Juridiniai asmenys

Reikalingi dokumentai:

  • JAR išrašas (ne senesnis nei 6 mėn.)

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Fiziniai asmenys, turintys veiklos liudijimus

Reikalingi dokumentai:

  • Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Užklausos forma

Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas

Pažymėdama(s) langelį, sutinku gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymus apie UAB „Mobilieji mokėjimai“ paslaugas ir leisti teirautis mano nuomonės apie tokias paslaugas el. paštu ir/ar telefonu. Šio Jūsų sutikimo pagrindu tvarkysime Jūsų pateiktus asmens duomenis, o pasiūlymus Jums galėsime siųsti iki kol atšauksite šį sutikimą. Atšaukti sutikimą bet kada galite pranešdami apie sutikimo atšaukimą info@moq.lt. Galite nesutikti gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymų. Visos sutikimo sąlygos ir informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei teises – čia.

Ačiū, kad užsisakėte!

Dabar belieka sulaukti geriausių mūsų pasiūlymų.

Uždaryti

Ačiū

Jūsų užklausa gauta ir su jumis bus susisiekta.

Uždaryti

Sąlygos ir nuostatos

„MoQ“ NAUDOTOJŲ APTARNAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS

2018 05 03 redakcija

1. Sutartyje naudojamos sąvokos

1.1. Bendrovė – šios Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta Sutarties Šalis;

1.2. Darbo diena – bet kuri diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir valstybines šventes.

1.3. Mokėjimas – Mokėtojo ar Prekybininko inicijuotas ir Mokėtojo patvirtintas ir pateiktas Mokėjimo nurodymas dėl Mokėjimo lėšų eurais pervedimo Prekybininkui už perkamas Prekes.

1.4. Mokėtojas – „MoQ“ naudotojas, kuris atlieka Mokėjimą.

1.5. „MoQ“ – mobilioji programėlė, kurios pagalba naudotojai, įskaitant, bet neapsiribojant, atlieka mokėjimus Prekybininkui, tarpusavyje.

1.6. „MoQ“ naudotojas – mobiliosios programėlės, kuria galima Ženklu pažymėtose Parduotuvėse atsiskaityti už Prekes, turėtojas ir naudotojas;

1.7. mPOS – mobilioji programėlė, skirta Prekybininkui aptarnauti „MoQ“ naudotojus;

1.8. Parduotuvė – Ženklu pažymėtos Prekybininko parduotuvės (fizinės arba elektroninės), kuriuose Prekybininkas parduoda Prekes.

1.9. Prekė – Parduotuvėje parduodamos prekės arba teikiamos paslaugos.

1.10. Prekybininkas – šios Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta Sutarties Šalis;

1.11. Reikalavimai prekių ženklui – Sutarties sudedamoji dalis, nustatanti reikalavimus Bendrovės prekių ženklo naudojimui.

1.12. Sąskaita – Specialiosiose sąlygose nurodyta Prekybininko sąskaita, į kurią Bendrovė Specialiosiose sąlygose nurodytu periodiškumu perveda Mokėjimų lėšas.

1.13. Specialiosios sąlygos – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios sutarties sąlygos.

1.14. Specifikacija – techninė specifikacija, kuri yra Sutarties sudedamoji dalis,  nustatanti Bendrovės ar jos pasitelktos trečiosios šalies techninius reikalavimus ir/ar sąlygas, taikomus „MoQ“ naudotojų aptarnavimo įrangai ir Prekybininkui.

1.15. Sutartis – „MoQ“ naudotojų aptarnavimo sutartis, kurią sudaro Specialiosios sąlygos, Bendrosios sąlygos ir visi šios Sutarties priedai bei kiti dokumentai, kuriuos Bendrovė ir Prekybininkas nurodo šios Sutarties dalimis.

1.16. Šalis – bet kuri Sutarties Šalis – Prekybininkas arba Bendrovė, kartu Sutartyje vadinamos Šalimis;

1.17. Ženklas – Bendrovei ar Bendrovės grupei priklausantis prekės ženklas (-ai), kuris, be kita ko, identifikuoja Prekybininkus ir Parduotuves, kur „MoQ“ naudotojai gali atsiskaityti už Prekes naudojantis „MoQ“.

2. Sutarties objektas

2.1. Ši Sutartis nustato Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius Prekybininkui priklausančiose Parduotuvėse įdiegiant „MoQ“ naudotojų aptarnavimo įrangą, šia įranga Prekybininkui aptarnaujant „MoQ“ naudotojus, Prekybininkui perduodant informaciją Bendrovei apie Mokėjimus, Bendrovei  priimant informaciją iš Prekybininko apie Mokėjimus, Šalims užtikrinant Mokėjimų informacijos saugumą bei Bendrovei pervedant Prekybininkui Mokėjimų lėšas, o Prekybininkui sumokant Bendrovei mokesčius už Bendrovės teikiamas paslaugas.

3. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai

3.1. Bendrovė įsipareigoja:

3.1.1. priimti Prekybininko pateikiamus Mokėjimų duomenis, jeigu Prekybininkas laikosi Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir duomenis pateikia laikantis Specifikacijoje pateiktų reikalavimų;

3.1.2. pervesti Prekybininkui „MoQ“ naudotojų patvirtintų Mokėjimų lėšas eurais Specialiosiose sąlygose nustatytu periodiškumu į Specialiosiose sąlygose nurodytą Sąskaitą, jei Mokėjimų duomenys pateikti laikantis Specifikacijoje numatytų reikalavimų ir nepažeidžia Sutartyje numatytų sąlygų;

3.1.3 Specialiosiose sąlygose numatytu periodiškumu pateikti Prekybininkui Mokėjimų ataskaitą;

3.1.4. sukurti, palaikyti ir atnaujinti mPOS bei patalpinti mPOS į viešai prieinamą aplinką, iš kurios Prekybininkas galėtų atsisiųsti mPOS ir įsidiegti savo mobiliuosiuose įrenginiuose;

3.1.5. pateikti Prekybininkui „MoQ“ reklaminę medžiagą, skirtą informuoti naudotojus apie galimybę Prekybininko Parduotuvėse atsiskaityti „MoQ“. „MoQ“ reklaminė medžiaga skirta ir pateikiama tik Prekybininkams, aptarnaujantiems „MoQ“ naudotojus fizinėse Parduotuvėse;

3.1.6. pati ar pasitelkdama trečiuosius asmenis konsultuoti Prekybininką „MoQ“ naudotojų aptarnavimo klausimais.

3.2. Bendrovė turi teisę:

3.2.1. viešai skelbti Prekybininko pavadinimą, prekių ženklą (-us) ir/arba Parduotuvės prekių ženklą, Parduotuvės pavadinimą ar kitokį naudojamą žymenį, Parduotuvės fizinį ar interneto adresą, siekdama informuoti naudotojus apie galimybę pas Prekybininką ar Parduotuvėje atsiskaityti naudojant „MoQ“;

3.2.2. prieš pradėdama dalykinius santykius su Prekybininku, t.y. iki Sutarties įsigaliojimo dienos,  bei jiems tęsiantis (pasirinktu periodiškumu) tikrinti Prekybininko priimtinumą, atsižvelgdama į teisės aktus, reglamentuojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, reikalavimus Prekėms, Prekių apyvartos apribojimus, taip pat atsižvelgdama į Prekybininko reputaciją, taikomą verslo praktiką ir pan. Bendrovė turi teisę reikalauti iš Prekybininko pateikti visus Bendrovei teisės aktuose nustatytoms pareigoms įvykdyti reikalingus dokumentus ir duomenis.

4. Prekybininko teisės ir įsipareigojimai

4.1. Prekybininkas įsipareigoja:

4.1.1, laikytis Bendrųjų sąlygų, Specialiųjų sąlygų ir kitų Sutarties priedų, nurodytų Specialiosiose sąlygose;

4.1.2 perduoti Bendrovei Mokėjimų duomenis, laikydamasis Sutarties ir jos priedų reikalavimų;

4.1.3. iš anksto pranešti Bendrovei apie naujas Parduotuves, kuriose Prekybininkas planuoja aptarnauti „MoQ“ naudotojus, pateikdamas Bendrųjų sąlygų 4.1.8 punkte nurodytus duomenis ir, gavęs Bendrovės patvirtinimą, suteikti „MoQ“ naudotojams galimybę atsiskaityti tose Parduotuvėse;

4.1.4. mokėti Bendrovei Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio mokesčius už Bendrovės teikiamas paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

4.1.5. jeigu Prekybininkas pasirinko „MoQ“ naudotojus aptarnauti naudodamas mPOS, gavęs Bendrovės pranešimą, parsisiųsti mPOS į savo mobilųjį įrenginį, mobiliąją programėlę įsidiegti bei joje prisiregistruoti vykdant programėlės nurodymus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines  dienas nuo Bendrovės pranešimo gavimo dienos. Prekybininkas turi teisę naudotis mPOS tik šios Sutarties vykdymo tikslais;

4.1.6. jeigu Prekybininkas pasirinko „MoQ“ naudotojus aptarnauti per savo kasų įrangą, savo lėšomis vykdyti programinės įrangos įdiegimą, priežiūrą, remontą ir/ar pakeitimą, priklausomai nuo Šalių pasirinktų priemonių, t.y.:

4.1.6.1. jeigu Prekybininkas ar jo kasų įrangos tiekėjas yra atlikęs kasų programinės įrangos pakeitimus laikydamasis reikalavimų, nurodytų Specifikacijoje, tai Prekybininkas turi savo lėšomis įdiegti į kasas reikiamus pakeitimus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.1.6.2. jeigu Prekybininkas ar jo kasų įrangos tiekėjas nėra atlikęs kasų programinės įrangos pakeitimų laikydamasis reikalavimų, nurodytų Specifikacijoje, tai Prekybininkas turi savo lėšomis atlikti reikiamus pakeitimus kasų programinėje įrangoje bei juos įdiegti į kasas laikydamasis nurodytų Specifikacijoje, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.1.7. jeigu Prekybininko Parduotuvė yra elektroninė parduotuvė ir joje Prekybininkas pageidauja aptarnauti „MoQ“ naudotojus, savo lėšomis atlikti reikiamus pakeitimus Parduotuvės programinėje įrangoje bei juos sudiegti savo Parduotuvėje (-se) ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, savo lėšomis vykdyti el. parduotuvėje naudojamos programinės įrangos įdiegimą, priežiūrą, remontą ir/ar pakeitimus. Esant Bendrovės ar jos pasitelktos trečiosios šalies sukurtam įskiepiui, kuris yra tinkamas diegti Parduotuvės programinėje įrangoje, Prekybininkas šiame punkte numatytus įsipareigojimus įvykdo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.1.8. elektroniniu paštu, nurodytu Specialiosiose sąlygose, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Bendrovei ir, esant pasikeitimams iš anksto pranešti Bendrovei informaciją apie Parduotuvę (-es), t.y.:

4.1.8.1 jeigu Parduotuvė (-ės) yra fizinė parduotuvė, Prekybininkas pateikia tokius duomenis apie ją (jas): prekių ženklo ar kito naudojamo žymens vaizdą (Bendrovės nurodytu formatu, dydžiu, rezoliucija), pavadinimą, adresą, Prekių grupes, telefono numerį, Parduotuvės koordinates (platumą ir ilgumą), kasų skaičių, kasų tiekėjo pavadinimą, telefono numerį to mobiliojo įrenginio, kuriame bus įdiegtas mPOS (pateikiama tik tuo atveju jeigu bus naudojamas mPOS);

4.1.8.2. jeigu Parduotuvė yra elektroninė parduotuvė, Prekybininkas pateikia tokius duomenis apie ją (jas): prekių ženklo ar kito naudojamo žymens vaizdą (Bendrovės nurodytu formatu, dydžiu, rezoliucija), tinklalapio, kurio adresu veikia Parduotuvė, adresą, Prekių grupes.

4.1.9. pateikti Mokėjimus patvirtinančius dokumentus Bendrovei pareikalavus per nurodytą terminą, o jeigu terminas nenurodomas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas;

4.1.10. turėti ryšio įrangą, reikalingą Sutarties vykdymui ir užtikrinti judriojo telefono ir duomenų perdavimo ryšio buvimą tam, kad Prekybininkas galėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimą perduoti Bendrovei Mokėjimų duomenis ir juos priimti;

4.1.11. užklijuoti fizinėse Parduotuvėje (-ėse) Bendrovės pateiktus lipdukus su Bendrovės Ženklu, o jeigu Parduotuvė yra elektroninė parduotuvė, tuomet Prekybininkas įsipareigoja joje patalpinti Bendrovės pateiktą Ženklą ir naudoti jį laikantis Reikalavimų prekių ženklui ir tik šios Sutarties tinkamo vykdymo tikslais;

4.1.12. Bendrovės reikalaujamu būdu ir apimtimi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jei Šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino, pateikti Bendrovei jos pagal Bendrųjų sąlygų 3.2.2 punktą reikalaujamus dokumentus ir duomenis;

4.1.13. neteikti „MoQ“ naudotojams melagingos, klaidinančios ar neteisingos informacijos bei, parduodamas Prekes, veikti sąžiningai, kad tai atitiktų Bendrovės, Prekybininko ir „MoQ“ naudotojų interesus;

4.1.14. neleisti tretiesiems asmenims prekiauti Parduotuvėje, ar kitu būdu nesuteikti teisės tretiesiems asmenims aptarnauti „MoQ“ naudotojų, išskyrus su Bendrove raštu suderintus atvejus. Bet kokiu atveju, Prekybininkas atsako už bet kokius dėl to kilsiančius nuostolius ir įsipareigoja juos atlyginti Bendrovei ir/arba „MoQ“ naudotojams;

4.1.15.  nedalyti už vieną pirkinių krepšelį mokėtinos sumos į kelis Mokėjimus, neišmokėti gautų lėšų už Mokėjimus grynaisiais pinigais ir neperduoti Mokėjimo duomenų, jei atitinkamų Prekių užsakymas nebuvo gautas ar atsiskaitymas už Prekes buvo atliktas kitokia forma;

4.1.16. įvykus Mokėjimui, pateikti „MoQ“ naudotojui užsakymo ir/ar Prekės pardavimo patvirtinimą ir Mokėjimą vykdyti valiuta, kuria nurodyta Prekių kaina Parduotuvėje ir kuri yra suderinta su Bendrove;

4.1.17 iš anksto raštu suderinti su Bendrove bet kokią reklamą, reklamos priemones, turinį ir visą kitą informaciją, kurioje bus pateikiama informacija apie „MoQ“, Bendrovę, Ženklą;

4.1.18. neįgyvendinti ir nenaudoti jokių atsiskaitymų už Prekes modelių, kurie galėtų pažeisti Bendrovės informacinių sistemų saugumą, „MoQ“ naudotojų lėšų saugumą ar sukeltų grėsmę „MoQ“ naudotojo duomenų paviešinimui;

4.1.19. saugoti visus Mokėjimų ir su jais susijusius dokumentus ir duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant Mokėjimo duomenis, pirkėjo pavadinimą (jei žinomas) ir adresą (jei žinomas), pirkimo datą, nupirktų Prekių aprašymą ir jų vertę. Duomenys saugomi mažiausiai 14 mėnesių nuo atitinkamos Mokėjimo atlikimo dienos. Bendrovei pateikus prašymą, Prekybininkas įsipareigoja atitinkamo Mokėjimo duomenis ir/ar dokumentus perduoti Bendrovei per nurodytą terminą, o jeigu jis nenurodytas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas;

4.1.20. užtikrinti, kad Parduotuvėje perkamos Prekės tiesiogiai ar netiesiogiai nepabrangs ir nebus taikomi bet kokie kiti mokesčiai dėl to, kad Prekės perkamos naudojantis atsiskaitant „MoQ“. Negavęs išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo, Prekybininkas negali nustatyti papildomų apribojimų ar reikalavimų Mokėtojams atsiskaityti naudojantis „MoQ“, išskyrus jei ir kiek tokius apribojimus ar reikalavimus numato imperatyvios teisės aktų normos;

4.1.21. neatlikti kitų veiksmų ir neįgyvendinti kitų automatinių sprendimų, kuriais būtų diskriminuojamas atsiskaitymas „MoQ“ kitų apmokėjimo už perkamas Prekes būdų atžvilgiu (pavyzdžiui, atsižvelgiant į įsigyjamų Prekių kainą Mokėtojas būtų automatiškai nukreipiamas apmokėti už Prekes kitu būdu nei naudojantis „MoQ“ ir pan.);

4.1.22. atsiskaitant „MoQ“, nereikalauti papildomų Mokėtojo duomenų (įskaitant tapatybės patvirtinimo priemones) nei nurodyta Specifikacijoje;

4.1.23. parduoti tik tas Prekes, kuriomis prekiauti leidžia teisės aktai ir apie kurias Prekybininkas Sutartyje numatyta tvarka yra informavęs Bendrovę;

4.1.24. Bendrovei pareikalavus pateikti reikiamus įrodymus, kad domeno vardai, kuriuose veikia elektroninė Parduotuvė, taip pat Parduotuvės veikloje naudojama programinė įranga (išskyrus programinės įrangos elementus, kurie priklauso Bendrovei), priklauso Prekybininkui ar būtų naudojami Prekybininko kitu teisėtu pagrindu;

4.1.25 užtikrinti, kad Parduotuvėje parduodamų Prekių pardavėju būtų Prekybininkas, išskyrus, kai dėl kitų konkrečių savininkų yra gautas Bendrovės išankstinis sutikimas;

4.1.26 Bendrovei įtarus neteisėtas operacijas bei vertinant riziką, Bendrovei raštu pareikalavus, per Bendrovės nurodytą terminą, pateikti informaciją apie Prekes, Mokėjimus, save ar susijusius asmenis. Jei Prekybininkas per 14 (keturiolika) dienų nepateikia reikiamos informacijos, tai Bendrovė   turi teisę sustabdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą Prekybininko atžvilgiu;

4.1.27. nedelsiant informuoti Bendrovę telefonu ir patvirtinti tai elektroniniu paštu, jeigu Prekybininkas įtaria ar sužino, kad bandoma atlikti ar atliktas Mokėjimas, neatitinkantis teisės aktų arba šios Sutarties reikalavimų;

4.1.28. pastebėjęs, kad Bendrovė pervedė Prekybininkui pagal šią Sutartį nepriklausančias lėšas į Sąskaitą, privalo nedelsdamas apie tai elektroniniu paštu pranešti Bendrovei. Prekybininkas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis klaidingai apskaitytomis ar pervestomis lėšomis ir įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pareikalavimo grąžinti tokias lėšas į Bendrovės nurodytą sąskaitą atitinkamą lėšų sumą. Bendrovė turi teisę be atskiro Prekybininko sutikimo išskaičiuoti Prekybininkui klaidingai pervestas sumas iš į Sąskaitą pagal šią Sutartį pervedam Mokėjimų sumų;

4.1.29. užtikrinti, kad elektroninėje Parduotuvėje būtų pateikta ir „MoQ“ naudotojui lengvai prieinama aktuali, išsami, tiksli ir gerai įskaitoma informacija apie Prekybininką, siūlomas Prekes, pagrindinės išankstinės prekybos sąlygos, įskaitant, bet neapsiribojant šia informacija:

4.1.29.1. Prekybininko pavadinimas, buveinės adresas;

4.1.29.2. galimos komunikacijos parinktys (elektroninio pašto ir pašto adresai, telefono numeriai ir t.t.);

4.1.29.3. išsamus Prekių aprašymas, mokėjimo už Prekes sąlygos, mokėjimo terminai ir valiuta;

4.1.29.4. išsamios Prekių pristatymo sąlygos, pristatymo terminai ir mokesčiai;

4.1.29.5. galutinė Prekių kaina, įskaitant pristatymo, pakavimo ir kitas išlaidas bei mokesčius;

4.1.29.6. išsamios Prekių užsakymo panaikinimo/anuliavimo, Prekių grąžinimo sąlygos;

4.1.30. pranešti Bendrovei apie „MoQ“ naudotojų aptarnavimo sutrikimus šiuo telefono Nr. 1507.

4.2.  Prekybininkas turi teisę:

4.2.1. ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Mokėjimų ataskaitos gavimo dienos pateikti Bendrovei pretenziją, jeigu turi pagrįstą pagrindą manyti, jog Bendrovės pateiktoje Mokėjimų ataskaitoje yra nurodyti neteisingi duomenys. Jeigu per šiame punkte nurodytą terminą Prekybininkas nepareiškia pretenzijų, laikoma, jog visi Mokėjimų ataskaitoje pateikti duomenys yra teisingi, o Prekybininkas neturi teisės reikšti dėl jų jokių pretenzijų. Bendrovė Prekybininko pateiktą pretenziją išnagrinėja per Bendrųjų sąlygų 10.10 punkte nustatytą terminą. Pretenzijos nagrinėjimo terminui Bendrovė turi teisę sustabdyti Mokėjimo lėšų pervedimą Prekybininkui proporcingai ginčo sumai.

5. Saugumo reikalavimai ir skaitmeninis parašas

5.1. Visi su Mokėjimais susiję Prekybininko ir Bendrovės vienas kitam vykdant Sutartį pateikiami duomenys, jų pateikimo tvarka bei sąlygos turi atitikti Specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

5.2. Bendrovei teikiami šio Sutarties straipsnio 5.1. punkte nurodyti duomenys turi būti patvirtinti skaitmeniniu parašu, laikantis žemiau nurodytų sąlygų:

5.2.1. jei Prekybininkas aptarnauja „MoQ“ naudotojus fizinėje Parduotuvėje, Bendrovei pateikiami duomenys patvirtinami skaitmeniniu parašu, sukuriamu šio straipsnio 5.3. punkte nustatyta tvarka Bendrovės perduotu Prekybininkui privačiuoju raktu. Skaitmeninio parašo tikrumas patikrinamas viešuoju raktu;

5.2.2.  jei Prekybininkas aptarnauja „MoQ“ naudotojus elektroninėje Parduotuvėje Bendrovei pateikiami duomenys patvirtinami skaitmeniniu parašu, sukuriamu Bendrovės pasitelktos, Prekybininkui nurodytos trečiosios šalies perduotu Prekybininkui privačiuoju raktu. Skaitmeninio parašo tikrumas patikrinamas viešuoju raktu.

5.3. Tuo atveju, jei Šalys susitaria dėl „MoQ“ naudotojų aptarnavimo fizinėje Parduotuvėje, Bendrovė, Specialiosiose sąlygose nurodytu el. paštu, pateikia Prekybininkui privatų raktą ir sertifikatą, skirtus Prekybininko perduodamų Mokėjimų duomenų patvirtinimui. Jeigu Prekybininkas pasirinko „MoQ“ naudotojus aptarnauti naudodamas mPOS, tai privatus raktas ir sertifikatas automatiškai bus įdiegtas Prekybininkui registruojantis mPOS programėlėje.

5.4.  Kiekviena Šalis įsipareigoja užtikrinti, kad privatus raktas netaptų žinomas tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad privatų raktą gali sužinoti arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Šalis įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį ar kitos Šalies nurodytą pasitelktą trečiąją   šalį, tais atvejais, kai Prekybininkas aptarnauja „MoQ“ naudotojus elektroninėje Parduotuvėje, ir, kol nebus sudarytas atitinkamas Šalių susitarimas, nutraukti duomenų siuntimą. Šalis, pažeidusi šiame punkte numatytus įsipareigojimus, atsako už visas dėl to kylančias pasekmes.

5.5. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti savo informacinės sistemos bei kanalo tarp Šalių saugumą visą parą. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad jos informacinė sistema vykdant šią Sutartį dirbtų taip, kad nebūtų pakenkta kitos Šalies informacinei sistemai ir nebūtų padaryta kitokia žala kitai Šaliai.

5.6. Šalys privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai apie informacinės sistemos priežiūros darbus ir pakeitimus, jeigu tokie darbai ar pakeitimai trukdys arba gali trukdyti Sutarties vykdymui.

5.7. Kiekviena Šalis privalo nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie visas aplinkybes, kurios pakenkė arba gali pakenkti Šalies informacinėms sistemoms ar Sutarties vykdymui, taip pat pateikti kitą informaciją, kuri reikalinga tinkamam Sutarties vykdymui, išskyrus atvejus, kai tokia informacija negali būti pateikiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

6.  Konfidencialumo ir asmens duomenų apsauga

6.1.  Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios viena kitai vykdant Sutartį suteiktos informacijos ir neskelbti šios informacijos jokiai trečiajai šaliai, prieš tai negavus kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus kai toks atskleidimas yra privalomas pagal Šaliai taikomus teisės aktus ar leidžiamas pagal Bendrųjų sąlygų 6.2. punktą. Šis įsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo metu ir 2 metus pasibaigus Sutarčiai. Šalis, pažeidusi konfidencialumo pareigą, privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo pareikalavimo gavimo atlyginti kitai Šaliai visus su konfidencialios informacijos atskleidimu susijusius tiesioginius nuostolius. Šalys susitaria, kad su konfidencialumu susiję Šalių įsipareigojimai netaikomi visuotinai prieinamai ar viešai paskelbtai informacijai, jei toks viešas paskelbimas nėra susijęs su konfidencialios informacijos atskleidimu pažeidžiant šią Sutartį. Šalis turi teisę viešai paskelbti šios Sutarties sudarymo faktą, nenurodydama Sutarties sąlygų.

6.2. Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją:

6.2.1. Tretiesiems asmenims, kuriuos Šalis pasitelkė šios Sutarties vykdymui, jeigu tokios informacijos atskleidimas būtinas siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį ir šie asmenys prisiėmė atitinkamus konfidencialumo įsipareigojimus. Trečiuosius asmenis pasitelkusi Šalis išlieka visiškai atsakinga už šių asmenų padarytus konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimus.

6.2.2. Su Šalimi susijusių įmonių grupės įmonėms (kaip tai apibrėžta Konkurencijos įstatyme).

6.2.3. Šalies akcininkams, Šalies vadovams, darbuotojams, priežiūros institucijoms ir auditoriams.

6.2.4. Šalies teisiniams ir kitiems profesines paslaugas Šaliai teikiantiems patarėjams.

6.3.  Šalys privalo visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenis, tinkamą apsaugą, laikantis Sutartyje ir teisės aktuose (įskaitant, bet neapsiribojant, 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) nustatytų reikalavimų bei asmens duomenų apsaugos principų ir atsako viena kitai už žalą, kilusią dėl netinkamo šio įsipareigojimo vykdymo ar nevykdymo.

6.4. Kiekviena Šalis yra atsakinga Mokėtojui tik už šia Sutartimi tos Šalies prisiimtų pareigų tvarkant Mokėtojo asmens duomenis pažeidimą ir teisės aktų tai Šaliai nustatytų Mokėtojo asmens duomenų tvarkymo pareigų pažeidimą ir tokiais pažeidimais padarytą žalą ir tik ta apimtimi, kiek tokia žala buvo sukelta Mokėtojui tos Šalies veiksmais ar neveikimu.

6.5.  Šalis neturi teisės saugoti jokių Mokėtojo duomenų, gautų iš kitos Šalies, išskyrus tuos ir tik ta apimtimi, kiek tai privaloma pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas.

6.6. Vykdydama Sutartį, kiekviena Šalis yra savarankiškas tos Šalies tvarkomų Mokėtojo asmens duomenų valdytojas ir tinkamai bei savarankiškai vykdo duomenų valdytojui numatytas pareigas. Vykdydama savo, kaip duomenų valdytojo, pareigas, kiekviena Šalis įsipareigoja:

6.6.1. savarankiškai parinkti ir veikloje taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones Mokėtojo asmens duomenų saugumui užtikrinti ir asmens duomenų saugumo pažeidimui išvengti;

6.6.2. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Mokėtoją apie kiekvienos iš Šalių vykdomą Mokėtojo asmens duomenų tvarkymą;

6.6.3. kiek tai susiję su kiekvienos iš Šalių savarankiškai vykdomu Mokėtojo asmens duomenų tvarkymu vykdant Sutartį, atsakyti į Mokėtojo ir/ar kompetentingų priežiūros institucijų atitinkamai Šaliai adresuotas užklausas dėl jos valdomų Mokėtojo asmens duomenų ir/ar vykdomo tokių duomenų tvarkymo, taip pat į užklausas dėl Mokėtojo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo;

6.6.4. sužinojusi apie ar turėdama pagrįstų įtarimų dėl Mokėtojo asmens duomenų saugumo pažeidimo kitos Šalies vykdomoje veikloje pagal Sutartį, nedelsiant pranešti apie tai kitai Šaliai šioje Sutartyje nurodytu Šalies el. pašto adresu.

6.7.  Šalys įsipareigoja bendradarbiauti, įskaitant teikti kitos Šalies  prašomą informaciją, kai tarp informacijos prašančios Šalies ir Mokėtojo ar kompetentingos priežiūros institucijos kyla ginčas dėl valdomų ir tvarkomų Mokėtojo asmens duomenų ar Sutarties vykdymo.

6.8. Šalies prašymu kita Šalis pateiks prašančiai Šaliai Mokėtojo, kaip duomenų subjekto, teisėms įgyvendinti reikiamą informaciją, kuri nėra konfidenciali, nesudaro komercinės paslapties ir kurios nedraudžiama pateikti pagal teisės aktus.

6.9. Kiekviena Šalis, gavusi iš kitos Šalies pranešimą apie gautą Mokėtojo prašymą apriboti ar ištrinti pagal Sutartį  Mokėtojo asmens duomenis, nedelsiant teisės aktų ir/ar Šalių sutarta tvarka imsis visų įmanomų priemonių atitinkamai Mokėtojo teisei įgyvendinti atitinkamos Šalies valdomų Mokėtojo duomenų atžvilgiu.

6.10. Kiekviena Šalis, sužinojusi apie bet kokias priežastis, kurios trukdo tinkamai vykdyti šiame Sutarties skyriuje numatytus įsipareigojimus, apie tai nedelsiant praneša kitai Šaliai.

6.11. Kai Prekybininkas yra fizinis asmuo, Prekybininkas patvirtina, kad žino, jog Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, šios Sutarties ir įstatymų vykdymo pagrindu, tvarko Prekybininko asmens duomenis šiame Sutarties punkte išdėstyta tvarka:

6.11.1. Prekybininkas patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys Bendrovės tvarkomi su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais (pvz., Prekybininko registravimo naudotoju Bendrovės Mokėjimų sistemoje, Mokėjimo atlikimo, apskaitos ir apmokestinimo), taip pat kitais teisės aktuose numatytais tikslais (pvz., pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Bendrovės informacinių sistemų, Mokėtojo lėšų ir duomenų saugumo užtikrinimo).

6.11.2. Šio straipsnio 6.11.1. punkte nurodytais tikslais Bendrovė gali tvarkyti šias Prekybininko asmens duomenų kategorijas: tapatybės ir su jos identifikavimu susijusius, kontaktinius, su buhalterine apskaita ir mokesčių administravimu susijusius, su Prekybininko finansine veikla susijusius, su Mokėjimo atlikimu ir jo apskaita susijusius, su Prekėmis ir jų prekyba susijusius duomenis. Bendrovė šiuos Prekybininko asmens duomenis gauna iš Prekybininko tiesiogiai, trečiųjų asmenų ir (ar) iš viešų šaltinių (duomenų bazių).

6.11.3. Prekybininkas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir tikslius savo asmens duomenis, o jiems pasikeitus apie tai nedelsiant informuoti Bendrovę.

6.11.4. Prekybininko asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po to ne ilgiau nei to reikalauja teisės aktai arba asmens duomenų tvarkymo tikslas (pvz., su Mokėjimo atlikimu ar Sutarties sudarymu ir vykdymu susiję duomenys bus saugomi 8 metus po operacijos atlikimo ar Sutarties sudarymo dienos), o po to saugiai sunaikins, išskyrus teisės aktų reikalaujamus išsaugoti duomenis.

6.11.5.  Bendrovė įstatymų nustatyta tvarka tam tikrus Prekybininko asmens duomenis gali teikti valstybės institucijoms, technines ar profesines paslaugas teikiantiems Bendrovei asmenims, o kiek reikia Mokėjimui vykdyti – Mokėtojui.

6.11.6. Bendrovės prašomus pateikti asmens duomenis Prekybininkas turi pateikti Bendrovei, nes tai būtina šios Sutarties sudarymui ir vykdymui. Prekybininkas patvirtina, kad, nesutikdamas su asmens duomenų tvarkymu šioje Sutarties dalyje nurodyta tvarka, Prekybininkas savo asmens duomenų Bendrovei neteiks ir Sutarties nepasirašys.

6.11.7.  Prekybininkas turi teisę nesutikti su Sutartyje nurodytų jo asmens duomenų tvarkymu (nepasirašydamas Sutarties), žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti susipažinti su Bendrovės tvarkomais Prekybininko asmens duomenimis, juos ištaisyti, atšaukti savo sutikimą (jei duotas Bendrovei), teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka prašyti sunaikinti ar apriboti Prekybininko asmens duomenų tvarkymą, prašyti Bendrovę perkelti jo Bendrovei pateiktus asmens duomenis.

6.11.8.  Teisėms įgyvendinti Prekybininkas turi kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu info@moq.lt. Prekybininkui žinoma, kad jam pateikus prašymą apriboti Prekybininko asmens duomenų tvarkymą ar sunaikinti Prekybininko asmens duomenis, Bendrovė gali negalėti toliau tinkami vykdyti Sutarties kol šiam tikslui savo asmens duomenų Prekybininkas vėl nepateiks Bendrovei. Dėl neteisėto Prekybininko asmens duomenų tvarkymo jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

7. Šalių patvirtinimai

7.1. Pasirašydamos Sutartį, Šalys patvirtina viena kitai ir užtikrina, kad:

7.1.1. Šalis yra teisėtai veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, gali verstis ūkine ir finansine veikla, sudaryti Sutartį ir vykdyti ja prisiimtus įsipareigojimus;

7.1.2. Sutartis pasirašyta Šalies tinkamai įgalioto atstovo ir Šaliai sukuria galiojančias teises ir prievoles;

7.1.3. Sutarties nuostatos ar bet kuri iš jų neprieštarauja kitų Šaliai galiojančių sutarčių ir / ar teisės aktų, taip pat ir teismų (arbitražo) sprendimų nuostatoms, gauti visi reikalingi Prekybininko valdymo organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai ir sprendimai sudaryti;

7.1.4. Sutartis atitinka Šalies interesus ir nenustato nelygių ar vienai kuriai nors Šaliai pranašumą suteikiančių sąlygų;

7.1.5. Prekybininkas papildomai patvirtina ir užtikrina, kad:

7.1.5.1 prieš pasirašant Sutartį visos Sutarties (Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų sąlygų) ir jos priedų sąlygos su juo buvo aptartos individualiai ir jam paaiškintos, jos yra Prekybininkui aiškios ir priimtinos;

7.1.5.2. Bendrovei pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir atspindi tikrąją padėtį;

7.1.5.3. Prekybininkas gavo leidimus, licencijas, atliko registracijas, suderinimus ir kitus veiksmus, reikalingus tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas;

7.1.5.4. jam nėra žinoma apie teismo (arbitražo) procesus, kurie gali sumažinti jo galimybę įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, taip pat nėra žinoma, kad koks nors asmuo ruošiasi ar ketina inicijuoti tokį bylinėjimąsi.

8. Sutarties galiojimo laikas ir nutraukimas

8.1. Sutartis įsigalioja nuo Specialiosiose sąlygose nurodytos datos, su sąlyga, kad Bendrovė, laikydamasi LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus nustatančių teisės aktų, patikrinusi Prekybininko tapatybę ir kitą pagal teisės aktus privalomą su Prekybininku susijusią informaciją, nenustato aplinkybių, dėl kurių dalykiniai santykiai su Prekybininku negali būti pradėti. Kai Prekybininkas vėluoja pateikti 3.2.2. p. ir 4.1.8 p. ar kitur Sutartyje nurodytą informaciją, Sutarties įsigaliojimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek dienų Prekybininkas vėluoja pateikti informaciją. Sutartis galioja neterminuotam laikotarpiui.

8.2. Sutartis gali būti keičiama, papildoma tik raštišku šalių susitarimu, išskyrus šio straipsnio 8.3. ir 8.4. dalyse nustatytus atvejus.

8.3. Šalys susitaria, kad Bendrąsias sąlygas, Specialiųjų sąlygų 4.1. punktą, Specifikaciją ir Reikalavimus prekių ženklui Bendrovė gali keisti vienašališkai, be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, apie tokius pakeitimus įspėjusi Prekybininką ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, paskelbdama Bendrovės interneto svetainėje www.moq.lt ir informuodama apie tai Prekybininką el. paštu ar kitokiu elektroniniu būdu. Jeigu Prekybininkas su pakeitimais nesutinka, turi teisę nemokėdamas jokio mokesčio nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, laikydamasis šio straipsnio 8.6. punkte nustatytos Sutarties nutraukimo įspėjimo tvarkos. Prekybininkui nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo datos, laikoma, kad Prekybininkas sutinka su atliktais pakeitimais. Tokiu atveju, jis įsipareigoja visa apimtimi įgyvendinti Bendrovės atliktus pakeitimus. Prekybininkui nevykdant šios pareigos, Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį Bendrųjų sąlygų 8.7.3 p. numatytu pagrindu.

8.4.  Specialiųjų sąlygų nuostatas, kuriose nurodomi Prekybininko rekvizitai, duomenys privataus rakto ir sertifikato siuntimui (jei taikoma), Mokėjimo lėšų pervedimo dažnumas, Mokėjimų ataskaitos pateikimo dažnumas, el. pašto adresas Mokėjimų ataskaitų siuntimui, Prekybininko sąskaitos Nr. Mokėjimų lėšų pervedimui, Prekybininkas gali keisti vienašališkai, be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, apie tokius pakeitimus įspėjęs Bendrovę, pateikdamas pranešimą raštu (el. paštu). Sutarties pakeitimai įsigalioja, kai Bendrovė atlieka reikiamus pakeitimus savo informacinėse sistemose.

8.5. Sutarties pakeitimai ir/arba papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.6. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva apie Sutarties nutraukimą raštu įspėjus kitą šalį. Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį pranešdama Prekybininkui apie Sutarties nutraukimą ne vėliau, kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, išskyrus atvejus kai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip. Prekybininkas turi teisę nutraukti Sutartį įspėdamas Bendrovę ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

8.7. Bendrovė turi teisę vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą arba nutraukti Sutartį įspėjusi Prekybininką prieš 1 (vieną) darbo dieną, jeigu (toliau nurodyti atvejai, įskaitant, bet neapsiribojant visais atvejais laikomi esminiu Sutarties pažeidimu):

8.7.1. Prekybininkas pažeidžia Sutarties sąlygas ir/ar nepriima Mokėjimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės;

8.7.2. Prekybininkas tyčia ar dėl didelio neatsargumo pateikė ar teikia Bendrovei neteisingą informaciją arba neteikia Bendrovės pagrįstai reikalaujamos informacijos;

8.7.3. Prekybininkas nenori vykdyti ir/arba nevykdo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir/ar dalyvauja veikloje, kuri, Bendrovės manymu, gali pakenkti Bendrovės reputacijai, įvaizdžiui ar prekių ženklui;

8.7.4. Prekybininko atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas ir/ar Prekybininkas apkaltinamas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu;88.

8.7.5. Prekybininkas vykdo veiklą, prieštaraujančią Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui ar kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams;

8.7.6. Prekybininkui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ar Prekybininkas visiškai nutraukia mažmeninės prekybos veiklą.

8.8. Jei Sutartis nutraukiama, abi Šalys ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo atsiskaityti tarpusavyje, įvykdyti kitus Sutartyje nurodytus ir neįvykdytus įsipareigojimus, sumokėti netesybas ir/ar atlyginti nuostolius viena kitai, atsiradusius dėl Sutarties sąlygų neįvykdymo ar netinkamo vykdymo, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

9. Atsiskaitymo tvarka

9.1. Prekybininkas įsipareigoja už „MoQ“ naudotojų įvykdytus Mokėjimus mokėti Bendrovei Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio mokesčius už kiekvieną Mokėjimą.

9.2. Bendrovei mokėtini mokesčiai apskaičiuojami žemiau nurodyta tvarka:

9.2.1. jei Specialiosiose sąlygose Šalys susitaria dėl fiksuoto mokesčio dydžio, Bendrovei yra mokamas fiksuoto mokesčio dydis už kiekvieną Mokėjimą;

9.2.2. jei Specialiosiose sąlygose Šalys susitaria dėl procentinio mokesčio dydžio, Bendrovei yra mokamas procentinis mokesčio dydis, apskaičiuotas nuo kiekvieno Mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuotas procentinio mokesčio dydis yra mažesnis už Specialiosiose sąlygose nurodytą minimalaus mokesčio dydį, Bendrovei mokamas minimalaus mokesčio dydis. Tuo atveju, jei apskaičiuotas procentinio mokesčio dydis yra didesnis už Specialiosiose sąlygose nurodytą maksimalaus mokesčio dydį, Bendrovei mokamas maksimalaus mokesčio dydis.

9.2.3. Jei Specialiosiose sąlygose Šalys susitaria ir dėl fiksuoto mokesčio dydžio, ir dėl procentinio mokesčio dydžio, Bendrovei yra mokama fiksuoto mokesčio dydžio ir procentinio mokesčio dydžio, apskaičiuoto 9.2.2. punkte nustatyta tvarka, suma už kiekvieną Mokėjimą.

9.3. Mokestį, nurodytą Specialiosiose sąlygose, Bendrovė išskaičiuoja prieš pervesdama Prekybininkui Mokėjimų lėšas į Specialiosiose sąlygose nurodytą Sąskaitą.

9.4. Visi mokesčiai Bendrovei mokami eurais.

9.5. Prekybininkui pažeidus Sutarties sąlygas arba Bendrovei gavus informacijos apie galimai neteisėtus Mokėjimus, Bendrovė turi teisę laikinai (kol bus išsiaiškintos visos įtarimą sukėlusios aplinkybės), proporcingai galimam pažeidimui, vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą. Nurodytu laikotarpiu Prekybininkas neatleidžiamas nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo. Apie Bendrovės įsipareigojimų vykdymo sustabdymą ir atnaujinimą Bendrovė Prekybininką informuoja el. paštu, nurodytu Specialiosiose sąlygose. Jeigu Bendrovė nustato Mokėjimų neteisėtumo faktą, ji turi teisę nepervesti Prekybininkui atitinkamų Mokėjimų lėšų.

9.6. Prekybininkas įsipareigoja gavęs Bendrovės pranešimą, per kitą darbo dieną grąžinti Bendrovei sumas, kurios buvo į Sąskaitą neteisingai pervestos arba pervestos už neteisėtus Mokėjimus.

9.7. Prekybininkas sutinka, jog Bendrovė visas jai pagal Sutartį priklausančias lėšas (įskaitant, bet neapsiribojant sumas už Mokėjimus, atliktus Prekybininkui pažeidžiant Sutartį, sumas už pagrįstas „MoQ“ naudotojų pretenzijas) turi teisę gauti mažindama Prekybininkui pervedamas Mokėjimų lėšų sumas už Mokėtojų įvykdytus Mokėjimus. Mažinama lėšų suma negali būti didesnė nei Bendrovei priklausanti lėšų suma pagal Sutartį.

9.8. Šalys susitaria iš Sutarties kylančias pinigines prievoles įvykdyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų atsiradimo, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis.

10. Šalių atsakomybė ir pretenzijų nagrinėjimo tvarka

10.1. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti kitai Sutarties Šaliai. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti tiesioginius nuostolius kitai Šaliai, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

10.2.  Jeigu Bendrovė neįvykdo ar netinkamai įvykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ji privalo atlyginti Prekybininkui tiesioginius nuostolius tik, jei jie atsirado dėl Bendrovės tyčios ar didelio neatsargumo ir pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų pažeidimo ar nevykdymo.

10.3.  Bendrovė, įskaitant, bet neapsiribojant, neatlygina Prekybininkui nuostolių ar jų padidėjimo, jei:

10.3.1. Prekybininkas pateikė Bendrovei melagingą, neteisingą ar netikslią informaciją ir tai turėjo įtakos nuostoliams atsirasti (padidėti);

10.3.2. nuostoliai atsirado ar padidėjo dėl Prekybininko darbuotojų kaltės;

10.3.3. jie atsirado tuo metu, kai Bendrovė šioje Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka buvo visiškai ar dalinai sustabdžiusi savo sutartinių prievolių Prekybininkui vykdymą;

10.3.4. nuostoliai atsirado ne dėl Bendrovės veiksmų.

10.4.  Šalys atsako už visus tiesioginius nuostolius (įskaitant visas pritaikytas sankcijas, netesybas ar kitus mokėjimus) kylančius dėl Sutarties pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius ir žalą dėl Mokėjimo, kurį vykdant buvo pažeista Sutartis (įskaitant tuos atvejus, kai Šalis pažeidžia Sutartyje nustatytus techninius reikalavimus ir / arba Prekybininkas nepateikia ir / arba neišsaugo su Mokėjimais susijusių dokumentų, duomenų).

10.5. Šalys neterminuotai apsaugo kitą Šalį nuo visų trečiosios šalies pretenzijų dėl jos patentų, autorinių ar kitų intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusių su Sutartimi, jeigu pretenzijos ar pažeidimai atsirado dėl Šalies veiksmų ar neveikimo.

10.6.  Be kitų galimų apsaugos priemonių, kiekviena Šalis šia Sutartimi garantuoja ir įsipareigoja kitai Šaliai atlyginti visas ir bet kokias pastarosios reikalaujamas ar išieškomas sumas, tiesioginius nuostolius, išlaidas, kaštus ir palūkanas, susidariusius ar patirtus, tiesiogiai ar netiesiogiai, vienos Šalies dėl kitos Šalies pagal šią Sutartį pateiktų ir prisiimtų patvirtinimų, garantijų ir įsipareigojimų pažeidimo ar nevykdymo.

10.7. Joks šios Sutarties pažeidimo toleravimas, atliktas bet kurios iš Šalių, negalios ir nebus aiškinamas kaip atsisakymas nuo teisių, kurias tokia Šalis turėtų kito jau įvykusio ar būsimo tos pačios Sutarties nuostatos pažeidimo padaryto kitos Šalies atveju, ar kaip atsisakymas nuo teisių, kurias tokia Šalis turėtų kitos šios Sutarties nuostatos, padarytas kitos Šalies, pažeidimo atveju. Joks šios Sutarties nuostatos atsisakymas ar pakeitimas negalios, kol tarp Šalių nebus raštu ir tinkamai sutarta jį laikyti atsisakymu ar pakeitimu.

10.8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad Sutarties nesilaikė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ir jų padariniams atsirasti.

10.9. Prekybininkas prisiima atsakomybę už „MoQ“ naudotojų, Mokėjimų duomenų Prekybininko informacinėse sistemose saugojimą, apdorojimą bei perdavimą Bendrovei ne pagal Sutarties reikalavimus ar Prekybininko neatitikimą Sutarties reikalavimams ir padengia Bendrovei visus dėl to Bendrovės patirtus tiesioginius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant baudas, delspinigius ir kitus mokėjimus, kuriuos Bendrovė sumokėjo priežiūros institucijoms).

10.10. Prekybininkas pretenzijas dėl Bendrovės veiksmų, kuriais Bendrovė galėjo pažeisti įstatymus, šią Sutartį ir / ar Prekybininko teisėtus interesus, pirmiausia raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokį pažeidimą, pateikia Bendrovei el. paštu, kurio adresas info@moq.lt. Bendrovė Prekybininko pretenzijas išnagrinėja ir į ją atsako ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Šiame punkte nurodytas pretenzijas Bendrovė nagrinėja nemokamai.

10.11. Pretenzijoje Prekybininkas privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą ir pavardę / įmonės pavadinimą; asmens kodą / įmonės kodą; el. pašto adresą; kontaktinį telefono numerį; kreipimosi datą. Pretenzijoje turi būti nurodytos aplinkybės ir dokumentai, kuriais remiantis pateikiama pretenzija. Jei Prekybininkas pretenzijoje remiasi dokumentais, kurių neturi Bendrovė, pateikiant pretenziją taip pat turi būti pateikiami ir tokie dokumentai ar jų patvirtintos kopijos.

10.12. Jei Prekybininkas nesutinka su Bendrovės pateiktu atsakymu, Prekybininkas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais.

11. Kitos Sutarties sąlygos

11.1. Atsižvelgiant į šios Sutarties pasirašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus poįstatyminius aktus, reglamentuojančius pridėtinės vertės mokestį (PVM), pagal šią Sutartį teikiamos paslaugos nėra PVM objektas, tačiau ateityje pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar poįstatyminiams aktams reglamentuojantiems PVM ir dėl to pagal šią Sutartį teikiamoms paslaugoms tapus šio mokesčio objektu, yra laikoma, kad kainos, pateiktos Sutarties Specialiojoje dalyje yra nurodytos be PVM.

11.2. Prekybininkas negali Sutarties vykdymui pasitelkti trečiųjų asmenų ir/ar perleisti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir/ar teisių tretiesiems asmenims be Bendrovės rašytinio sutikimo.

11.3. Bendrovė turi teisę perleisti savo dalį ar visas savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui informuodama apie tai Prekybininką iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

11.4. Šalys sutaria, kad visus ginčus, kylančius dėl šios Sutarties, spręs derybų būdu, o jei ginčų nepavyktų išspręsti derybomis, jie būtų sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

11.6. Kiekviena Sutarties nuostata yra atskira, ir jei kuri nors iš nuostatų yra ar tampa negaliojanti ar neįgyvendinama, ar prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams, likusios nuostatos lieka galioti. Bet kuri Sutarties nuostata, kuri pripažįstama negaliojanti ar neįgyvendinama tik iš dalies, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nėra pripažįstama negaliojanti ar neįgyvendinama. Negaliojančios ar neįgyvendinamos nuostatos turi būti pakeičiamos abiejų Šalių susitarimu galiojančiomis ir įgyvendinamomis nuostatomis, kuriomis būtų pasiekiamas kiek įmanoma artimesnis rezultatas, kurio norėjo Šalys. Šalys privalo dėti visas pastangas tam, kad užtikrintų visų Sutarties nuostatų įgyvendinimą.

11.7. Ši Sutartis sudaro vientisą susitarimą tarp Šalių dėl „MoQ“ naudotojų aptarnavimo. Ši Sutartis turės viršenybę ir pakeis visus ankstesnius žodinius ar rašytinius susitarimus, jei tokių yra ir kurie yra susiję su „MoQ“ naudotojų aptarnavimo ar bet kuriuo iš dalykų, dėl kurių susitarta šioje Sutartyje. Nė viena iš Šalių ateityje nesudarys jokių sutarčių ar kitokių susitarimų, kurie prieštarautų ar kitaip trukdytų tokios Šalies įsipareigojimų pagal šią Sutartį įgyvendinimui.

11.8. Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie visus naujus įvykius ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Sutarčiai vykdyti ir įvykdyti.

11.9. Šalių mobiliosios programėlės ir kiti Šalių programiniai sprendimai, taip pat trečiųjų šalių programiniai sprendimai, kai Šalys šiai Sutarčiai vykdyti pasitelkia trečiuosius asmenis, prekių ir paslaugų ženklai, patentai yra Šalių ir/arba trečiųjų šalių intelektinė nuosavybė. Ši Sutartis nėra ir negali būti aiškinama kaip sutartis dėl autoriaus turtinių teisių ir/ar kitų intelektinės nuosavybės teisių perdavimo. Šios Sutarties pagrindu nei viena iš Šalių neįgyja jokių autoriaus turtinių teisių ar bet kokių teisių, susijusių su intelektine nuosavybe, į kiekvienai iš Šalių ir/ar jų pasitelktoms trečiosioms šalims priklausančius intelektinės nuosavybės objektus.