Juridiniai asmenys

Reikalingi dokumentai:

 • JAR išrašas (ne senesnis nei 6 mėn.)

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Fiziniai asmenys, turintys veiklos liudijimus

Reikalingi dokumentai:

 • Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Užklausos forma

Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas

Pažymėdama(s) langelį, sutinku gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymus apie UAB „Mobilieji mokėjimai“ paslaugas ir leisti teirautis mano nuomonės apie tokias paslaugas el. paštu ir/ar telefonu. Šio Jūsų sutikimo pagrindu tvarkysime Jūsų pateiktus asmens duomenis, o pasiūlymus Jums galėsime siųsti iki kol atšauksite šį sutikimą. Atšaukti sutikimą bet kada galite pranešdami apie sutikimo atšaukimą info@moq.lt. Galite nesutikti gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymų. Visos sutikimo sąlygos ir informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei teises – čia.

Ačiū, kad užsisakėte!

Dabar belieka sulaukti geriausių mūsų pasiūlymų.

Uždaryti

Ačiū

Jūsų užklausa gauta ir su jumis bus susisiekta.

Uždaryti

Skundų nagrinėjimo reikalavimai

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šie UAB „Mobilieji mokėjimai“ (toliau – Bendrovė) skundų nagrinėjimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) skirti visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, ketinantiems pateikti skundą dėl Bendrovės teikiamų paslaugų ir (arba) dėl su Bendrove sudarytų sutarčių.
  2. Reikalavimai reglamentuoja Pareiškėjo skundo Bendrovei pateikimo, registravimo, nagrinėjimo ir atsakymo į skundą bei informacijos Pareiškėjui pateikimo tvarką ir yra skelbiami interneto svetainėje www.moq.lt. Pareiškėjo prašymu Reikalavimų kopija gali būti pateikiama raštu.
  3. Šie Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105 patvirtintomis Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklėmis (su vėlesniais papildymais ir (ar) pakeitimais) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymu (su vėlesniais papildymais ir (ar) pakeitimais), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymu (su vėlesniais papildymais ir (ar) pakeitimais) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 2. Sąvokos
  1. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:
   1. Vartotojas – su Bendrove sudaręs mokėjimo paslaugų teikimo sutartį fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.
   2. Klientas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais su Bendrove sudaręs sutartį dėl mokėjimo paslaugų teikimo, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai.
   3. Pareiškėjas – dėl Bendrovės teikiamų paslaugų ir (arba) dėl su Bendrove sudarytų sutarčių skundą pateikęs asmuo, t. y. esamas arba potencialus Vartotojas arba jo atstovas, Klientas arba jo atstovas. Tuo atveju, jeigu tam tikra šių Reikalavimų nuostata yra taikoma tik Vartotojui arba tik Klientui, atitinkamai Reikalavimuose yra vartojama tik ta, konkreti sąvoka.
   4. Skundas – tai raštu Bendrovei pateiktas kreipimasis, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai, susiję su Bendrovės teikiamomis mokėjimo paslaugomis arba sudarytomis arba sudaromomis sutartimis dėl mokėjimo paslaugų teikimo, ir prašoma tenkinti Pareiškėjo reikalavimus.
   5. Atsakymas – Bendrovės rašytinis atsakymas dėl pateikto Skundo.
 3. Skundų pateikimo tvarka
  1. Pareiškėjas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė Pareiškėjo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba sudarytomis sutartimis, turi teisę kreiptis į Bendrovę, pateikiant Skundą Reikalavimų nustatyta tvarka. Skundas turi būti pateikiamas Bendrovei ne vėliau kaip per 3 (tris mėnesius) nuo tos dienos, kurią Pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.
  2. Pareiškėjas raštišką skundą Bendrovei turi teisę pateikti vienu iš žemiau nurodytų būdų:
   1. pasirašytą Skundo originalą atsiųsti registruotu paštu Reikalavimų 3.3 punkte nurodytu adresu;
   2. pasirašyti Skundą mobiliuoju elektroniniu parašu ir atsiųsti jį elektroniniu paštu info@moq.lt.
  3. Bendrovės kontaktiniai duomenys:adresas: Žalgirio g. 92-701, LT-09303 Vilnius;telefono nr.: 1507;el. pašto adresas: info@moq.lt.
  4. Jei Pareiškėjas Skundą pateikia per atstovą, tai Pareiškėjo atstovas privalo pateikti įgaliojimą ar bet kurį kitą dokumentą, patvirtinantį jo įgaliojimus.
  5. Skundas turi būti tvarkingai ir įskaitomai surašytas lietuvių kalba. Skunde turi būti nurodyti Pareiškėjo duomenys (Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba Pareiškėjo pavadinimas, įmonės kodas (kai Skundą pateikia juridinis asmuo), Vartotojo telefono numeris, su kuriuo buvo susieta MoQ sąskaita, Skundo pateikimo data, tikslus Pareiškėjo adresas, jei juo norima gauti Atsakymą, kontaktinio telefono numeris, kita svarbi kontaktinė informacija, Pareiškėjo arba jo įgalioto atstovo parašas, išskyrus atvejus, kai Skundas pasirašomas M. parašu.
  6. Skunde turi būti nurodytos išsamios aplinkybės ir reikalavimai, taip pat dokumentai, kuriais remiantis pateikiamas Skundas. Jei Pareiškėjas Skunde remiasi dokumentais, kurių neturi Bendrovė, pateikiant Skundą taip pat turi būti pateikiami ir dokumentai ar jų patvirtintos kopijos.
 4. Skundų registravimo tvarka
  1. Gauti Skundai yra perduodami Bendrovės darbuotojui, kuris yra atsakingas už Pareiškėjų Skundų registravimą (toliau – Asistentas) Skundų registracijos žurnale ar jį atitinkančioje kompiuterinėje dokumentų registravimo sistemoje (toliau – Skundų registracijos žurnale), Skundų registracijos žurnalo turinys bei forma numatyta Reikalavimų 1 priede.
  2. Skundų registracijos žurnale nurodomi šie Skundo duomenys: registracijos numeris, Pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas, adresas, Skundo gavimo data, Skundo esmė, skundžiamos Bendrovės paslaugos, Atsakymo pateikimo data, Bendrovės sprendimas dėl Skundo.
 5. Skundų nagrinėjimo tvarka
  1. Užregistruotą skundą Asistentas perduoda Bendrovės darbuotojui, atsakingam už Skundo nagrinėjimą. Priklausomai nuo Skunde reiškiamų reikalavimų pobūdžio Pareiškėjo Skundą nagrinėja Bendrovės generalinio direktoriaus paskirti darbuotojai.
  2. Tam, kad Skundas būtų išnagrinėtas visapusiškai, Skundą nagrinėjantis darbuotojas, be kita ko:
   1. išanalizuoja ir įvertina Pareiškėjo aptarnavimo istorinius duomenis;
   2. išanalizuoja ir įvertina ankstesnius Pareiškėjo Skundus (jei tokių buvo);
   3. įvertina kitą prieinamą, Skundo nagrinėjimui reikšmingą informaciją ir dokumentus.
  3. Jeigu Skundą nagrinėjantis asmuo mano, kad Skundo išnagrinėjimui yra reikalinga papildoma informacija ir (arba) bet kokie kiti rašytiniai įrodymai, jis turi teisę prašyti tokios informacijos iš Pareiškėjo.
  4. Bendrovė išnagrinėja pateiktus Skundus per įmanomą trumpiausią laiką Reikalavimų VI skyriuje nustatytais terminais. Skundai nagrinėjami vadovaujantis bendraisiais protingumo, sąžiningumo, teisingumo, ekonomiškumo principais, bendradarbiaujant su Pareiškėju ir dedant visas pastangas, kad būtų pasiektas kiek įmanoma taikesnis sprendimas.
  5. Skundai nagrinėjami raštu. Išskirtiniais atvejais, siekiant ginčo su Pareiškėju išsprendimo, gali būti rengiami šalių susitikimai.
  6. Bendrovė turi teisę nagrinėjimo metu kreiptis į Pareiškėją dėl asmens tapatybės nustatymo, jei ji nebuvo tinkamai nustatyta Pareiškėjo kreipimosi metu, ar prašyti pateikti Skundo aplinkybes liudijančius dokumentus, jei jie nebuvo pateikti kreipimosi metu.
  7. Pareiškėjas turi teisę iš Bendrovės raštu gauti informaciją apie Skundų nagrinėjimo procesą bei kitą Pareiškėjui reikalingą informaciją, susijusią su Skundų nagrinėjimu.
  8. Bendrovė turi teisę nenagrinėti pakartotinai Skundų, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi tuo pačiu klausimu, nenurodant jokių naujų reikalavimų ir (arba) Skundo pagrindą sudarančių aplinkybių, nepateikiant naujų Skundo aplinkybes patvirtinančių dokumentų, leidžiančių abejoti ankstesnio Bendrovės raštiško atsakymo pagrįstumu. Toks pakartotinis Skundas yra užregistruojamas ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jo gavimo išnagrinėjamas pranešant Skundo pateikėjui raštu, kad jo Skundas jau buvo išnagrinėtas bei pateikiami ankstesnių atsakymų rekvizitai ir Bendrovės Atsakymo apskundimo tvarka.
  9. Tuo atveju, jei Skunde yra nurodyti reikalavimai, klausimai ar aplinkybės, nesusijusios su Bendrovės kompetencija, jie nenagrinėjami, ir jei įmanoma, Pareiškėjui nurodoma, kur jis galėtų kreiptis.
 6. Atsakymo pateikimas PAREIŠKĖJUI
  1. Jei Pareiškėjas yra Vartotojas, Bendrovė turi išnagrinėti rašytinį Vartotojo Skundą ir pateikti išsamų motyvuotą dokumentais pagrįstą atsakymą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Skundo gavimo dienos.
  2. Jei Pareiškėjas nėra Vartotojas, Bendrovė turi išnagrinėti rašytinį Pareiškėjo Skundą ir pateikti išsamų motyvuotą dokumentais pagrįstą atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, jei dėl priežasčių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti, Atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Bendrovė turi išsiųsti negalutinį Atsakymą aiškiai nurodžiusi Atsakymo į Skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Pareiškėjas gaus galutinį Atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio Atsakymo gavimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų.
  3. Atsakymas į Skundą pateikiamas raštu, tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo gautas. Skundai nagrinėjami neatlygintinai.
  4. Atsakymas registruojamas Skundų registracijos žurnale.
  5. Pareiškėjas, kurio netenkina Bendrovės Atsakymas arba jam nebuvo atsakyta, per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Bendrovę momento turi teisę kreiptis į vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų sprendimo ne teismo tvarka instituciją – Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, Vilnius) dėl neteisminio ginčo nagrinėjimo. Visais atvejais Pareiškėjas turi teisę ginti savo teises teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Skundų nagrinėjimo rezultatų vertinimas
  1. Bendrovė, siekdama nustatyti savo veiklos trūkumus ir potencialią teisinę arba operacinę riziką, nuolat vertinta Skundų nagrinėjimo rezultatus. Vertinant rezultatus Bendrovė:
   1. renka informaciją apie panašius Skundus, susijusius su tam tikra paslauga, atlieka šios informacijos analizę, kad būtų galima nustatyti esminę Skundų atsiradimo priežastį, taip pat nustato priežasčių šalinimo prioritetus;
   2. įvertina, ar esminės tam tikrų Skundų atsiradimo priežastys gali nulemti Skundų dėl kitų paslaugų atsiradimą;
   3. įvertina, ar esminės Skundų atsiradimo priežastys gali būti pašalintos, ir nustato jų šalinimo būdus;
   4. jeigu reikia, pašalina nustatytas esmines Skundų atsiradimo priežastis;
   5. užtikrina, kad informacija apie pasikartojančias ar sistemines Skundų atsiradimo priežastis reguliariai būtų pateikiama Bendrovės vadovams.
  2. Bendrovė privalo ne trumpiau nei 3 metus saugoti informaciją apie vadovų sprendimus dėl Skundų pagrindu nustatytų veiklos trūkumų šalinimo ir rizikos valdymo.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Bendrovė kaupia ir Lietuvos banko prašymu pateikia informaciją apie gautų Skundų skaičių, išskaidytą pagal pateikimo priežastis ir nagrinėjimo rezultatus (gauta Skundų, išnagrinėta Skundų, patenkinta Skundų, iš dalies patenkinta Skundų).
  2. Reikalavimai, jų pakeitimai ar papildymai įsigalioja juos patvirtinus Bendrovės generaliniam direktoriui.