vilnius) tinklapį dokobit.com, kur rasite prekybininko anketą duomenims pateikti („Anketa“). Anketoje Jūsų pateiktus Asmens duomenis Mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkysime pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu (Privatumo politikos 3.1.3. skyriuje nurodyta apimtimi Anketos duomenys naudojami sutarties su Mumis sudarymo tikslu). Nuo Jūsų nukreipimo į šio Tvarkytojo tinklapį kartu su šia Privatumo politika bus taikomos ir www.dokobit.com skelbiamos, Jūsų Asmens duomenų apsaugą reguliuojančios taisyklės ir nuostatos. Prašome atidžiai susipažinti su www.dokobit.com skelbiamomis, Jūsų Asmens duomenų apsaugą reguliuojančiomis taisyklėmis. Tvarkytojas, siekdamas suteikti minėtas sutarčių pasirašymo organizavimo ir administravimo paslaugas, gali pasitelkti trečiuosius asmenis – pagalbinius tvarkytojus, kurių paslaugos reikalingos Tvarkytojui siekiant vykdyti savo pareigas Mums. Asmens duomenys šiuo tikslu bus taip pat prieinami duomenų bazes aptarnaujančioms informacinių technologijų paslaugas Mums teikiančioms įmonėms, įsteigtoms Europos Sąjungoje. Tam tikrus Jūsų Asmens duomenis Tvarkytojas gali rinkti savo nustatytais tikslais kaip duomenų valdytojas. Tokiu atveju Tvarkytojas veikia savarankiški ir Mes neatsakome už tokį duomenų tvarkymą.

3.1.2.3. Kai sutartį su Mumis siekia sudaryti juridinis asmuo, kurį Jūs atstovaujate. Mes, vykdydami PPTFP įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus, tvarkysime (iš Jūsų gausime, saugosime, apdorosime ir perduosime pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją kontroliuojančioms valstybės institucijoms) Anketoje Jūsų pateiktus Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovų, atstovų ir/ar naudos gavėjų (fizinių asmenų) Asmens duomenis: Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovo, atstovo ir naudos gavėjo identifikacinius duomenis, Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovo ar atstovo kontaktinius duomenis, duomenis apie Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovui, atstovui ir naudos gavėjui taikytas tarptautines finansines sankcijas ir kitus PPTFP įstatymo reikalaujamus Asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų Asmens duomenis (dalyvavimas politikoje ir ryšiai su politikoje dalyvaujančiais asmenimis). Mūsų (taip pat Europos Sąjungos bei trečiųjų valstybių kredito įstaigų, su kurių atidarytomis sąskaitomis susijęs Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovui, atstovui ir naudos gavėjui ar jų MoQ programėle atliktas pavedimas) intereso atlikti efektyvų įtartinų piniginių operacijų ir sandorių tyrimą pagrindu, minėtoms kredito įstaigoms teiksime ir iš jų gausime tyrimui reikiamus Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovo, atstovo ir naudos gavėjo Asmens duomenis, susijusius su įtartina pinigine operacija.

3.1.2.4. Kai sutartį su Mumis siekia sudaryti fizinis asmuo (Jūs pats arba Jūsų atstovaujamas fizinis asmuo). Mes, vykdydami PPTFP įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus tvarkysime (rinksime, saugosime, apdorosime ir perduosime pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją kontroliuojančioms valstybės institucijoms) Anketoje Jūsų pateiktus Jūsų, Jūsų atstovų, Jūsų atstovaujamo fizinio asmens ir/ar naudos gavėjų Asmens duomenis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu, vykdydami teisės aktų reikalavimus, tvarkysime Jūsų, Jūsų atstovo, Jūsų atstovaujamo fizinio asmens ir naudos gavėjo identifikacinius duomenis, Jūsų ir Jūsų atstovo, Jūsų atstovaujamo fizinio asmens kontaktinius duomenis, Jūsų profesinius ir vykdomos veiklos duomenis, Jūsų ir Jūsų atstovo atliekamų mokėjimų/sudaromų sandorių, nutrauktų dalykinių santykių duomenis, duomenis apie Jums, Jūsų atstovaujamam fiziniam asmeniui, naudos gavėjui ir Jūsų atstovui taikytas tarptautines finansines sankcijas ir kitus PPTFP įstatymo reikalaujamus Asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų Asmens duomenis (dalyvavimas politikoje ir ryšiai su politikoje dalyvaujančiais asmenimis). Mūsų (taip pat Europos Sąjungos bei trečiųjų valstybių kredito įstaigų, su kurių atidarytomis sąskaitomis susijęs Jums, Jūsų atstovaujamam fiziniam asmeniui ar Jūsų, Jūsų atstovaujamo fizinio asmens MoQ programėle atliktas pavedimas) intereso atlikti efektyvų įtartinų piniginių operacijų ir sandorių tyrimą pagrindu, minėtoms kredito įstaigoms teiksime ir iš jų gausime tyrimui reikiamus Jūsų pateiktus Asmens duomenis, susijusius su įtartina pinigine operacija.

3.1.2.5. Pirmiau nurodytus Asmens duomenis pateikti būtina – nepateikus aukščiau nurodytų Asmens duomenų, negalėsime įgyvendinti teisės aktų reikalavimų ir su Jumis ar Jūsų atstovaujamu juridiniu ar fiziniu asmeniu sudaryti prekybininko sutarties, todėl Jūsų ar šis Jūsų atstovaujamas asmuo negalės tapti Mūsų verslo partneriu.

3.1.2.6. Vadovaudamasi PPTFP įstatymu, Jūsų, Jūsų atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens, atstovo, vadovo ir naudos gavėjo Asmens duomenis Mes tvarkysime visą dalykinių santykių su Jumis ar su Jūsų atstovaujamu juridiniu ar fiziniu asmeniu laikotarpį, 8 metus po santykių pabaigos saugosime Asmens duomenis aktyviai netvarkydami, o po to, neturėdami teisinio pagrindo tolesniam Asmens duomenų tvarkymui, saugiai sunaikinsime.

3.1.2.7. Šiame Politikos skyriuje nurodytu tikslu tvarkomus Asmens duomenis naudosime: 1) vertinti Jūsų, Jūsų atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens, atstovo, vadovo ir naudos gavėjo tapatybei pagal informaciją, gautą iš nepriklausomo šaltinio; vertinti Jūsų ar Jūsų atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens veiklos tikslus ir planuojamą santykių su Mumis pobūdį; 2) vertinti Jūsų, Jūsų atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką; 3) vykdyti nuolatinę Jūsų, Jūsų atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens veiklos, sandorių, piniginių operacijų stebėseną; 4) užtikrinti nuolatinį Asmens duomenų aktualumą ir atnaujinimą.

3.1.2.8. Šiame Politikos 1.2. skyriuje nurodytu tikslu tvarkomus Asmens duomenis gauname: 1) tiesiogiai iš Jūsų; 2) iš Mums informacinių technologijų, tapatybės patikrinimo/nustatymo ir/ar kitas paslaugas teikiančių Europos Sąjungoje įsteigtų asmenų; 3) rinkdami viešą neigiamą informaciją (pvz., teisės aktų pažeidimų informaciją) apie Jus, Jūsų atstovą, Jūsų atstovaujamą fizinį ar juridinį asmenį, Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovą ir naudos gavėją internete pagal tikslinę paiešką; 4) iš organizacijų, tvarkančių viešus registrus ir tarptautines duomenų bazes (pvz., tvarkančių asmens dokumento galiojimo, dalyvaujančių politikoje asmenų duomenų bazes, tarptautinių finansinių sankcijų sąrašus); 5) iš Europos Sąjungos ar trečiosios valstybės finansų įstaigos, taikančios Europos Sąjungos klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymą, saugančios informaciją apie mokėjimo operacijas ir dalyvaujančios mokėjimo operacijose Jums, Jūsų atstovaujamam fiziniam ar juridiniam asmeniui naudojantis Mūsų paslaugomis (užtikrinant tinkamas su teikiamų Asmens duomenų apsauga susijusias apsaugos priemones).

 

3.1.3. Sutarties su Mumis sudarymo ir vykdymo tikslu (verslininkams)

3.1.3.1. Atsiskaityti MoQ programėle Jūsų prekybos vietoje galima su Mumis sudarius sutartį. Sutarties parengimo, sudarymo ir vykdymo tikslu moq.lt tinklapyje prekybininkai (tiek juridiniai asmenys, tiek ir fiziniai asmenys) gali pateikti reikalingus duomenis. MoQ tinklapio skiltyje „Verslui“ paspaudus mygtuką „Pildyti anketą“ pateksite į Mūsų partnerio tinklapio dokobit.com ir joje užpildydami Anketą galėsite pateikti Mums duomenis, reikalingus sutarties sudarymui. Anketos duomenis taip pat naudosime Mums taikomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimams įgyvendinti (žr., Privatumo politikos 3.1.2. skyrių).

3.1.3.2. Šiuo tikslu Mums, kaip Asmens duomenų valdytojui, pateiksite šiuos Asmens duomenis:

3.1.3.2.1. Kai sutartį su Mumis siekia sudaryti Jūsų atstovaujamas juridinis asmuo, tvarkomi juridinio asmens atstovo (įgalioto asmens, vadovo) Asmens duomenys: juridinio asmens pavadinimas (darbovietė), adresas susirašinėjimui, telefono Nr., el. paštas, vardas, pavardė, pareigos, informacija apie atstovavimo pagrindą (dokumentas), atstovavimo dokumente nurodyti Asmens duomenys, asmens parašo ar el. parašo duomenys. Tokiu atveju, jei Asmens duomenis pateikiate kaip juridinio asmens įgaliotas atstovas, veikiantis įgaliojimo pagrindu, Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad turite visus reikiamus įgaliojimus ir/ar sutikimus Mums teikti su juo susijusių Asmenų Asmens duomenis ir pareikalavus pateiksite šį faktą patvirtinančius dokumentus. Asmens duomenis tvarkome šiuo teisiniu pagrindu: juridinio asmens atstovų (vadovo, įgalioto asmens), Asmens duomenis tvarkome Mūsų teisėto intereso vykdyti komercinę veiklą pagrindu.

3.1.3.2.2. Kai sutartį su Mumis siekia sudaryti fizinis asmuo (Jūs pats arba Jūsų atstovaujamas fizinis asmuo), tvarkomi šie Asmens duomenys: pagrindinis mobiliojo ryšio operatorius, vardas, pavardė, asmens kodas, adresas susirašinėjimui, telefono Nr., el. paštas, PVM kodas; kai pildyti sutartį pasirenka ne pats MoQ verslo partneriu registruojamas Asmuo, renkami atstovo Asmens duomenys – vardas, pavardė, pareigos, informacija apie atstovavimo pagrindą (dokumentas), atstovavimo dokumente nurodyti Asmens duomenys; prekybininko vykdomo verslo vieta, specialios mokėjimų patarnavimo sąlygoms (mokesčio dydis už kiekvieną mokėjimą, mokėjimų lėšų pervedimo dažnumas, el. pašto adresas mokėjimų ataskaitų siuntimui, prekybininko sąskaitos Nr. mokėjimų lėšų pervedimui), specialiosios sutarties sąlygos, asmens parašo ar el. parašo duomenys. Asmens duomenis tvarkome šiuo teisiniu pagrindu: sutarties su Asmeniu sudarymas ir vykdymas.

3.1.3.2.3. Šiuo tikslu Jūsų Asmens duomenis gauname iš Jūsų tiesiogiai (iš paties Asmens duomenų subjekto arba iš Asmens duomenų subjekto ar juridinio asmens atstovo). Į sutarties projektą iš Anketos bus suvedami Jūsų pateikti Asmens duomenys (iš Mūsų atstovo gausite pasirašymui parengtą sutarties projektą).

3.1.3.2.4. Jums nepateikus pirmiau nurodytų Asmens duomenų, neturėsime galimybės parengti ir atsiųsti pasirašymui elektroniniu parašu sutarties ir atitinkamai Jūs ar Jūsų atstovaujamas fizinis ar juridinis asmuo negalės tapti Mūsų verslo partneriu.

3.1.3.2.5. Asmens duomenis naudosime tik sutarties tarp Mūsų ir Jūsų ar Jūsų atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens sudarymui ir vykdymui: 1) jei Anketą pildote elektroniniu būdu, MoQ tinklapyje, būsite nukreipti į Tvarkytojo tinklapį dokobit.com, tuo pačiu Jūsų pateikti Asmens duomenys bus perduodami Tvarkytojui, kuris pasitelkiamas tam, kad administruotų sutarčių pasirašymo procesą, užtikrintų saugų ir operatyvų apsikeitimą reikiama informacija ir suteiktų galimybę Mums sudaryti sutartį bei saugiai ją pasirašyti elektroniniu parašu. Nuo Jūsų nukreipimo į šio Tvarkytojo tinklapį, kartu bus taikomos ir www.dokobit.com skelbiamos, Jūsų pateiktų Asmens duomenų apsaugą reguliuojančios taisyklės. Prašome atidžiai susipažinti su www.dokobit.com tinklapio privatumo politika; 2) Asmens duomenis naudosime susisiekimui su Jumis ar Jūsų atstovaujamu fiziniu ar juridiniu asmeniu ir nuolatinei komunikacijai užtikrinti dėl sutarties sudarymo ir vykdymo, įskaitant mokėjimų ataskaitų siuntimui.

3.1.3.2.6. Aukščiau aprašytu Asmens duomenų tvarkymo tikslu Jūsų Asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų Asmens duomenų tvarkymą priemonėmis.

3.1.3.2.7. Jūsų Asmens duomenys nurodytu tikslu bus tvarkomi visą sutarties galiojimo laikotarpį, po to saugomi aktyviai netvarkant 10 metų, tuomet (neturint teisinio pagrindo tolesniam tvarkymui) saugiai sunaikinami.

3.1.3.2.8. Pasikeitus Jūsų Asmens duomenims, kuriuos Mums pateikėte bet kuriuo Privatumo politikoje nurodytu Asmens duomenų tvarkymo tikslu, Jūs nedelsiant Mus informuosite apie pasikeitusius Jūsų Asmens duomenis, kad Mūsų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi.

 

3.1.4. Naujienlaiškio siuntimas

3.1.4.1. MoQ tinklapyje siūlome galimybę užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Tai galite padaryti Mūsų tinklapio skiltyje „Tiek daug naujienų, tiek mažai laiko? Sužinokite, kas svarbiausia – užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį!“ suvedę savo elektroninio pašto adresą bei spustelėję „Prenumeruoti“. Jei sutikote gauti mūsų naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą naudosime siųsdami informaciją apie MoQ programėlę bei informuodami apie Mūsų partnerių organizuojamas akcijas, žaidimus prizams laimėti ir transliacijų, parduotuvių naujienas, taip pat klientų pasitenkinimo apklausas. Šiuos duomenis saugome ir tvarkome naujienlaiškio siuntimo tikslais.

3.1.4.2. Teisinis duomenų tvarkymo, susijusio su naujienlaiškių siuntimu, pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

3.1.4.3. KAI WWW.MOQ.LT TINKLAPIO SKILTYJE „TIEK DAUG NAUJIENŲ, TIEK MAŽAI LAIKO? SUŽINOKITE, KAS SVARBIAUSIA – PRENUMERUOKITE NAUJIENLAIŠKĮ!“ ĮVEDATE SAVO ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESĄ, PAŽYMITE SUTIKIMO LAUKELĮ IR PASPAUDŽIATE „PRENUMERUOTI“, JŪS SUTINKATE PATEIKTI SAVO ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESĄ IR PASIRENKATE GAUTI MŪSŲ NAUJIENLAIŠKĮ.

3.1.4.4. DUOTĄ SUTIKIMĄ UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ NAUJIENLAIŠKIO GAVIMUI GALITE BET KADA ATŠAUKTI NEPATIRDAMI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ. TURITE TEISĘ BET KADA ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ PASPAUDUS ATITINKAMĄ NUORODĄ KIEKVIENAME GAUTAME EL. PAŠTO PRANEŠIME ARBA PRANEŠDAMI APIE SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ EL. PAŠTU INFO@MOQ.LT. GAVUS SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ, MES NEDELSIANT NUTRAUKSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMO TIKSLU IR NAUJIENLAIŠKIŲ NEBESIŲSIME. SUTIKIMO ATŠAUKIMAS NEDARYS POVEIKIO SUTIKIMU PAGRĮSTO JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, ATLIKTO IKI SUTIKIMO ATŠAUKIMO, TEISĖTUMUI.

3.1.4.5. NAUJIENLAIŠKIO ATSISAKYMAS NĖRA TRAKTUOJAMAS KAIP SUTIKIMO TVARKYTI ASMENS DUOMENIS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU, KURIS BUVO DUOTAS MOQ PROGRAMĖLĖJE, ATŠAUKIMAS. JEI NORITE NEBEGAUTI TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMŲ VISAIS GALIMAIS KANALAIS, ATŠAUKITE SAVO SUTIKIMĄ DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR MOQ PROGRAMĖLĖJE. DAUGIAU INFORMACIJOS APIE SUTIKIMO DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS ATŠAUKIMO MOQ PROGRAMĖLĖJE RASITE čia.

3.1.4.6. Mes naujienlaiškių siuntimo tikslu Jūsų Asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma naudojant Mūsų pasirinktas priemones, užtikrinančias saugų Asmens duomenų tvarkymą.

3.1.4.7. Jūsų Asmens duomenis gausime iš Jūsų. Naujienlaiškių siuntimo tikslu galime pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie užsiima elektroninių laiškų siuntimu ir pan. Mes imsimės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Asmens duomenų tvarkymą, juos perduodant nurodytiems asmenims.

3.1.4.8. Jūsų Asmens duomenys iš kitų nei Jūs šaltinių šiuo tikslu nerenkami.

3.1.4.9. Jūsų šiame Politikos skyriuje nustatyta tvarka pateiktą elektroninio pašto adresą saugosime dar 1 metus po Sutikime nurodyto duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

3.1.4.10. Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Kokias teises Jūs turite?“. Klausimus dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo Mums galite užduoti el. paštu info@moq.lt.

 

4. KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome:

4.1.1. tik turėdami teisėtą Asmens duomenų tvarkymo pagrindą;

4.1.2. tik Privatumo politikoje apibrėžta tvarka ir tik Mūsų nustatytų (ir Jums šioje Privatumo politikoje nurodytų), apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu;

4.1.3. tik tokia apimtimi, kuri yra būtina ir pakankama šios Privatumo politikos tikslams įgyvendinti;

4.1.4. tik tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra tikslūs, o sužinoję apie netikslius Asmens duomenis, jų tvarkymą ribosime;

4.1.5. tokiu būdu, kuris apsaugotų Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, naudodami tinkamas technines ir organizacines priemones;

4.1.6. pavesdami Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tik Mūsų įgaliotiems asmenims, įsipareigojusiems užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą.

4.2. Taikome tinkamas saugumo priemones, kad apsaugotume Mūsų tvarkomus Jūsų Asmens duomenis nuo neleistinos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto Asmens duomenų tvarkymo. Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyktų Pažeidimas, galintis turėti dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms, apie tai informuosime teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, PPTFP įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą nuostatomis. Esant poreikiui Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

 

5. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

5.1. Teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjekto teises:

5.1.1. žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

5.1.2. prašyti susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją;

5.1.3. prašyti ištaisyti savo Asmens duomenis;

5.1.4. prašyti ištrinti savo Asmens duomenis;

5.1.5. prašyti perkelti tam tikrus savo Asmens duomenis;

5.1.6. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą;

5.1.7. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti Mums, kad nesutinkate su savo Asmens duomenų tvarkymu;

5.1.8. atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau;

5.1.9. manydami, kad pažeidžiame Jūsų, Asmens teises, teisės aktų nustatyta tvarka galėsite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5.2. Mes Jūsų teises įgyvendinsime, gavę iš Jūsų nurodytos formos prašymą bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę (pvz., pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pridedant Jūsų paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją). Prašymo formą pildymui rasite ČIA. Užpildytą prašymą galite Mums pateikti el. paštu info@moq.lt, asmeniškai atvykus į Mūsų biurą (Žalgirio g. 92-701, Vilnius) arba paštu atsiųsdami Mūsų biuro adresu.

5.3. Mes priimame prašymus dėl teisių įgyvendinimo tik jei prašymas užpildytas ir pateiktas rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti. Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir jo neįgyvendinsime, jei prašyme bus nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, ar kita Privatumo politikoje, prašymo formoje ar BDAR nurodyta būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) dokumentai Jūsų (atstovo) tapatybei identifikuoti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo, teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, turėsime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

5.4. Pažymime, kad Jūsų vardu prašymą gali pateikti ir atstovas pagal pavedimą ar pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas)). Tuomet prie prašymo pridedamas ir atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas (pvz., skenuotas notaro patvirtintas įgaliojimas).

5.5. Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma tai padaryti nurodant atsisakymo motyvus per 30 kalendorinių dienų nuo Privatumo politiką atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų iš anksto Jums apie tai pranešant.

5.6. Pažymime, kad tas pačias šiame Privatumo politikos skyriuje numatytas Asmens duomenų subjektų teises turi ir Jūsų atstovaujamas fizinis asmuo bei Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovai, atstovai ir naudos gavėjai, kurių Asmens duomenis Jūs pateikėte Mums vadovaujantis šia Privatumo politika. Jūsų atstovaujamam fiziniam ar juridinio asmens vadovui, atstovui ar naudos gavėjui prieštaraujant, kad Mes tvarkytume jų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tvarka (įskaitant aukščiau nurodyta tvarka teiktume ar gautume jų Asmens duomenis įtartinų finansinių operacijų ar sandorių tyrimui vykdyti), prašome nepildyti, nepasirašyti ir Mums neteikti Anketos. Jūs, Jūsų atstovas, juridinio asmens vadovas, atstovas ir naudos gavėjas (fiziniai asmenys) pateikę mums savo Asmens duomenis negalės prieštarauti dėl jų Asmens duomenų tvarkymo, kai jų Asmens duomenys tvarkomi Mūsų teisinės prievolės įgyvendinti PPTFP įstatymo reikalavimus  Jums nepasirašius Anketos ar Jūsų atstovaujamam fiziniam asmeniui ar Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovui, atstovui ar naudos gavėjui prieštaraujant dėl Asmens duomenų tvarkymo (kai šie tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu), Mes su Jūsų atstovaujamu fiziniu ar juridiniu asmeniu dalykinių santykių nepradėsime arba būsime priversti juos nutraukti.

 

6. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

6.1. Mūsų vardu ir pavedimu Jūsų Asmens duomenis tvarko tik tinkamai apmokyti, Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą užtikrinantys Mūsų darbuotojai arba patikimi, tinkamai instruktuoti ir kontroliuojami informacinių technologijų paslaugų teikėjai ar MoQ tinklapio administratoriai (Jūsų Asmens duomenų Tvarkytojai), be to, tik Asmens duomenų tvarkymo tikslams būtina apimtimi. Mūsų pasitelkti Tvarkytojai Jūsų Asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Mūsų nurodymais. Pasitelktas Tvarkytojas pasitelkti pagalbinius tvarkytojus turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį Mūsų sutikimą, nebent šioje Privatumo politikoje ar Tvarkytojo skelbiamuose dokumentuose / taisyklėse yra aiškiai nurodoma kitaip.

6.2. Visais atvejais, teikdami Jūsų Asmens duomenis kitiems asmenims, taikome technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenų gavėjai duomenis tvarkytų tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų Asmens duomenų teikimui. Jūsų Asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų Asmens duomenys, užtikrina tinkamą apsaugos lygį arba Jūs sutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų perdavimu.

6.3. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami teisės aktų pažeidimus tiriančioms tarnyboms (pvz., ikiteisminio tyrimo institucijoms), teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tretiesiems asmenims, ginantiems Mūsų, Jūsų ar visuomenės interesus (pvz., teisininkams, antstoliams), tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek leidžiama vadovaujantis teisės aktais.

6.4. Šios Politikos 1.2. skyriuje nurodytu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu tvarkomi Asmens duomenys gali būti teikiami: 1) Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją kontroliuojančioms Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms: pvz., Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 2) teisės aktų pažeidimus tiriančioms tarnyboms (pvz., ikiteisminio tyrimo institucijoms); 3) vykdant tyrimą dėl Jūsų, Jūsų atstovaujamo fizinio asmens, Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovo, atstovo ir/arba galutinio naudos gavėjo įtartinų piniginių operacijų ir sandorių, Jūsų, Jūsų atstovaujamo fizinio asmens, Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovo, Jūsų atstovo ir/arba galutinio naudos gavėjo Asmens duomenys gali būti perduodami Lietuvoje ir užsienio šalyse veikiančioms (užtikrinant tinkamas su teikiamų asmens duomenų apsauga susijusias apsaugos priemones) kredito įstaigoms (pvz., komerciniams bankams). Mes, Anketoje pateiktų duomenų patikrinimo tikslu, Asmens duomenis galime perduoti privačioms ir/ar valstybinėms tiek Lietuvos (įskaitant UAB „Creditinfo Lietuva“, BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ „Registrų centras” administruojamus Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Juridinių asmenų registrą, Gyventojų registrą, kitus oficialius registrus), tiek užsienio organizacijoms ir gauti iš jų reikiamą informaciją apie Jus, Jūsų atstovaujamą fizinį asmenį, Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovą, atstovą ir naudos gavėją.

6.5. Apie tokį Jūsų ar Jūsų, vadovaujantis šia Privatumo politika pateiktų, kitų fizinių asmenų Asmens duomenų teikimą Jus informuosime, jei tai būtina pagal teisės aktus ir jei toks informavimas neprieštaraus teisės aktams ar nepakenks teisės aktų saugomų interesų gynimui.

6.6. MoQ tinklapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų tinklapius. Pažymime, jog trečiųjų asmenų tinklalapių naudojimui, į kuriuos MoQ tinklapis pateikia nuorodas, taikomos ir tų tinklapiu privatumo politikos nuostatos, todėl, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, Mes neprisiimame atsakomybės už šiuose tinklapiuose pateiktos informacijos turinį ir/ar jų veiklą. Siūlome Jums susipažinti su visų trečiųjų asmenų svetainėse taikomomis privatumo ir/ar asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iškart, kai esate nukreipiami arba, kai paspaudus nuorodą MoQ svetainėje, patenkate į trečiųjų asmenų svetaines. Tokiu atveju, jei nesutinkate su atitinkamų trečiųjų asmenų taikomomis taisyklėmis, patariame nesinaudoti tokių trečiųjų asmenų svetainėmis ir paslaugomis.

 

7. KOKIE SLAPUKAI IR KAIP NAUDOJAMI MOQ TINKLAPYJE

7.1. Slapukai – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje. MoQ tinklapyje naudojami šių tipų slapukai:

7.1.1. Techniniai slapukai. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų tinklapio Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums MoQ tinklapio turinį Jūsų įrenginyje. Be jų negalima sudaryti galimybės naudotis MoQ tinklapiu visa apimtimi. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto tinklapyje.

7.1.2. Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto tinklapio funkcionalumą, padaryti interneto tinklapį patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui.

7.1.3. Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai, kurie naudojami „MoQ“ lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami Jūsų neįidentifikuojant, t.y. gauname nuasmenintą statistinę informaciją;

7.1.4. Rinkodaros bei pakartotinės reklamos slapukai. Tai slapukai renkantys Jūsų apsilankymo MoQ tinklapyje informaciją, kuri vėliau naudojama pakartotinei reklamai demonstruoti internete (įskaitant ir įvairius socialinius tinklus („Facebook“, „Linkedin“ ir pan.), vykdyti elektroninės rinkodaros kampanijas, taip pat išmatuojant mūsų rinkodaros veiksmų sėkmingumą. Dauguma šių slapukų yra trečiųjų šalių slapukai (apie juos skaitykite žemiau), kurias mes pasitelkiame rinkodaros/pakartotinės reklamos skleidimo tikslais.

7.1.5. Pirmosios šalies slapukai: tai yra Mūsų pačių slapukai.

7.1.6. Trečiosios šalies slapukai: šiuos slapukus pagal susitarimą su mumis pateikia trečiosios šalys.

Slapukų naudojimas analitikai, rinkodarai bei pakartotinei reklamai

7.2.1. Google Tag Manager

7.2.1.1. Šiame tinklapyje naudojame Google Tag Manager. Google Tag Manager yra Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) sukurtas įrankis, kuris leidžia Mums valdyti tinklapyje reklamines tinklapio žymas, kurios mums padeda naudotis „Google“ teikiamu reklamų personalizavimo bei analizės paslaugomis. „Google Tag manager“ programa pati savaime nerenka duomenų, tačiau ja tvarkomos ir valdomos žymos tvarko duomenis (slapukų ar panašios technologijos pagalba), jei šioje Politikoje nustatyta tvarka išjungsite arba apribosite slapukų naudojimą, tai galios ir žymoms, kurios tvarko duomenis.

7.2.1.2. Detalesnę informaciją kaip Google naudoja Jūsų duomenis reklamos vaizdavimo tikslais raiste adresu https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt. „Google“ privatumo politika rasite adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

7.2.2. Google Analytics

7.2.2.1. Šioje tinklapyje naudojame „Google Analytics“, tinklapio lankytojų naudojimo analizavimo paslaugą teikiamą „Google“. „Google Analytics“ – tai „Google“ analizės įrankis, kurį naudodami tinklapių ir programų savininkai gali lengviau suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su jų tinklapiams arba programėlėmis. Jis gali naudoti slapukų rinkinį informacijai rinkti ir ataskaitai apie tinklapio naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

7.2.2.2. Jei prieštaraujate slapukų įrašymui į Jūsų įrenginį analizės tikslais, Jūs galite pasinaudoti „Google“ suteikiama galimybe įsidiegti dažniausiai naudojamų interneto naršyklių plėtinį, kuris išjungia „Google Analytics“ veikimą Jums naršant internete. Plėtinį galite atsisiųsti adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Instaliavus šį plėtinį „Google Analytics“ veikimas bus išjungtas visiškai, ne tik „MoQ“ tinklapyje.

7.2.2.3. Taip pat informuojame, kad šioje tinklapyje naudojame papildomas „Google Analytics Advertising features“ funkcijas „Demografiniai rodikliai ir pomėgiai“ bei „Pakartotinė reklama“.

7.2.2.4. „Demografiniai rodikliai ir pomėgiai“ funkcijos veikimui mes naudojame „Google Analytics“ slapukus bei „DoubleClick“ slapukus, kad galėtumėme gauti agreguotą ir anoniminę demografinę bei pomėgių informaciją apie MoQ tinklapio lankytojus.

7.2.2.5. „Pakartotinė reklama“ šios funkcijos pagalba MoQ tinklapio lankytojams, kurie lankėsi MoQ tinklapyje ir/ar susidomėję mūsų paslaugomis per reklaminį pranešimą, pakartotinai teikti mūsų administruojamus reklaminius pranešimus „Google“ partnerių tinklapiuose.

7.2.2.6. Jūs turite galimybę išjungti personalizuotą pakartotinės reklamos rodymą pakeisdami nustatymus https://adssettings.google.com.

7.2.2.7. Daugiau informacijos kaip „Google“ naudoja Jūsų informaciją reklamos skelbimui https://safety.google/privacy/ads-and-data/?hl=lt.

7.2.3. Google Optimize

7.2.3.1. Šiame tinklapyje naudojame „Google Optimize“ paslaugą. „Google Optimize“ paslauga naudojama analizuoti tinklapio lankytojų elgesį naudojantis vadinamuoju A/B testavimu. Minėto testavimo esmė yra ta, jog, remiantis nuasmeninta Jūsų naršymo internete informacija, Jums gali būti rodomas šiek tiek skirtingas turinys nei kitiems tinklapio lankytojams. Tai padeda Mums analizuoti bei patobulinti savo tinklapį, atsižvelgiant į nuasmenintą statistinę informaciją, kurią apie Jūsų veiksmus Mūsų tinklapyje pateikia „Google“. Tam, kad ši paslauga veiktų tinkamai į Jūsų įrenginį įrašomi statistiniai slapukai.

7.2.4. Facebook-Pixel / Custom Audiences

7.2.4.1. MoQ tinklapyje yra naudojama Facebook Inc,. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, USA “(“Facebook”) teikiama pakartotinės reklamos funkcija “Custom Audiences“. Ši funkcija yra naudojama siekiant optimizuoti reklamą, kuri yra rodoma šio tinklapio lankytojams, kai jie naudojasi „Facebook“ socialiniu tinklu. Šiam tikslui pasiekti šiame tinklapyje įdiegta Facebook pakartotinės reklamos žyma. Jums apsilankius MoQ tinklapyje žyma išsaugo informaciją, kad Jūs apsilankėte šiame tinklapyje. Kai prijungiate prie savo paskyros „Facebook“ informacija apie Jūsų apsilankymą šiame tinklapyje yra perduodama Facebook. Šios funkcijos veikimo tikslu renkama informacija Mūsų atžvilgiu yra anoniminė, t.y. mes negalime Jūsų identifikuoti remiantis šios funkcijos veikimo palaikymui surinkta informacija. Daugiau informacijos apie Facebook teikiamas pakartotinės reklamos paslaugas galite rasti „Facebook“ privatumo politikoje https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs taip pat turite galimybę išjungti „Facebook“ atliekamą pakartotinę reklamą, tai galite padaryti apsilankę https://www.facebook.com/settings (tam, kad galėtumėte išjungti personalizuotą „Facebook“ reklamą, turite prisijungti prie savo „Facebook“ paskyros).

7.3. Slapukų naudojimo ribojimas bei atsisakymas

7.3.1. Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Daugumoje interneto tinklapių Jūs galite:

7.3.1.1. patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;

7.3.1.2. blokuoti trečiųjų šalių slapukus;

7.3.1.3. blokuoti slapukus iš konkrečių interneto tinklapių;

7.3.1.4. blokuoti visų slapukų siuntimą;

7.3.1.5. uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

7.3.2. Jei nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus taip pat aukščiau paminėtais būdais išjungti „Facebook“ ir/arba „Google“ atliekamą pakartotinės reklamos teikimą bei analitikos duomenų rinkimą. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Primename, jog visiškai užblokavus slapukus, daug interneto tinklapių neveiks tinkamai. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: AllAboutCookies.org bei http://www.youronlinechoices.eu. Informacija kaip pakeisti Jūsų naršyklės nustatymus rasite:

7.3.2.1. Internet Explorer

7.3.2.2. Firefox

7.3.2.3. Google Chrome

7.3.2.4. Safari

7.3.2.5. Opera

7.4. MoQ tinklapyje naudojamų slapukų sąrašas.

 

PavadinimasSlapuko naudojimo tikslasNaudojami duomenysGaliojimo laikasSukūrimo momentas
Techniniai slapukai
PhpsessidTechninis slapukasPHP sesijos identifikatorius.Iki tinklapio lango uždarymo.Įeinant į tinklapį.
_cookieconsent_statusTechninis slapukasSlapukas saugo sutikimą su slapukų politika.

 

1 m.Klientui atlikus pasirinkimus tinklapyje
_cfduidTechninis slapukasNeįrašo jokios informacijos apie naudotoją. Daugiau info https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-1 m.Įėjimo į puslapį metu
october_sessionTechninis slapukasUžkoduoti vartotojo tinklapio lankymo nustatymai: paieškos filtrų reikšmės ir panašiai4 valandos nuo paskutinio vartotojo veiksmo tinklalapyjeĮėjimo į puslapį metu
Funkciniai slapukai
OGPCFunkcinisInformacija reikalinga pateikti „Google maps“ žemėlapį.1 mėn.Įėjus į tinklapį
LidcFunkcinisNaudojamas bendrinimo mygtukų ir reklaminių žymių nukreipimui1 d.Įėjus į tinklapį
mailerlite:webform:shownFunkcinisInformacija, ar Jums jau buvo rodytas naujienlaiškio užsakymo langasiki ištrynimoĮėjus į tinklapį
langFunkcinisIšsaugo pasirinktą kalbą.1 m.Įėjimo į puslapį metu
Analitiniai slapukai
_gaStatistinės informacijos apie naudojimąsi puslapiu rinkimasIP adresas unikalus ID numeris. Apskaita vykdoma per Google Analytics.2 m.Pirmą kartą atėjus į puslapį
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną tinklapyje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio polapius bei informaciją apie Jūsų pasirinkimą dėl buvimo vietos nustatymo.24 valandosPirmą kartą atėjus į puslapį
_gatŠie slapukai naudojami užklausų skaičiui ribotiFiksuota reikšmė.10 min.Įėjimo į puslapį metu
Reklaminiai slapukai
1P_JARReklaminis 

 

 

 

 

 

 

Renka informaciją, kaip naudojatės tinklapiu ir kokias reklamas galėjote matytyti prieš lankydamasis tinklapyje

1 mėn.Įėjimo į puslapį metu
BizoIDReklaminis1 mėn.Įėjimo į puslapį metu
APISIDReklaminis2 mėn.Įėjimo į puslapį metu
CONSENTReklaminis20 m.Įėjimo į puslapį metu
NIDReklaminis6 mėn.Įėjimo į puslapį metu
HSIDReklaminis2 m.Įėjimo į puslapį metu
SIDReklaminis2 m.Įėjimo į puslapį metu
SSIDReklaminis2 m.Įėjimo į puslapį metu
SIDCCReklaminis3 mėn.Įėjimo į puslapį metu
SAPISIDReklaminis2 m.Įėjimo į puslapį metu
DVReklaminis2m.Įėjimo į puslapį metu
IDEReklaminis1 m.Įėjimo į puslapį metu
SIDCCReklaminis3 mėn.Įėjimo į puslapį metu
frReklaminisInformacija, kuri reikalinga „Facebook“ pakartotinės reklamos rodymui3 mėnesiusĮėjimo į puslapį metu
_fpbReklaminisInformacija, kuri reikalinga „Facebook“ pakartotinės reklamos rodymui4 val.Įėjimo į puslapį metu
bcookieReklaminisInformacija, kuri reikalinga „Linkedin“ pakartotinės reklamos rodymui2 m.Įėjimo į puslapį metu
UserMatchHistoryReklaminisInformacija, kuri reikalinga „Linkedin“ pakartotinės reklamos rodymui1 mėn.Įėjimo į puslapį metu
_gcl_auReklaminisNaudojamas Google AdSense, vartotojo atpažinimui.3 mėnĮėjimo į puslapį metu
ConversionReklaminisInformacija, kuri reikalinga reklaminių kampanijų sėkmei apskaičiuoti30 dienųĮėjimo į puslapį metu
bscookieReklaminisInformacija, kuri reikalinga „Linkedin“ pakartotinės reklamos rodymui2 m.Įėjimo į puslapį metu

 

8. KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

8.1. Turėdami klausimų dėl Privatumo politikos, Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, siekdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, prašome kreiptis el. paštu info@moq.lt.

 

9. KAIP KEIČIAME PRIVATUMO POLITIKĄ?

9.1. Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite šiame MoQ tinklapyje. Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus MoQ tinklapyje. Planuodami Privatumo politikos pakeitimus, Jums apie tai iš anksto pranešime MoQ tinklapyje ar kitu būdu.

9.2. Jūs įsipareigojate sekti Privatumo politikos pakeitimus. Jei pakeitus Privatumo politiką, Jūs toliau naudojatės MoQ tinklapiu, bus laikoma, kad susipažinote su atnaujinta Privatumo politika (jos pakeitimais) ir įsipareigojate laikytis aktualios Privatumo politikos redakcijos.

9.3. Nesutikdami su atliktu Privatumo politikos pakeitimu, neturite teisės naudotis MoQ tinklapiu.