Juridiniai asmenys

Reikalingi dokumentai:

 • JAR išrašas (ne senesnis nei 6 mėn.)

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Fiziniai asmenys, turintys veiklos liudijimus

Reikalingi dokumentai:

 • Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Užklausos forma

Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas

Pažymėdama(s) langelį, sutinku gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymus apie UAB „Mobilieji mokėjimai“ paslaugas ir leisti teirautis mano nuomonės apie tokias paslaugas el. paštu ir/ar telefonu. Šio Jūsų sutikimo pagrindu tvarkysime Jūsų pateiktus asmens duomenis, o pasiūlymus Jums galėsime siųsti iki kol atšauksite šį sutikimą. Atšaukti sutikimą bet kada galite pranešdami apie sutikimo atšaukimą info@moq.lt. Galite nesutikti gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymų. Visos sutikimo sąlygos ir informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei teises – čia.

Ačiū, kad užsisakėte!

Dabar belieka sulaukti geriausių mūsų pasiūlymų.

Uždaryti

Ačiū

Jūsų užklausa gauta ir su jumis bus susisiekta.

Uždaryti

Programėlės privatumo politika

MoQ PROGRAMĖLĖS PRIVATUMO POLITIKA

v.05, galioja nuo 2019.04.09

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Mobilieji mokėjimai“ (toliau MoQ programėlės privatumo politikoje („Privatumo politika“), priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Mes“, „Mūsų“, „Mums“, „Mus“ ar pan.) sukūrė ir administruoja MoQ programėlę, skirtą atlikti mokėjimo naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį ar skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį operacijas bei suteikti kitas su mokėjimo sąskaitos tvarkymu bei atsiskaitymu naudojant MoQ programėlę susijusias paslaugas („Paslaugos“).

Teikdami Paslaugas MoQ programėle, renkame ir tvarkome MoQ programėlės naudotojo ir su MoQ programėlės naudojimu susijusius asmens duomenims. Tai darome laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir šios Privatumo politikos. Suprantame, kad naudojant MoQ programėlę privatumo ir asmens duomenų apsauga yra svarbūs klausimai, todėl Privatumo politikoje detaliai nurodome, kokius asmens duomenis ir kaip tvarkome, kokias teisės turite bei kokios pareigos taikomos tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu.

Registracijos MoQ programėlėje metu pažymėdami langelį „Susipažinau ir įsipareigoju laikytis PRIVATUMO POLITIKOS“ ir/ar naudodamiesi MoQ programėlės teikiamomis Paslaugomis (toliau Privatumo politikoje, priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Jus“ ar pan.), patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir įsipareigojate jos laikytis visą naudojimosi Paslaugomis (MoQ programėle) laikotarpį, o, kiek taikoma, ir po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (nutraukus sutartį dėl Paslaugų teikimo, pan.).

Paslaugomis (MoQ programėle) galite naudotis susipažinę su Privatumo politika ir įsipareigoję jos laikytis.

Privatumo politika taikoma visų Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mums teikiant Paslaugas MoQ programėle.

Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite MoQ programėlės nustatymų skiltyje.

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų teikiant Paslaugas MoQ programėle, valdytojas yra: UAB „Mobilieji mokėjimai“; juridinio asmens kodas: 304431143; registruotos buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

1. Kliento tapatybės nustatymas, kliento pažinimas ir sutarties sudarymas. Teisės aktai Mus įpareigoja identifikuoti Jus prieš pradedant teikti Paslaugas. Priklausomai nuo Jūsų naudojant MoQ programėlę atliekamų mokėjimo operacijų sumos dydžio ir naudojamų Paslaugų pobūdžio, privalome taikyti:

 • Jūsų tapatybės patikrinimą (kai naudojatės Mūsų teikiamomis atsiskaitymo už prekes ar paslaugas pas prekybininką Paslaugomis, o tokių operacijų ar saugoma suma siekia iki 150 EUR per mėnesį). Jūsų tapatybei patikrinti reikalaujame Jus pasinaudoti mobiliuoju parašu arba sulyginame Jūsų pateiktus tapatybės duomenis su Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus (išdavusio Jūsų naudojamą SIM kortelę) turimais Jūsų tapatybės duomenimis, o šiai patikrai nepavykus – su Lietuvos Respublikos gyventojų registre esančiais Jūsų tapatybės duomenimis;
 • supaprastintą Jūsų tapatybės nustatymą (kai naudojatės visomis Mūsų teikiamomis Paslaugomis, o tokių operacijų apyvarta siekia iki 1000 EUR per metus). Supaprastinto tapatybės nustatymo atveju reikalaujame pasinaudoti mobiliuoju parašu ar atlikti mokėjimo pavedimą iš Jūsų banko sąskaitos į Jūsų MoQ sąskaitą arba Jūsų tapatybei nustatyti pasinaudojame Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus turimais Jūsų tapatybės duomenimis (Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus gautais Jums atsiskaitant už ryšio paslaugas). Jūsų pateiktus duomenis apie Jūsų/Jūsų artimųjų šeimos narių veiklą įgyvendinant svarbias viešąsias funkcijas (kaip tai apibrėžia pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktai) tikrinsime pagal viešai prieinamą informaciją apie Jus/Jūsų artimuosius šeimos narius. Tuo atveju, jei Jūs/Jūsų artimas šeimos narys dalyvaujate įgyvendinant svarbias viešąsias funkcijas, supaprastintas Jūsų tapatybės nustatymas negalimas; ar
 • pilną Jūsų tapatybės nustatymą (kai operacijų apyvarta viršija 1000 EUR per metus). Pilnam Jūsų tapatybės nustatymui reikalaujame pasinaudoti mobiliuoju parašu arba, kai taikoma, tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuoti Jūsų veido atvaizdą ir parodytą tapatybę patvirtinantį dokumentą (Jūsų pasą ar asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje). Pilnam tapatybės nustatymui galime pasitelkti Jūsų mobiliojo ryšio operatorių ir Jūsų tapatybę nustatyti mobiliojo ryšio operatoriaus prekybos salone pagal Jūsų tapatybę patvirtinantį dokumentą (Jūsų pasą ar asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje). Dokumentų kopijos išsaugomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

2. Paslaugų teikimas (sutarties vykdymas). Jūsų asmens duomenis naudojame, kad galėtume Jums teikti Paslaugas, pvz., sudaryti galimybę Jums atlikti pavedimus į ir iš Jūsų MoQ programėlės sąskaitos, atlikti momentinius mokėjimus kitam MoQ programėlės naudotojui, sudarytume galimybę pasinaudoti Atidėto mokėjimo limitu, atlikti momentinius mokėjimus pardavėjui ar paslaugų teikėjui atsiskaitant už prekes ar paslaugas, pervesti lėšas iš Jūsų MoQ sąskaitos į bet kurią Jūsų ar kito asmens atsiskaitomąją sąskaitą, atidarytą trečiojo asmens, patikrinti elektroninių pinigų likutį ir sumokėtus komisinius mokesčius, tvarkyti Jūsų MoQ programėlės sąskaitą, suteikti galimybę gauti grąžą pagal Mūsų arba Mūsų partnerių vykdomas grąžos akcijas. Jūsų asmens duomenis taip pat galime naudoti, kad susisiektume su Jumis dėl Jums teikiamų Paslaugų (informuotume apie Paslaugų pokyčius, sutrikimus, atsakytume į Jūsų paklausimus ar spręstume Jūsų pareikštus Mums skundus);

3. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (teisės aktų numatytų pareigų vykdymas). Jūsų asmens duomenys tvarkomi pvz., vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kitas pareigas Mums nustatančių teisės aktų reikalavimus;

4. Mūsų teisių bei teisėtų interesų užtikrinimas bei apsauga. Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartį, sudarytą su Jumis dėl Paslaugų teikimo, (pvz., teikiant Jūsų duomenis teismui, antstoliui, Mus atstovaujančiam teisininkui ar kitam asmeniui (pvz., jungtinę skolininkų rinkmeną tvarkančiam asmeniui skolos valdymo tikslu, mokėjimų inicijavimo paslaugos teikėjui, tais atvejai kai netinkamai sutekta mokėjimo inicijavimo paslauga)), Mūsų teisėto intereso demonstruoti reklamjuostę užtikrinimui;

5. Paslaugų kūrimas, vystymas bei kokybės gerinimas. Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kai įmanoma, nuasmeninus, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, pvz., nuasmeninami ir naudojami MoQ programėlės naudojimo įpročių ir tendencijų analizei, siekiant pažinti klientą, jo lūkesčius, vystyti Paslaugas ir MoQ programėlę. Jūsų asmens duomenis galime naudoti MoQ programėlės klaidoms ištaisyti ir veikimui gerinti;

6. Paslaugų siūlymas (tiesioginė rinkodara). Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją apie Mūsų prekes ar paslaugas (įskaitant teikiamas kartu su Mūsų partneriais, pvz., Jūsų mobiliojo ryšio operatoriumi), taip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų;

7. Klientų aptarnavimas telefonu, įrodymų surinkimas Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas). Paskambinus MoQ klientų aptarnavimo telefonu, pokalbiai įrašomi nurodytu tikslu.

8. Žaidimų ir akcijų organizavimas. Gerindami MoQ naudojimo patirtį, organizuojame žaidimus bei akcijas, kurių metu Mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų ir/ar kitų asmenų asmens duomenis.

 Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais aukščiau nenurodytais tikslais, kiek to reikalauja teisės aktai, ir, kai reikia, Jus tinkamai informavę ar turėdami kitą teisėtą tvarkymo pagrindą.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą:

 1. Siekdami su Jumis sudaryti ir/ar vykdyti sudarytą sutartį dėl Paslaugų teikimo (pvz., tvarkant Jūsų asmens duomenis, būtinus Paslaugai suteikti; organizuoti grąžos akcijas, aptarnaujant Jus telefonu su MoQ programėle susijusiais klausimais);
 2. Gavę Jūsų sutikimą (pvz., pasiūlymų siuntimui, prieigai prie kontaktinių, Jūsų buvimo vietos (GPS) duomenų, dėl Jūsų atvaizdo ar biometrinių atvaizdo duomenų naudojimo);
 3. Įgyvendindami Mūsų teisėtus interesus (pvz., surinkti tinkamo Jūsų aptarnavimo telefonu įrodymus, vykdyti ir plėtoti veiklą, ginti Mūsų teises, valdyti įsiskolinimą; Mūsų ar Europos Sąjungos bei trečiųjų valstybių kredito įstaigų, į kurių atidarytas sąskaitas atliekami mokėjimo pavedimai (pervedamos lėšos į ir iš MoQ programėlės sąskaitos), interesas atlikti efektyvų įtartinų piniginių operacijų ir sandorių tyrimą, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimus), Mūsų interesas užtikrinti tinkamą reklamjuostės demonstravimą, Mūsų interesą gerinti MoQ naudojimo patirtį organizuojant žaidimus ar akcijas, mūsų interesas užtikrinti mokėjimų sistemos saugumą; arba
 4. Vykdydami Mums taikomą teisės akto (pvz., Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo) tvarka atlikti efektyvų įtartinų piniginių operacijų ir sandorių monitoringą ir tyrimą)

Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

 

5. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 

Mes ar Mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai tvarkome su Jūsų naudojimusi Paslaugomis (mokėjimo operacijų atlikimu, sandorių sudarymu) susijusius Jūsų ir kitų asmenų asmens duomenis bei galime automatiškai rinkti techninius MoQ programėlės generuojamus duomenis Jums naudojantis Paslaugomis ar MoQ programėlės funkcionalumu (pvz., techninių MoQ programėlės operacijų įrašai užfiksuojami sistemos žurnale). Įprastai sistemos žurnale užfiksuotuose techniniuose įrašuose užfiksuotų MoQ programėlės duomenų nesiejame su Jumis, kaip MoQ programėlės naudotoju, tačiau tam tikrais atvejais (užtikrinti tinkamai sąveikai tarp programėlės ir mūsų sistemų bei užtikrinant sistemos saugumą taip pat sprendžiant technines problemas bei pvz. fiksuojant sutarties dėl Paslaugų teikimo bei Privatumo politikos versijas, kurių įsipareigojote laikytis; fiksuojant Jūsų naudojantis MoQ programėle duotus sutikimus; vykdant nuolatinį kliento operacijų stebėjimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, pirmą kartą įjungus MoQ programėlę užfiksuojant Jūsų mobiliojo įrenginio operacinės sistemos versiją ir mobiliojo ryšio telefono numerį) Jus bus galima identifikuoti ar išskirti pagal techninius programėlės įrašus užfiksuotus sistemos žurnale. Sistemos žurnale užfiksuotuose techniniuose MoQ programėlės operacijų įrašuose fiksuojame Jūsų naudojantis MoQ programėle atliekamus veiksmus, kuriems atlikti MoQ programėlei reikia informacijos, nesaugomos programėlėje (pvz., veiksmo, kad suvestas slaptažodis, kad slaptažodis (ne)tinkamas, atlikimo faktas, kliento, atliekančio veiksmus MoQ programėle, tapatybės nustatymo lygis, kliento pateikti duomenys, atliktų MoQ programėle mokėjimo operacijų sąrašas). Tokiais atvejais MoQ programėlės techniniai duomenys bus teisės aktų nustatyta tvarka traktuojami Jūsų asmens duomenimis ir tvarkomi asmens duomenims tvarkyti nustatyta tvarka.

Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, susijusius su Paslaugų naudojimu:

1. Kliento tapatybės nustatymas, kliento pažinimas ir sutarties sudarymas (Mums prašant, šiuos asmens duomenis turėsite pateikti, nes to reikalauja teisės aktai arba tokie duomenys būtini norint su Jumis sudaryti ar vykdyti sutartį dėl Paslaugų teikimo; jų nepateikus, negalėsite naudotis MoQ programėle):

 • asmens kodas;
 • vardas;
 • pavardė;
 • tel. numeris;
 • gimimo data (jeigu esate užsienietis) (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka);
 • Jūsų tapatybei nustatyti pateikto asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija);
 • Jūsų leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (jeigu esate užsienietis);
 • Jūsų parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas);
 • Jūsų pilietybė (jeigu Jūs be pilietybės – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • MoQ programėlės naudotojo nuotrauka;
 • Mobiliojo (kvalifikuoto elektroninio) parašo duomenys;
 • duomenys apie Jūsų/Jūsų artimųjų šeimos narių veiklą įgyvendinant svarbias viešąsias pareigas;
 • gyv. vietos adresas;
 • Jūsų individualios veiklos ar verslo sritis;
 • atliktos mokėjimo operacijos iš kredito įstaigos į MoQ programėlės sąskaitą (tam tikrais atvejais į Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus sąskaitą) duomenys (mokėtojo vardas, pavardė, mokėtojo sąskaitos numeris, pavedimo data, pavedimo numeris);
 • darbovietė;
 • pareigos;
 • veiklos pobūdis;
 • pajamų šaltinis;
 • tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuotas Jūsų veido atvaizdas ir Jūsų parodytas tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje atvaizdas, Jūsų veido atvaizdo atitiktį Jūsų pateiktam asmens tapatybės dokumentui leidžiantys patvirtinti duomenys (kai naudojama tapatybei patvirtinti);
 • biometriniai duomenys (techninėmis priemonėmis apdorotas Jūsų veido atvaizdas ir Jūsų asmens tapatybės dokumente esantis veido atvaizdas (kai naudojama tapatybei patvirtinti));
 • el. pašto adresas;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • informacija apie telekomunikacijų galinį įrenginį (SIM kortelės numeris, IMSI, IMEI numeriai, pan.);
 • kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo ir/ar pažinimo metu.

2. Paslaugų teikimas (Mums prašant, kai kuriuos iš šių asmens duomenų turėsite pateikti, nes to reikia norint vykdyti sutartį dėl Paslaugų teikimo; tokių duomenų nepateikus, gali būti neįmanoma (tinkamai) suteikti visų ar dalies Paslaugų; tam tikrus iš nurodytų duomenų sugeneruosime patys arba gausime iš trečiųjų šalių):

 • asmens kodas;
 • vardas;
 • pavardė;
 • IBAN sąskaitos numeris;
 • telefono numeris;
 • gimimo data (jeigu esate užsienietis) (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka);
 • Jūsų tapatybei nustatyti pateikto asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija);
 • Jūsų leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (jeigu esate užsienietis);
 • Jūsų parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas);
 • Jūsų pilietybė (jeigu Jūs be pilietybės – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • informacija, ar pageidaujate gauti informaciją apie mokėjimo operacijas, įvykdytas MoQ programėlės sąskaitoje per visą Jūsų sutarties galiojimo laikotarpį arba už 36 mėn. laikotarpį;
 • patvirtinimas, kad atsisakote gauti informaciją apie mokėjimo operacijas, įvykdytas MoQ programėlės sąskaitoje per visą Jūsų sutarties galiojimo laikotarpį arba už 36 mėn. laikotarpį;
 • el. pašto adresas;
 • gyv. vietos adresas;
 • MoQ programėlės naudotojo ID;
 • Jūsų buvimo vietos (GPS) duomenys atsiskaitant MoQ programėle su prekybininku jo buvimo vietoje (jei sutiksite);
 • Sistemos žurnale užfiksuota ir techniniuose įrašuose išsaugota Jūsų veikla MoQ programėlėje (techniniai įrašai), naudojama nesklandumų šalinimui bei mokėjimų sistemos saugumo užtikrinimui;
 • MoQ sąskaitos likutis (suma);
 • mokėjimo operacijos duomenys (papildytos/įneštos/pervestos lėšos į MoQ sąskaitą (suma), mokėjimo operacijų numeris, tipas (gauta, išsiųsta), statusas, data ir laikas, sumos, periodiškumas, mokėjimo paskirtis, operacijos mokesčio dydis, mokėjimui panaudotos iš atidėto mokėjimo sąskaitos sumos dydis);
 • su automatiniu papildymu susiję duomenys (ar ši paslauga įjungta, jai nustatyti parametrai ir pan.);
 • periodinio kredito pervedimo nurodymo duomenys (data, suma, terminai ir valiuta);
 • su atidėto mokėjimo Paslaugos teikimu susiję Jūsų asmens duomenys (nurodyti Privatumo politikos 15 skyriuje);
 • nustatytas limitas mokėjimo operacijai;
 • įrašai MoQ mokėjimo sąskaitoje;
 • Jūsų pinigų prašymo duomenys (adresato vardas, pavardė, suma);
 • Jums adresuoto prašymo pervesti pinigus duomenys (prašančio asmens vardas, pavardė, suma, paskirtis);
 • kredito įstaigos, kuri dalyvauja mokėjimo operacijose, pavadinimas;
 • banko kortelės duomenys (vardas, pavardė, numeris (jo dalis), galiojimo metai ir mėnesis, CVV kodas);
 • skenuojamas prekybininko QR kodas arba brūkšninis kodas (prekybininko paslaugos/prekės identifikatorius);
 • Jūsų apsilankymų MoQ programėlėje ir naudojimosi ja duomenys;
 • mokėjimo operacijos kitos sandorio pusės (lėšų gavėjo ar mokėtojo, prekybininko) sąskaitos numeris, vardas, pavardė, veido atvaizdas (jei pateiktas kito MoQ naudotojo ir jei Jūs sutiksite pateikti Mums kontaktinius duomenis);
 • MoQ programėlės saugos kodas;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • sudarytų sutarčių dėl Paslaugų teikimo, duotų sutikimų, gautų pranešimų, Privatumo politikos ir kitų susijusių dokumentų versijos, kurių įsipareigojote laikytis;
 • Jūsų pateiktų Mums prašymų ir pranešimų duomenys;
 • trečiojo (fizinio) asmens (gavėjo, mokėtojo) duomenys, kiek būtina tinkamam Paslaugų suteikimui: vardas, pavardė, kredito įstaigos sąskaitos (iš kurios gaunamas mokėjimas, į kurią atliekamas mokėjimas) rekvizitai, mokėjimo rekvizitai (pvz., suma, mokėjimo paskirtis). Tuo atveju, kai mokėjimo nurodyme gavėjui nurodyti naudojate telefono numerį ir šis telefono numeris nėra susietas su MoQ kliento sąskaita, tam, kad galėtume Jums suteikti mokėjimo paslaugą Jūsų nurodytu numeriu yra siunčiama SMS žinutė apie Jūsų pervestas lėšas, kurioje pateikiama informacija apie siuntėją (Jūsų vardas, pavardė) bei pervestų lėšų suma;
 • grąžos akcijų organizavimui būtini Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninių pinigų sąskaita, duomenys, ar atliktos konkrečios grąžos akcijos taisyklėse nurodytos užduotys, bei, jei privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, duomenys, kurie būtini deklaruoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį). Grąžos akcijai organizuoti Mes Jūsų atžvilgiu priimame automatizuotus sprendimus, t.y. mūsų kompiuterinės programos grąžą Jums perveda pagal parametrus, kurie nustatomi konkrečiose grąžos akcijos taisyklėse;
 • teikiant arbatpinigių pervedimo paslaugą (taikoma tik, jei esate arbatpinigių gavėjas) papildomai tvarkomas Jūsų darbdavio perduodamas Jūsų identifikatorius, kurį naudojame MoQ programėle paliekamiems arbatpinigiams pervesti į Jūsų vardu pas Mus atidarytą elektroninių pinigų sąskaitą, bei kiti Jūsų duomenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra būtini deklaruojant ir pervedant gyventojų pajamų mokestį (tokie kaip gautų arbatpinigių sumų dydis, Jūsų asmens kodas ir kiti mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui privalomi duomenys).

3. Teisės aktų (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įst., Mokėjimų įst., Mokesčių administravimo įst. ir kitų) numatytų pareigų vykdymas (kai kuriuos iš šių duomenų sugeneruojame patys atsiradus teisės aktuose nustatytoms sąlygoms; tam tikrus duomenis prašysime, kad pateiktumėte Jūs; Mums prašant, asmens duomenis turėsite pateikti, nes to reikalauja teisės aktai, o jų nepateikus negalėsite naudotis MoQ programėle):

 • Jūsų tapatybės nustatymo duomenys (tai duomenys, surinkti vertinant: 1) Jūsų ir kitų asmenų pateiktų Jūsų tapatybės duomenų atitiktį; 2) vieša neigiama informacija apie Jus internete, informacija apie Jus viešuose registruose ir tarptautinėse duomenų bazėse (asmens dokumento galiojimo, dalyvavimo politikoje duomenų bazėse, tarptautinių finansinių sankcijų sąrašuose);
 • Jūsų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo duomenys ir Jums priskirta rizikos grupė;
 • nuolatinio Jūsų atliekamų mokėjimo operacijų stebėsenos duomenys, tvarkomi siekiant užtikrinti, kad vykdomos operacijos atitiktų Mūsų turimą informaciją apie Jus, Jums priskirtą rizikos pobūdį bei neturėtų įtartinumo požymių;
 • įtartinos Jūsų mokėjimo operacijos tyrimo duomenys;
 • Jūsų duomenys Mūsų vedamuose piniginių operacijų ir sandorių registracijos, įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos, klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai nutraukti, registracijos žurnaluose;
 • pranešimų apie įtartinas operacijas, pritaikytas tarptautines finansines sankcijas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai duomenys;

4. Mūsų teisių bei interesų užtikrinimui ir apsaugai būtini Jūsų pateikti ir Mūsų sugeneruoti duomenys apie Jus (pvz., Jūsų prievolės Mums turinys, komunikacijos su Jumis duomenys,), Mūsų teisėto intereso demonstruoti reklamjuostę užtikrinimui, reklamjuostės demonstravimo laikotarpiu yra išsaugomas Jūsų atliktas reklamjuostės išjungimo veiksmas (šie duomenys yra saugomi tik reklamjuostės demonstravimo laikotarpiu, pasibaigus reklamuojstės demonstravimo laikotarpiui yra neatkuriamai sunaikinami);

5. Paslaugų kūrimui, vystymui bei kokybės gerinimui būtini Jūsų pateikti (pvz., paliktas atsiliepimas) ir Mūsų sugeneruoti duomenys apie Jus (pvz., naudojama Paslaugų apimtis), bet kokia kita Jūsų pateikta informacija, įskaitant asmens duomenis, kai naudodamiesi „Instabug“ teikiamu funkcionalumu informuosite Mus apie MoQ programėlės trikdžius ir klaidas. Nurodytu tikslu naudojant „Instabug“ funkciją tvarkysime Jūsų asmens duomenis: el. pašto adresą, IP adresą, informaciją apie Jūsų aptiktą MoQ programėlės klaidą, trikdį ar netinkamą veikimą bei kitus Jūsų pateiktus duomenis (pvz., siunčiamą ekrano vaizdo įrašą ar nuotrauką su klaida ar trikdžiu bei į tokį vaizdą patenkančius kitus Jūsų asmens duomenis; Jūsų pateiktas klaidos aprašymas), techniniuose įrašuose užfiksuota informacija, skirta programėlės veikimo klaidų šalinimui;

6. Paslaugų siūlymas (tiesioginė rinkodara): vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pasirinktas pranešimų gavimo būdas (trumpąją SMS žinute, el. paštu, MoQ programėlėje);

7. Klientų aptarnavimas telefonu (aptarnavimas ir konsultavimas MoQ programėlės naudojimo ir veiklos sutrikimų šalinimo klausimais), įrodymų surinkimas Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas). Jums paskambinus į skambučių centrą, būsite paprašyti pateikti šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, asmens kodas (arba paskutiniai 4 asmens kodo skaičiai), atsakymus į kontrolinius tapatybės nustatymo klausimus (paskutinio MoQ sąskaitos papildymo suma, paskutinio mokėjimo MoQ programėle suma, paskutinio atsiskaitymo MoQ programėle vieta, MoQ sąskaitos likutis). Siekiant Jus identifikuoti ir Jus aptarnauti telefonu MoQ programėlės klausimais Mūsų pasitelkti Jus aptarnaujantys atstovai turės prieigą prie šių Jūsų asmens duomenų ir tvarkys juos tiek, kiek būtina tinkamam Jūsų aptarnavimui: asmens kodas, vardas, pavardė, telefono numeris, mobiliojo parašo duomenys, duomenys apie MoQ programėlės naudotojo ir/ar jo artimųjų šeimos narių dalyvavimą politikoje, gyvenamosios vietos adresas, individualios veiklos ar verslo sritis, atliktos mokėjimo operacijos iš kredito įstaigos į MoQ programėlės sąskaitą, atliktos bet kokio tipo mokėjimo operacijos, darbovietė, pareigos, veiklos pobūdis, pajamų šaltinis, el. pašto adresas, informacija, susijusi su atidėto mokėjimo naudojimu, informacija apie telekomunikacijų galinį įrenginį (SIM kortelės numeris, IMSI, IMEI numeriai). Šiuo tikslu taip pat tvarkysime telefoninio pokalbio įrašą (Jūsų pokalbio metu pateiktus asmens duomenis), telefoninio pokalbio datą, laiką ir trukmę.

8. Žaidimų ir akcijų organizavimas: Organizuojant žaidimus arba akcijas Mes, kaip duomenų valdytojas, nuo konkretaus žaidimo arba akcijos pobūdžio ir taisyklių priklausančia apimtimi tvarkome šiuos Jūsų ir/ar kitų asmenų asmens duomenis: atliktos mokėjimo operacijos numeris, vardas, pavardė, mokėjimo suma, programėle atliktas veiksmas (toks kaip tam tikrų frazių paminėjimas mokėjimo paskirtyje, tam atsiskaitymas pas tam tikrą prekybininką ir pan.), laikas, data, kai dėl Jūsų laimėjimo arba naudos gavimo yra būtina sumokėti mokesčius, mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui būtina informacija (detalesnę informaciją rasite Privatumo politikos 11 skyriuje).

Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, kuriuos Mums pateikėte bet kuriuo Privatumo politikoje nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu, Jūs nedelsiant Mus informuosite apie pasikeitusius Jūsų asmens duomenis, kad Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi.

Jūsų/Jūsų artimųjų šeimos narių specialių kategorijų asmens duomenis (duomenis apie Jūsų/Jūsų šeimos narių dalyvavimą įgyvendinant svarbias viešąsias funkcijas, dalyvavimą politikoje) tvarkome tik įstatymo pagrindu ir nustatyta tvarka.

Jūsų asmens kodą tvarkysime galiojančių teisės aktų leidžiamu teisiniu, įprastai sutarties dėl Paslaugų Jums vykdymo, pagrindu.

 

6. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 

 Turėdami teisinį pagrindą, Jūsų asmens duomenis gauname:

 1. tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate Mums prašant ar savanoriškai naudodamiesi Paslaugomis, nustatant Jūsų tapatybę, informuodami apie MoQ programėlės klaidas);
 2. sugeneruodami patys (pvz., Jus identifikuojantys techniniai MoQ programėlės veikimo duomenys; Jūsų tapatybės nustatymo duomenys, sukurti tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojant veido atvaizdą ir parodyto tapatybę patvirtinančio dokumento veido atvaizdo atitiktį);
 3. iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus (pvz., kai mobiliojo ryšio operatoriaus aptarnavimo salone pateikiate prašymą atsisakyti ar nutraukti sutartį dėl Paslaugų teikimo, Jūsų asmens duomenis gausime iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus – atitinkamai UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ar Telia Lietuva, AB ir/ar atitinkamo operatoriaus pasitelkto paslaugų teikėjo, pvz., Telia Customer Service LT, UAB, UAB „Tele2“ prekyba, mobiliojo operatoriaus saloną aptarnaujančio asmens);
 4. iš Jūsų mobiliojo parašo (patikimumo) paslaugos teikėjo;
 5. iš Jūsų pasirinkto kito mokėjimo paslaugas teikiančio asmens (pvz., komercinio banko, mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjo);
 6. iš kitų Mums informacinių technologijų, tapatybės patikrinimo/nustatymo ir/ar kitas paslaugas teikiančių Europos Sąjungoje įsteigtų asmenų;
 7. iš Lietuvos banko;
 8. iš viešų šaltinių (pvz., iš VĮ „Registrų centras“ tvarkomo Lietuvos Respublikos gyventojų registro);
 9. iš jungtines skolininkų rinkmenas tvarkančių asmenų (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“);
 10. rinkdami viešą neigiamą informaciją (pvz., teisės aktų pažeidimų informaciją) apie Jus internete pagal tikslinę paiešką;
 11. iš organizacijų, tvarkančių viešus registrus ir tarptautines duomenų bazes (pvz., tvarkančių asmens dokumento galiojimo, dalyvaujančių politikoje asmenų duomenų bazes, tarptautinių finansinių sankcijų sąrašus);
 12. iš Europos Sąjungos ar trečiosios valstybės finansų įstaigos, taikančios Europos Sąjungos valstybėse veikiančių klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymą, saugančios informaciją apie mokėjimo operacijas ir dalyvaujančios mokėjimo operacijose Jums naudojantis Paslaugomis (pvz., Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami iš šių subjektų Mums atliekant įtartinų Jūsų finansinių operacijų ar sandorių tyrimą užtikrinant tinkamas su gaunamų asmens duomenų apsauga susijusias apsaugos priemones);
 13. iš Mums paslaugas teikiančių skambučių centro, paslaugų teikėjo (UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB ir/ar atitinkamo operatoriaus pasitelkto paslaugų teikėjo, pvz., Telia Customer Service LT, UAB, UAB „Tele2“ prekyba), kurie Jus identifikuoja ir surenka Jūsų pateiktus duomenis (įrašo pokalbį), kai telefonu teiraujatės dėl MoQ programėlės naudojimo/sutrikimų;
 14. kai esate per „MoQ“ pervedamų arbatpinigių gavėjas, iš prekybininko (kuriam Mokėjimo sutarties priede 2 nustatyta tvarka pateikiate savo identifikatorių) gauname Jūsų identifikatorių, kurį naudojame MoQ programėle duodamų arbatpinigių pervedimui į Jūsų vardu pas Mus atidarytą elektroninių pinigų sąskaitą. Jūsų darbdavio Mums perduodamo Jūsų identifikatoriaus atžvilgiu Mes, kartu su prekybininku, esame bendravaldytojai.

 

7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS 

Mūsų vardu ir pavedimu Jūsų asmens duomenis tvarko tik tinkamai apmokyti, asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą užtikrinantys Mūsų darbuotojai arba patikimi, tinkamai instruktuoti ir kontroliuojami informacinių technologijų ir kitų Paslaugoms teikti būtinų paslaugų (Jūsų vykdomų mokėjimo operacijų ir Jūsų atsiskaitymų su prekybininkais duomenų bazių valdymo) teikėjai (Jūsų duomenų tvarkytojai), be to, tik tinkamam Paslaugų teikimui būtina apimtimi.

Galime pasitelkti paslaugų teikėjus tiek Lietuvoje, tiek kitoje Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje, tiek ir bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje („trečiojoje valstybėje“). Tokiu atveju, jei Mūsų pasitelktas paslaugų teikėjas yra įsteigtas trečiojoje valstybėje, neužtikrinančioje adekvataus Jūsų asmens duomenų saugumo, Mes taikysime reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones (pvz., į sutartis su šiais paslaugų teikėjais įtrauksime asmens duomenų apsaugos sąlygas ir/ar naudosime kitas duomenų perdavimo teisėtumą ir saugumą užtikrinančias priemones), kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo tokiose valstybėse.

Visais atvejais, teikdami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims, taikome technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų asmens duomenų gavėjai duomenis tvarkytų tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų duomenų teikimui.

Neteikiame Jūsų asmens duomenų už Mūsų įmonės ribų kitiems savarankiškiems duomenų valdytojams (gavėjams), išskyrus, kai tai būtina:

1. Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, pvz.:

 • kiek reikia Jūsų tapatybės patikrinimui, kai prisijungiate prie MoQ programėlės nenaudodami mobiliojo parašo, Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, tel. numerį) perduosime Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui (sutikrinimui su operatoriaus turimais Jūsų duomenimis), o jei pagal operatoriaus duomenis Jūsų tapatybės patvirtinti nepavyks, Jūsų asmens kodą perduosime VĮ „Registrų centras“;
 • kiek reikia Jūsų tapatybės patikrinimui (nustatymui) elektroninėmis priemonėmis, leidžiančioms tiesioginį vaizdo perdavimą, Jūsų veido ir Jūsų pateiktame asmens tapatybės dokumente esančio veido atvaizdo duomenis ir kitus nurodytus asmens duomenis pateiksime Mūsų pasitelktai, identifikavimo paslaugas teikiančiai įmonei UAB „Identifikaciniai projektai“ („Idenfy“).
 • kiek reikia Jūsų tapatybės patikrinimui (nustatymui) Jums naudojant mobilųjį parašą – Jūsų asmens kodą ir telefono numerį pateiksime Jūsų mobiliojo parašo paslaugos teikėjui (Lietuvoje įsteigtam kvalifikuotam patikimumo paslaugos teikėjui);
 • kiek reikia Jūsų tapatybei nustatyti MoQ programėlės naudojimo metu (patikrinant Jūsų Mums pateiktus duomenis su Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus turimais Jūsų identifikaciniais ar mokėjimo duomenimis), Jūsų asmens duomenys (įprastai tik jūsų telefono numeris) minimalia būtina apimtimi bus perduodami Jūsų mobilaus ryšio operatoriui – UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ar Telia Lietuva, AB;
 • kiek reikia Paslaugoms teikti (pvz., atlikti mokėjimo operacijoms tarp MoQ sąskaitos ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų atidarytų sąskaitų), Jūsų asmens duomenis teiksime 1) mokėjimų paslaugų teikėjams, įsteigtiems bet kurioje pasaulio valstybėje, kuriuos Jūs nurodysite ar kurie dalyvaus atliekant mokėjimą Jums naudojantis Paslaugomis (pvz., Jūsų ar kitos mokėjimo sandorio šalies komerciniams bankams, mokėjimo įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms) ir 2) Mūsų mokėjimų inicijavimo ir mokėjimo operacijų vykdymo su kitomis finansų įstaigomis tikslu pasitelktiems mokėjimų paslaugų teikėjams (tvarkytojams), įsteigtiems Lietuvoje ir Latvijoje;
 • kiek reikia mokėjimo operacijų vykdymui su kitomis finansų įstaigomis per CENTROlink sistemą, Jūsų asmens duomenis teiksime šios sistemos valdytojui ir operatoriui – Lietuvos bankui;
 • kiek reikia atidėto mokėjimo Paslaugos įgyvendinimui, Jūsų asmens duomenis teiksime Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui (daugiau apie teikiamus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymą skaitykite šios Privatumo politikos skyriuje „Atidėto mokėjimo paslauga“);
 • kiek reikia užtikrinti Jūsų aptarnavimą telefonu bei surinkti įrodymus Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas), prieigą prie tam tikrų Jūsų asmens duomenų suteiksime Mums skambučių centro paslaugas teikiančiam atitinkamam Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui – UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ar AB „Telia Lietuva“ – šio operatoriaus pasitelktam paslaugų teikėjui (pvz., Telia Customer Service LT, UAB, UAB „Tele2“ prekyba);
 • kiek reikia Paslaugų vystymui bei kokybės gerinimui MoQ programėlės klaidoms, veikimo trikdžiams ir netinkamam veikimui užfiksuoti, išanalizuoti ir pašalinti Jūsų asmens duomenis teiksime paslaugų teikėjui Instabug Inc. („Instabug“), registruotos buveinės adresas: 2140 S Dupont HWY, Camden, Delavero valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos. Instabag tvarko Jūsų asmens duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pasitelkdami Instabug Jūsų asmens duomenų tvarkymui, taikome reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas adekvatus Europos Sąjungoje taikomam Jūsų asmens duomenų apsaugos lygis, pvz., pasitelkiame Instabug vadovaudamiesi Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sutartinėmis sąlygomis. Daugiau informacijos apie Instabug taikomas saugumo priemones rasite interneto tinklapyje https://instabug.com/dpa;
 • turėdami teisinį pagrindą, Jūsų asmens duomenis galime pateikti jungtinės skolininkų rinkmenos administratoriui (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • kai Jūsų asmens duomenis pateikiame Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui, šie Jūsų asmens duomenys gali tapti prieinami: kitoms Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus grupės įmonėms bei tretiesiems asmenims, kuriuos Jūsų mobiliojo ryšio operatorius pasitelkia atitinkamoms Paslaugoms teikti, taip pat Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus priežiūros institucijoms, auditoriams, teisiniams ir kitiems profesines paslaugas teikiantiems patarėjams (kai šie asmenys prisiėmė konfidencialumo įsipareigojimus). Šie gavėjai gali būti įsteigti už Europos Sąjungos ribų esančiose valstybėse, neužtikrinančiose adekvataus asmens duomenų saugumo. Tokiu atveju taikysime reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones (pvz., į sutartis su duomenų gavėjais įtrauksime asmens duomenų apsaugos sąlygas ir/ar naudosime kitas duomenų perdavimo teisėtumą ir saugumą užtikrinančias priemones), kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo tokiose valstybėse;
 • kai naudojatės „MoQ“ programėlės arbatpinigių gavimo funkcija, Valstybinei mokesčių inspekcijai perduodame informaciją apie Jūsų gautas pajamas (gautus arbatpinigius) bei sumokamus mokesčius (pervedamus Valstybinei mokesčių inspekcijai Mokėjimo paslaugų sutarties priede 2 nustatyta tvarka).

2. teisės aktų reikalaujamais atvejais:

 • Mūsų veiklos sritis (pvz., pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, mokėjimo operacijų vykdymą, mokėjimo sąskaitų tvarkymą, prizų (piniginių ir nepiniginių), grąžos bei naudojantis mūsų teikiama arbatpinigių gavimo paslauga gaunamų pajamų apmokestinimą bei deklaravimą) kontroliuojančioms Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms (pvz., Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, teismai, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija);
 • teisės aktų pažeidimus tiriančioms tarnyboms (pvz., ikiteisminio tyrimo institucijoms);
 • tretiesiems asmenims, ginantiems Mūsų, Paslaugų naudotojų ar visuomenės interesus (pvz., teisininkams, antstoliams);

Apie tokį Jūsų asmens duomenų teikimą Jus informuosime, jei tai būtina pagal teisės aktus ir jei toks informavimas neprieštaraus teisės aktams ar nepakenks teisės aktų saugomų interesų gynimui;

3. Tretiesiems asmenims, įsteigtiems Europos Sąjungoje ar už jos ribų, Mūsų pagrįstiems ir teisėtiems interesams įgyvendinti (pvz., investuotojams ir potencialiems investuotojams verslo (dalies) perleidimo atveju; užtikrinant tinkamas su teikiamų asmens duomenų apsauga susijusias apsaugos priemones, Europos Sąjungos ar trečiosios valstybės finansų įstaigoms šioms atliekant įtartinų Jūsų ar Jums atliktų finansinių operacijų ar sandorių tyrimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais) šiems asmenims užtikrinant Jūsų asmens duomenų konfidencialumą, apsaugą ir kitas Jūsų asmens duomenų tinkamam teikimui sąlygas.

 

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenis tvarkysime minimalų pagal teisės aktus ar Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti būtiną laikotarpį, o po to, jei neturėsime teisėto pagrindo tolesniam tokių asmens duomenų tvarkymui, saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime. Konkretų asmens duomenų saugojimo laikotarpį parenkame atsižvelgdami į asmens duomenų pobūdį ir tvarkymo tikslus.

Kaip to reikalauja pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus nustatantys teisės aktai:

 1. Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, o 8 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (pvz., sutarties dėl Paslaugų teikimo nutraukimo) saugosime aktyviai netvarkydami;
 2. Susirašinėjimo su Jumis Paslaugų teikimo ar MoQ programėlės naudojimo klausimais duomenis saugosime visą naudojimosi MoQ programėle laikotarpį ir 5 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (pvz., sutarties dėl Paslaugų teikimo nutraukimo).

Nurodyti saugojimo terminai gali būti pratęsti ne ilgiau kaip 2 metams gavus atitinkamą kompetentingų valstybės institucijų nurodymą.

Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome Paslaugų Jums teikimo tikslu su Jumis sudarytos Mokėjimo paslaugų sutarties vykdymo pagrindu ir kurių atžvilgiu netaikomi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimai, tvarkysime visą sutarties galiojimo laikotarpį, po to saugosime aktyviai netvarkydami 10 metų, tuomet (neturėdami teisinio pagrindo tolesniam tvarkymui) saugiai sunaikinsime.

Mūsų teisių ir interesų apsaugos tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartį, sudarytą su Jumis dėl Paslaugų teikimo, ir tvarkysime tokį laikotarpį, koks yra būtinas siekiant pasinaudoti Mūsų teisėmis ar apginti pažeistas teises ar interesus, arba tokį laikotarpį, koks yra būtinas laikantis teisės aktuose nustatytų procesinių terminų.

Jūsų asmens duomenis Paslaugų kūrimo, vystymo bei kokybės gerinimo tikslu saugosime 1 metus nuo atitinkamų duomenų pateikimo.

Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (pvz. tiesioginė rinkodara), Jūsų asmens duomenis tvarkysime atitinkamame sutikime (atitinkamame Privatumo politikos skyriuje) numatytą laikotarpį.

Jei kitaip nenurodyta teisės aktuose, Jūsų asmens duomenų tvarkymo dokumentus (sutikimų, su kuriais sutikote, pranešimų apie duomenų tvarkymą, su kuriais susipažinote, įrodymus) tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, o 3 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (pvz., sutarties dėl Paslaugų teikimo nutraukimo) saugosime aktyviai netvarkydami.

Jus aptarnaujant telefonu gauti Jūsų asmens duomenys, t. y. pokalbio įrašai ir Jūsų tapatybės identifikavimo asmens duomenys, bus saugomi: 1) jei MoQ klientų aptarnavimo telefonu kreipiatės iš mobiliojo ryšio operatoriaus UAB „Bitė Lietuva“ abonento telefono numerio – 1 metus nuo telefono pokalbio įrašymo dienos; 2) jei MoQ klientų aptarnavimo telefonu kreipiatės iš mobiliojo ryšio operatoriaus UAB „Tele2“ abonento telefono numerio – 3 mėnesius nuo telefono pokalbio įrašymo dienos; 3) jei MoQ klientų aptarnavimo telefonu kreipiatės iš mobiliojo ryšio operatoriaus Telia Lietuva, AB abonento telefono numeriu – 3 mėnesius nuo telefono pokalbio įrašymo dienos. Jus aptarnaujant telefonu gauti Jūsų asmens duomenys Privatumo politikoje numatyta tvarka tvarko ir saugo Mūsu pasitelktas Privatumo politikos skyriuje „Telefoninių pokalbių įrašai“ nurodytas asmuo. Pasibaigus nurodytam pokalbio įrašo saugojimo terminui Jūsų asmens duomenys bus saugiai ištrinti.

Jūsų atlikti veiksmai MoQ programėlėje yra užfiksuojami sistemos žurnale esančiuose techniniuose įrašuose MoQ programėlės parsisiuntimo ir įdiegimo mobiliajame įrenginyje momentu ar kitu momentu, kai MoQ programėle atliekami atitinkami fiksuojami veiksmai. Šie įrašai apie Jūsų atliktus veiksmus MoQ programėlėje saugomi 60 kalendorinių dienų nuo tokio įrašo sukūrimo, išskyrus tuos techninius įrašus, kurie būtini siekiant išsaugoti teisines pasekmes sukeliančių veiksmų (tokius, kaip Jūsų atliktų operacijų patvirtinimai, sutarties sudarymą patvirtinantys įrašai ir pan.) įrodymus. Įrašų, kurie įrodo teisines pasekmes sukeliančius veiksmus, saugojimo terminui nustatyti taikoma tokia pati tvarka kaip ir asmens duomenims (jūsų veiksmams), kuriems įrodyti jie yra saugomi.

 

9. TIESIOGINĖ RINKODARA

Paslaugų siūlymus (pranešimus) teiksime Jums sutikus (pažymėjus langelį „Sutinku gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ PASIŪLYMUS“) MoQ programėlės diegimo metu ar bet kada vėliau MoQ programėlės nustatymuose, o teisės aktų leidžiamais atvejais – ir turėdami teisėtą interesą Jums pranešti apie panašias į Jūsų naudojamas Mūsų Paslaugas.

KAI REGISTRACIJOS MOQ PROGRAMĖLĖJE METU AR BET KADA VĖLIAU MOQ PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO METU JOS NUSTATYMUOSE PAŽYMITE LANGELĮ DĖL UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PASIŪLYMŲ GAVIMO, JŪS PASIRENKATE GAUTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PASIŪLYMUS IR SUTINKATE, KAD UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, SU JUMIS SUSISIEKTŲ EL. PAŠTU, TRUMPĄJA SMS ŽINUTE IR TIESIOGINIU PRANEŠIMU MOQ PROGRAMĖLĖJE, SIEKDAMA PASIŪLYTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ TEIKIAMAS (ĮSKAITANT BENDRADARBIAUJANT SU PARTNERIAIS, PVZ., MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIAIS, TEIKIAMAS) PASLAUGAS AR TEIRAUTIS JŪSŲ NUOMONĖS APIE JAS (TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU) BEI TVARKYTŲ IŠ JŪSŲ GAUTUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS (TELEFONO NUMERIS, VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTO ADRESAS, PRANEŠIMŲ GAVIMO BŪDAS (TRUMPĄJĄ SMS ŽINUTE, EL. PAŠTU, MOQ PROGRAMĖLĖJE)) ŠIO SUTIKIMO PAGRINDU IR SĄLYGOMIS.

DUOTĄ SUTIKIMĄ UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PRANEŠIMAMS GAUTI GALITE BET KADA ATŠAUKTI NEPATIRDAMI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ. TAI PADARYTI GALITE MOQ PROGRAMĖLĖS NUSTATYMŲ PASIRINKTYSE, PANAIKINDAMI PASIRINKTĮ (PVZ., NUIMDAMI VARNELĘ) GAUTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PASIŪLYMUS. TURITE TEISĘ NESUTIKTI GAUTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PRANEŠIMŲ.

Jums nesutikus gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymų, neturėsime galimybės Jums pateikti aktualios informacijos.

Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pranešimus, nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo (iki atšaukiant sutikimą pateiktų pranešimų), teisėtumui.

Pranešimų apie UAB „Mobilieji mokėjimai“ teikiamas paslaugas gavimo tikslu Jūsų asmens duomenis UAB „Mobilieji mokėjimai“ rinks ir tvarkys skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis. Jūsų asmens duomenis pranešimams siųsti gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime.

Šio Jūsų sutikimo gauti pranešimus apie UAB „Mobilieji mokėjimai“ teikiamas paslaugas pagrindu pranešimus siųsime visą laikotarpį, kol naudositės MoQ programėle (iki kol nutrauksite Paslaugų teikimo sutartį) arba iki kol atšauksite šį sutikimą jame (Privatumo politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara“) nurodytu būdu.
Detaliau Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

Klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite užduoti el. paštu info@moq.lt.

 

10. JŪSŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias duomenų subjekto teises:

 1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. prašyti susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją;
 3. prašyti ištaisyti savo asmens duomenis;
 4. prašyti ištrinti savo asmens duomenis;
 5. prašyti perkelti tam tikrus savo asmens duomenis;
 6. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 7. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti Mums, kad nesutinkate su savo asmens duomenų tvarkymu;
 8. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau;
 9. jei Jūsų atžvilgiu priimame automatizuotus sprendimus (pvz., Jūsų asmens duomenų pagrindu išimtinai kompiuterinėmis priemonėmis priimame sprendimą neteikti Paslaugų) ar Jus profiliuojame (pvz., priskiriame Mūsų sukurtai kategorijai pagal Paslaugų vartojimą ar kitas savybes), turite teisę Mums pranešti, kad nesutinkate su sprendimu, Mūsų priimtu automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimo pagrindu, ir reikalauti žmogaus dalyvavimo tokiam sprendimui priimti;
 10. manydami, kad pažeidžiame Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir/ar dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo reikalauti žalos atlyginimo teisme.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka:

 1. Asmens duomenų taisymas (tikslinimas, atnaujinimas), ištrynimas, apribojimas atliekamas Jūsų prašymu arba Mūsų iniciatyva įgyvendinant teisėtus (pvz., vidaus administravimo) tikslus. Visos kitos Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės įgyvendinamos tik Jūsų prašymu;
 2. Jūsų prašymai įgyvendinti duomenų subjektų teises turi atitikti Privatumo politikos, prašymo formos ir teisės aktų reikalavimus. Neatitinkantys šių reikalavimų prašymai gali būti laikomi nepagrįstais ir nevykdomi. Įgyvendinsime tik pagrįstus, nepiktnaudžiaujant teise pateiktus prašymus ir tik įsitikinę prašymą pateikusio asmens (ir atstovo) tapatybe ir teise pateikti prašymą;
 3. Jūsų teisių įgyvendinimo prašymus vykdome tik gavę nurodytos formos rašytinį Jūsų prašymą dėl konkrečios teisės (ar kelių teisių) įgyvendinimo. Prašymas turi būti pateiktas įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti. Prašymo formą rasite ČIA. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Mums turite pateikti lietuvių kalba raštu el. paštu info@moq.lt, asmeniškai atvykę į Mūsų biurą (Antano Tumėno g. 4, Vilnius) arba paštu atsiųsdami Mūsų biuro adresu;
 4. Prašymas turi būti Jūsų pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai, jei jie privalomi pagal žemiau aprašytą Jūsų arba Jūsų atstovo tapatybės nustatymo tvarką, arba prašymas nepasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti pateikiami įprastai kompiuterio skaitomu formatu pakankamai ryškūs ir įskaitomi (pvz., skenuotas pdf dokumentas);
 5. Tapatybei nustatyti ar prašymui patikslinti galime prašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos;
 6. Jūsų prašymą pateikusio duomenų subjekto (ir jo atstovo) tapatybę nustatysime pagal prie prašymo pridėtą(-us) notariškai patvirtintą(-us) asmens tapatybės dokumento(-ų) skenuotą(-as) kopiją(-as) arba Jums pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikiant Jūsų atstovui pagal įstatymą ar pagal pavedimą, kartu su prašymu būtina pateikti atitinkamai atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento (pvz., civilinės būklės akto), patvirtinto notariškai, ar įgaliojimo, patvirtinto notariškai, skenuotą kopiją. Nepasirašius prašymo (įskaitant kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir (ar) nepridėjus prie prašymo reikalaujamo(-ų) dokumento(-ų) kopijos(-ų), laikysime, kad Jūsų prašymas nepagrįstas ir nebus vykdomas. Prašymą ir kartu su prašymu pateiktus dokumentus saugosime prašymo vykdymo metu ir 3 metus po prašymo įvykdymo, o po to saugiai sunaikinsime;
 7. Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma (nurodant motyvus) tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo Privatumo politiką ir teisės aktus atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais (pvz., jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi) iš anksto pranešant Duomenų subjektui. Atsakymą pateiksime Jums el. pašto adresu, iš kurio atsiuntėte prašymą;
 8. Neatlygintinai Jūsų prašymą įprastai vykdysime 1 kartą per kalendorinius metus. Piktnaudžiaujant teise pateiktų ar pakartotinių Jūsų iš esmės analogiško turinio prašymų, teikiamų nepraėjus 1 kalendoriniams metams nuo paskutinio analogiško prašymo įgyvendinimo (pagrįsto atsisakymo įgyvendinti) dienos, ypač jei tuo laikotarpiu neįvykdėme esminių asmens duomenų tvarkymo veiklos pasikeitimų, įgyvendinimui patiriamus kaštus galėsime Jūsų prašyti Mums kompensuoti arba tokį prašymą galėsime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti. Prašymą taip pat galime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti, jei: jame nebus nenurodyta, kokią konkrečiai teisę siekiama įgyvendinti; jame nebus pateikta kita Privatumo politikoje, prašymo formoje ar pagal teisės aktus prašymui būtina informacija; toks prašymas nenumatytas pagal teisės aktus ar Privatumo politiką; prašymas kitaip akivaizdžiai nepagrįstas; prašymas pateiktas piktnaudžiaujant teise. Jūsų asmens duomenų netvarkome; kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) dokumentai Jūsų (atstovo) tapatybei identifikuoti; prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo; teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami Jūsų prašymus, nepateiksime Mūsų komercine paslaptimi esančios informacijos ir kitų duomenų, kurių duomenų subjektui neteikti leidžia teisės aktai.

Teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą įgyvendiname pateikdami informaciją Privatumo politikoje, informaciniuose pranešimuose MoQ programėlėje ir kitais kanalais.

Įgyvendindami teisę susipažinti su savo asmens duomenimis galite gauti patvirtinimą, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis; informaciją, kokias Jūsų asmens duomenų kategorijas tvarkome, iš kokių šaltinių juos surinkome, kokiu tikslu juos tvarkome, kokioms gavėjų kategorijoms teikiame, koks tokių duomenų saugojimo laikotarpis; informaciją apie automatinį sprendimų priėmimą ar Jūsų profiliavimą (jei vykdoma); informaciją apie asmens duomenų perdavimą už Europos ekonominės erdvės ribų (jei vykdoma). Prašant pateiksime asmens duomenų kopiją Mūsų parinktu tinkamu formatu ir laikmenoje.

Identifikavę, kad tvarkome neteisingus, neišsamius ar netikslius Jūsų asmens duomenis, galite prašyti šiuosasmens duomenis ištaisyti ar ištrinti. Gavę prašymą ištaisyti asmens duomenis, sustabdysime tokių duomenų aktyvų tvarkymą, išskyrus saugojimą, patikrinsime asmens duomenų tikslumą, ir, jei taikoma, ištaisę neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis, atnaujinsime ištaisytų asmens duomenų tvarkymą.

Teisės aktų nustatytais atvejais galite prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju prašyme turite nurodyti apribojimo pagrindą, apribojamų asmens duomenų apimtį ir prašomą ribojimo taikymo laikotarpį. Jei nustatomas pagrindas apriboti asmens duomenų tvarkymą, atskirsime apriboto tvarkymo asmens duomenis nuo kitų asmens duomenų ir sustabdysime ribojamų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, ir, jei taikoma, Jums apie tai pranešime. Apriboto tvarkymo asmens duomenis galėsime tvarkyti tik teisės aktais nustatyta apimtimi ir atvejais. Apribojus tam tikrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gali būti neįmanoma užtikrinti visiško ar tinkamo MoQ programėlės funkcionalumo ar Paslaugų teikimo.

Teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi įgyvendinsime Jūsų teisę ištrinti visus ar dalį (išskyrus teisės aktų reikalaujamus toliau tvarkyti) Mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų (teisė būti pamirštam). Gavę tokį prašymą, prašomus trinti duomenis (tiek, kiek tai neprieštaraus Mūsų pareigoms pagal teisės aktus) saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime bei, jei įmanoma, informuosime Mums žinomus tokių asmens duomenų gavėjus apie Jūsų prašymą. Neturėdami techninės galimybės vienu ištrinti visų Jūsų asmens duomenų kopijų iš visų informacinių sistemų ar atsarginių kopijų, Jums pranešime, kada duomenys galės būti visiškai pašalinti iš Mūsų sistemų.

Įgyvendindami teisę į asmens duomenų perkeliamumą (juos gauti įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ar reikalauti perduoti kitam duomenų valdytojui), prašyme turėtumėte papildomai nurodyti: ar prašote gauti asmens duomenis pats, ar prašote perduoti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiesiogiai (šiuo atveju turėtumėte tiksliai nurodyti ir tokį duomenų gavėją, gavėjo informacinę sistemą, į kurią prašote perkelti duomenis, pageidaujamą duomenų perkėlimui naudotiną formatą), prašomus perkelti savo asmens duomenis (apimtį), duomenų perkėlimo tikslus. Prašymas perkelti asmens duomenis gali būti reiškiamas tik ribotų asmens duomenų atžvilgiu: t.y. tik dėl tų asmens duomenų, kurie tvarkomi automatinėmis priemonėmis, kurie tvarkomi sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu ir kurie Jūsų tiesiogiai pateikti Mums ar Mūsų tiesiogiai fiksuoti (nenaudojant specialių algoritmų) Jums naudojantis Paslaugomis.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso (pvz., Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais, Paslaugų, rinkos tendencijų analizei; Jūsų asmens duomenų teikimas Europos Sąjungoje ar trečiojoje valstybėje įsteigtai kredito įstaigai ar gavimas iš jos įtartinų finansinių operacijų ir sandorių tyrimui siekiant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslų) ar viešojo intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenų pagrindu vykdomas profiliavimas ar automatinis sprendimų priėmimas (jei vykdomas), turite teisęnesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Nesutikdami, turite Mums pranešti Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu ir tvarka. Tokiu atveju atitinkamų asmens duomenų tvarkymą nutrauksime, nebent bus teisėtų ir pagrįstų priežasčių toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkant sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti anksčiau duotą sutikimą (pvz., MoQ programėlės nustatymų pasirinktyse panaikinant pažymėtus langelius arba pateikdami aukščiau nurodytos formos prašymą). Gavę informaciją apie duoto sutikimo atšaukimą, nedelsiant nutrauksime asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

11. ŽAIDIMŲ, KONKURSŲ IR AKCIJŲ ORGANIZAVIMAS

Gerindami MoQ naudojimo patirtį, organizuojame žaidimus arba akcijas, kurių metu Mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome žemiau nurodytus Jūsų ir/ar kitų asmenų asmens duomenis šiame Privatumo politikos skyriuje nurodyta tvarka. Išsamios konkretaus žaidimo arba akcijos taisyklės skelbiamos viešai (ieškokite moq.lt tinklapyje, MoQ socialinių tinklų paskyrose) arba Jums pateikiamos asmeniškai elektroniniu ar kitu būdu. Įprastai tam, kad taptumėte žaidimo arba akcijos dalyviu, turite 1) atlikti žaidimo arba akcijos taisyklėse nurodytą užduotį su MoQ programėle (pvz., įdiegti programėlę; atlikti mokėjimą; atsiskaityti už prekes ar paslaugas pas prekybininką ar kitoje Mūsų partnerio platformoje) arba 2) atlikti užduotį Jums nenaudojant MoQ programėlės (pvz., kviesti kitą asmenį atlikti žaidimo arba akcijos taisyklėse numatytą užduotį, pvz., pasinaudoti MoQ programėle). Dalyvaudami žaidime arba akcijoje galėsite laimėti prizus (pvz., daiktus, Jūsų MoQ sąskaitos papildymą el. pinigais ir kitus prizus).

Priklausomai nuo žaidimo ar akcijos pobūdžio, tvarkysime visus ar dalį žemiau nurodytų asmens duomenų:

 1. Žaidimo arba akcijos dalyvio duomenys (kai laimėtojas nustatomas atsitiktinumo principu): priskirta žyma (pvz., QR kodas); žaidime dalyvaujančios MoQ operacijos numeris; kiti duomenys, būtini pagal konkretaus žaidimo taisykles;
 2. Žaidimo arba akcijos laimėtojo duomenys (kai laimėtojas nustatomas atsitiktinumo principu): vardas; pavardė; duomuo, kad dalyvis atitinka žaidimo sąlygas (pvz., yra MoQ klientas); duomuo, kad atlikta žaidimo užduotis (pvz., atsikaityta MoQ programėle, parsisiųsta MoQ programėlė, atsiskaitant MoQ pateikta žaidimo sąlygas atitinkanti informacija); duomenys, pateikti registruojantis į žaidimą anketoje; laimėtas prizas; duomuo, kad žaidimo dalyvis yra laimėtojas; žaidime dalyvaujančios MoQ operacijos numeris; laimėtojo atvaizdas (fotografija); MoQ sąskaitos numeris ir kiti elektroninių pinigų pervedimui (prizo sumai sumokėti) atlikti būtini duomenys; prizo pristatymo adresas; dėl prizo laimėjimo taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už laimėtoją reikiami duomenys (GPM deklaracijos duomenys); kontaktinė informacija (telefono numeris; el. pašto adresas); komunikacijos su žaidimo laimėtoju turinys (pvz., informacija apie laimėjimą, žaidimo dalyvio atsakymai); duomuo, ar laimėtojas atsiėmė prizą; kiti duomenys, būtini pagal konkretaus žaidimo arba akcijos taisykles;
 3. Trečiojo asmens ne žaidimo ar akcijos dalyvio duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, komunikacijos su asmeniu turinys; duomuo, kad asmuo įvykdė žaidimo taisyklėse numatytą užduotį (pvz., MoQ operaciją) ir su atlikti veiksmu susiję duomenys (pvz., registravimosi MoQ klientu laikas, operacijos vieta, suma, kitų toje pat vietoje atliktų operacijų faktas ir suma); komunikacijos duomenys (trumposios sms žinutės turinys).

Kai dalyvauti žaidime arba akcijoje registruojatės aktyviu veiksmu (pvz., užpildydami žaidimo arba akcijos anketą), Jūsų asmens duomenis žaidimo arba akcijos organizavimo tikslu tvarkome sutarties (sudaromos Jums įsipareigojant laikytis žaidimo ar akcijos taisyklių) vykdymo pagrindu. Kai žaidime ar akcijoje dalyvauja visi žaidimo ar akcijos taisyklėse nurodytą veiksmą su MoQ programėle atlikę MoQ naudotojai (be atskiro registravimosi žaidime ar akcijoje), Jūsų, kaip žaidimo ar akcijos dalyvio, asmens duomenis tvarkysime Mūsų teisėto intereso gerinti MoQ naudojimo patirtį organizuojant žaidimus ar akcijas pagrindu.

Žaidimui, konkursui ar akcijai organizuoti galime pasitelkti žaidimo dalyvių telkimo, duomenų rinkimo, saugojimo, laimėtojų atrankos ir/ar kitas paslaugas teikiančius asmenis (asmens duomenų tvarkytojus), kurių funkcijoms atlikti bus būtina gauti visus ar dalį šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytų asmens duomenų. Tvarkytojai įprastai bus įsteigti Lietuvoje. Išimtiniais atvejais, galime pasitelkti užsienio valstybėje, įskaitant kuri neužtikrina Lietuvoje taikomo asmens duomenų saugumo lygio, įsteigtą asmenį žaidimo ar akcijos organizavimui. Pvz., kiek reikia žaidimo ar akcijos dalyvių registracijos formose esančios informacijos surinkimui ir išsaugojimui, žaidimo dalyvių asmens duomenis gali tapti prieinami Google LLC, įsteigtam Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jūsų duomenų tvarkymui pasitelkdami tokį tiekėją, taikome reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas adekvatus Europos Sąjungoje taikomam Jūsų asmens duomenų apsaugos lygis, pvz., Google LLC yra prisijungusi prie Privatumo skydo (eng. Privacy shield; daugiau informacijos apie Google LLC taikomas saugumo priemones rasite interneto tinklapyje https://cloud.google.com/security/gdpr/). Žaidimo laimėtojų vardas, pavardė ir/ar kontaktiniai duomenys prizo perdavimo laimėtojui tikslu (kai prizas yra materialus daiktas), bus perduoti Lietuvoje įsteigtai siuntų pristatymo/kurjerių tarnybai – savarankiškam Jūsų duomenų valdytojui.

Jūsų asmens duomenis žaidimui arba akcijai gauname tiesiogiai iš Jūsų (pvz., Jums užpildant skaitmeninę ar fizinę žaidimo ar akcijos anketą, įskaitant pateikiamą per MoQ partnerius), sugeneruojame patys (pvz., žaidime ar akcijoje dalyvaujančios Jūsų MoQ programėle atlikto operacijos numeris) arba iš trečiųjų asmenų (pvz., kitų MoQ klientų).

Žaidimo ar akcijos vykdymo metu renkame ir saugome Jūsų asmens duomenis minimalia būtina apimtimi. Įprastai, o ypač kai žaidime ar akcijoje dalyvauja visi konkurso sąlygose numatytą užduotį atlikę MoQ klientai (be atskiros registracijos žaidime), vykdant žaidimą renkant laimėtoją naudojami tik pseudonimizuoti asmens duomenys (laimėtojas atsitiktine tvarka renkamas iš žaidime dalyvaujančių MoQ operacijų numerių). Prizo laimėtojui sutikus, jo pavardė ir atvaizdas 30 kalendorinių dienų nuo žaidimo laimėtojų išrinkimo dienos viešinami, įskaitant moq.lt tinklapyje ir MoQ socialinių tinklų paskyrose. Prizo laimėtojui nesutinkant, viešinamas tik prizo laimėtojo vardas, kiti prizo laimėtojo duomenys, įskaitant kurie būtini laimėjimo perdavimui (kontaktinė informacija) yra neviešinami. Tais atvejais, kai Mūsų organizuojamoje akcijoje laimi visi asmenys atlikę tam tikrą veiksmą, akcijos dalyvių duomenys tvarkomi tik ta apimti kiek reikia prizo perdavimui (pvz. piniginių lėšų pervedimui į MoQ naudotojo sąskaitą) ir, jei privaloma pagal įstatymus, mokesčių sumokėjimui bei deklaravimui. Taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose bei imamasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Asmens duomenys aktyviai tvarkomi žaidimo ar akcijos vykdymo metu. Išrinkus laimėtoją, nelaimėjusių žaidimo dalyvių asmens duomenys nedelsiant negrįžtamai sunaikinami, o laimėtojų duomenys toliau saugomi aktyviai netvarkant 1 mėnesį po žaidimo laimėtojų išrinkimo dienos, o šiam terminui pasibaigus ir nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo (pvz. nesant Mūsų pareigos deklaruoti ir už akcijos dalyvį sumokėti mokesčius arba jau įvykdžius šią pareigą), negrįžtamai sunaikinami.

Jūs turite teisę: 1) nesutikti dalyvauti žaidime ar akcijoje (išskyrus grąžos akcijas, kurios aprašytos sutartyje dėl Paslaugų teikimo), į kuriuos įtraukiame MoQ klientus be atskiro registravimosi (atlikusius konkretaus žaidimo taisyklėse numatytą užduotį); 2) nesutikti kad Jūsų, kaip žaidimo laimėtojo, vardas būtų viešinamas pranešant apie žaidimo laimėtojus (tais atvejais, kai žaidimo prizų laimėtojai yra skelbiami viešai); 3) davę sutikimą dėl Jūsų, kaip laimėtojo, vardo ir pavardės ir/ar fotografijos viešinimo, turite teisę atšaukti sutikimą bet kada nepatiriant dėl to neigiamų pasekmių. Teisę nesutikti ir atšaukti sutikimą galite iš Jūsų „MoQ“ paskyroje užregistruoto elektroninio pašto adreso į elektroninio pašto adresą info@moq.lt išsiunčiant el. laišką su tekstu „Nedalyvauju žaidime“ ir nurodant žaidimo pavadinimą. Su kitomis teisėmis galite susipažinti šios Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

Kai žaidime dalyvaujate aktyviu veiksmu (pvz., užpildydami anketą) įsipareigoję laikytis žaidimo taisyklių, privalėsite pateikti Mums visus žaidimo taisyklėse ar anketoje privalomai pateikiamais nurodytus asmens duomenis. Nepateikus šių duomenų, negalėsite dalyvauti žaidime.

 

12. PRIEIGA PRIE KONTAKTINIŲ DUOMENŲ

Siekdami supaprastinti Jūsų naudojimąsi Paslaugomis (pvz., pinigų siuntimą gavėjui), naudodamiesi MoQ programėle galėsite sutikti Mums suteikti prieigą prie Jūsų mobiliojo įrenginio kontaktų sąraše esančių kontaktinių duomenų.

PATVIRTINDAMAS JŪSŲ MOBILIOJO ĮRENGINIO OPERACINĖS SISTEMOS APLINKOJE GAUTĄ UŽKLAUSĄ DĖL MOQ PROGRAMĖLĖS PRIEIGOS PRIE JŪSŲ KONTAKTINIŲ DUOMENŲ (PASPAUSDAMAS “LEISTI” AR KITU ĮRENGINIO NURODYTU BŪDU), JŪS SUTINKATE, KAD UAB “MOBILIEJI MOKĖJIMAI”, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU GAUTŲ PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ MOBILIOJO ĮRENGINIO KONTAKTŲ SĄRAŠE ESANČIŲ KONTAKTINIŲ DUOMENŲ (KONTAKTINIO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ, TELEFONO NUMERIS, ATVAIZDAS (JEI NAUDOJAMAS)) BEI TVARKYTŲ ŠIUOS JŪSŲ IR JŪSŲ KONTAKTINIŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENIS ŠIO SUTIKIMO PAGRINDU IR SĄLYGOMIS. DUODAMAS SUTIKIMĄ, PATVIRTINATE, KAD JUMS NĖRA ŽINOMA, KAD ASMENYS, PRIE KURIŲ KONTAKTINIŲ DUOMENŲ SUTEIKIATE MUMS PRIEIGĄ, PRIEŠTARAUJA ŠIAME SUTIKIME NURODYTAM JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI. JEI ŽINOTE, JOG JŪSŲ KONTAKTŲ SĄRAŠE ESANTIS ASMUO PRIEŠTARAUJA TOKIAM DUOMENŲ TVARKYMUI, JŪS SUTIKIMO NEDUOSITE.

DUOTĄ SUTIKIMĄ UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PRIEIGAI PRIE JŪSŲ KONTAKTINIŲ DUOMENŲ GALITE BET KADA ATŠAUKTI. TAI PADARYTI GALITE SAVO MOBILIOJO ĮRENGINIO OPERACINĖS SISTEMOS NUSTATYMŲ PASIRINKTYSE, PANAIKINDAMI PASIRINKTĮ (PVZ., NUIMDAMI VARNELĘ) UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE KONTAKTINIŲ DUOMENŲ. TURITE TEISĘ NESUTIKTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ SUTEIKTI PRIEIGOS PRIE JŪSŲ KONTAKTINIŲ DUOMENŲ.

Jums nesutikus suteikti UAB „Mobilieji mokėjimai“ prieigos prie Jūsų kontaktinių duomenų, galėsite naudotis MoQ programėlės funkcijomis (pvz., atlikti mokėjimą už prekybininko paslaugas ir prekes), bet negalėsite atlikti mokėjimo kitam asmeniui (ne prekybininkui) ir negalėsite pateikti prašymo kitam asmeniui atlikti mokėjimo į Jūsų MoQ sąskaitą.

Atšaukus duotą sutikimą leisti UAB „Mobilieji mokėjimai“ prieiti prie kontaktinių duomenų Jūsų mobiliajame įrenginyje, nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą (prieigą) sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jūsų kontaktinius duomenis gauname iš Jūsų mobiliojo įrenginio operacinės sistemos. Paslaugų teikimo tikslu Jūsų nurodytus kontaktinius duomenis UAB „Mobilieji mokėjimai“ tvarkys skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis.

Šio Jūsų sutikimo leisti UAB „Mobilieji mokėjimai“ prieiti prie kontaktinių duomenų pagrindu galėsime prieiti prie Jūsų kontaktinių duomenų visą laikotarpį, kol naudositės MoQ programėle (iki kol nutrauksite Paslaugų teikimo sutartį) arba iki kol atšauksite šį sutikimą jame (Privatumo politikos skyriuje „Prieiga prie kontaktinių duomenų“) nurodytu būdu. Šia prieiga naudosimės tik Jums vykdant mokėjimą kitam asmeniui (ne prekybininkui) ar Jums prašant kitą asmenį atlikti mokėjimą į Jūsų MoQ sąskaitą.
Detaliau Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

Klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite užduoti el. paštu info@moq.lt.

 

13. PRIEIGA PRIE BUVIMO VIETOS (GPS) DUOMENŲ

Norint užtikrinti Paslaugų (mokėjimo prekybininkui) saugumą, sieksime rinkti Jūsų mobiliojo įrenginio (Jūsų) buvimo vietos (GPS) duomenis. Šie duomenys reikalingi ir bus naudojami tik tam, kad galėtume įsitikinti, ar atsiskaitydami MoQ programėle su prekybininku jo veiklos vietoje iš tiesų esate prekybininko veiklos zonoje.

PATVIRTINDAMAS JŪSŲ MOBILIOJO ĮRENGINIO OPERACINĖS SISTEMOS APLINKOJE GAUTĄ UŽKLAUSĄ DĖL MOQ PROGRAMĖLĖS PRIEIGOS PRIE JŪSŲ BUVIMO VIETOS (GPS) DUOMENŲ (PASPAUSDAMAS “LEISTI” AR KITU ĮRENGINIO NURODYTU BŪDU), JŪS SUTINKATE, KAD UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI”, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, PASLAUGŲ JUMS TEIKIMO TIKSLU GAUTŲ PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ MOBILIOJO ĮRENGINIO (JŪSŲ) BUVIMO VIETOS (GPS) DUOMENŲ (BUVIMO VIETOS KOORDINATES NUSTATANT APIE 50 METRŲ TIKSLUMU) BEI TVARKYTŲ JŪSŲ ASMENS DUOMENIS ŠIO SUTIKIMO PAGRINDU IR SĄLYGOMIS.

DUOTĄ SUTIKIMĄ UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PRIEIGAI PRIE JŪSŲ BUVIMO VIETOS (GPS) DUOMENŲ GALITE BET KADA ATŠAUKTI. TAI PADARYTI GALITE SAVO MOBILIOJO ĮRENGINIO OPERACINĖS SISTEMOS NUSTATYMŲ PASIRINKTYSE, PANAIKINDAMI PASIRINKTĮ (PVZ., NUIMDAMI VARNELĘ) LEISTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PASIEKTI JŪSŲ BUVIMO VIETOS (GPS) DUOMENIS. TURITE TEISĘ NESUTIKTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ SUTEIKTI PRIEIGOS PRIE JŪSŲ BUVIMO VIETOS (GPS) DUOMENŲ.

Jums nesutikus suteikti UAB „Mobilieji mokėjimai“ prieigos prie Jūsų buvimo vietos (GPS) duomenų, MoQ programėle galėsite atlikti mokėjimą prekybininkui jo buvimo vietoje. Tokiu atveju Jūsų mokėjimo saugumui užtikrinti naudosime kitas technines saugumo priemones. Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą leisti UAB „Mobilieji mokėjimai“ prieiti prie Jūsų buvimo vietos (GPS) duomenų mobiliajame įrenginyje, nedelsiant nutrauksime Mūsų galimybę pasiekti Jūsų įrenginio (Jūsų) buvimo vietos (GPS) duomenis, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jūsų buvimo vietos (GPS) duomenis gauname iš Jūsų mobiliojo įrenginio operacinės sistemos. Šio Jūsų sutikimo leisti UAB „Mobilieji mokėjimai“ prieiti prie Jūsų buvimo vietos (GPS) duomenų pagrindu prieigą (nurodytu atsiskaitymo momentu) prie šių duomenų galėsime turėti visą laikotarpį, kol naudositės MoQ programėle (iki kol nutrauksite Paslaugų teikimo sutartį) arba iki kol atšauksite šį sutikimą jame (Privatumo politikos skyriuje „Prieiga prie buvimo vietos (GPS) duomenų“) nurodytu būdu. Šia prieiga naudosimės tik Jums vykdant mokėjimą prekybininkui jo veiklos vietoje.

Paslaugų teikimo (atsiskaitymo su prekybininku MoQ programėle prekybininko veiklos vietoje) tikslu Jūsų buvimo vietos (GPS) duomenis UAB „Mobilieji mokėjimai“ tvarkys skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis tik tol, kol bus įvykdyta mokėjimo operacija. Buvimo vietos duomenys nebus saugomi po mokėjimo operacijos pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai Jūsų ir prekybininko buvimo vietos (GPS) duomenys atliekant mokėjimą nesutaps. Tik šiuo atveju ir tik siekiant įrodyti tinkamą Paslaugų teikimą (ginčų dėl Paslaugų sprendimo tikslu) Jūsų buvimo vietos (GPS) duomenis išsaugosime Paslaugų teikimo tikslu tvarkomiems duomenims saugoti taikomą laikotarpį.

Detaliau Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

Klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite užduoti el. paštu info@moq.lt.

 

14. PRIEIGA PRIE MOBILIOJO ĮRENGINIO KAMERA UŽFIKSUOTŲ DUOMENŲ

Naudojimuisi Paslaugomis palengvinti MoQ programėlėje prašysime Jūsų suteikti Mums prieigą prie Jūsų mobiliojo įrenginio kameros ir naudojant MoQ programėlę kamera užfiksuotų duomenų. Įprastai MoQ programėlėje kamerą naudosite užfiksuoti prekybininko pateiktam QR kodui arba brūkšniniam kodui. Šie kodai Mums leis identifikuoti Jūsų įsigyjamas prekes ir paslaugas bei mokėjimo duomenis (pvz., kainą, prekybininką) – Paslaugų teikimo tikslu surinkti Jūsų asmens duomenis.

PATVIRTINDAMAS JŪSŲ MOBILIOJO ĮRENGINIO OPERACINĖS SISTEMOS APLINKOJE GAUTĄ UŽKLAUSĄ DĖL PRIEIGOS PRIE JŪSŲ MOBILIOJO ĮRENGINIO KAMEROS, JŪS SUTINKATE, KAD UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI” GAUTŲ PRIEIGĄ PRIE KAMEROS IR NAUDOJANT MOQ PROGRAMĖLĘ KAMERA UŽFIKSUOTŲ DUOMENŲ IR KAD TOKIUS DUOMENIS TVARKYTŲ, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, PASLAUGŲ JUMS TEIKIMO TIKSLU ŠIO SUTIKIMO PAGRINDU IR SĄLYGOMIS.

DUOTĄ SUTIKIMĄ UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PRIEIGAI PRIE KAMEROS IR NAUDOJANT MOQ PROGRAMĖLĘ KAMERA UŽFIKSUOTŲ DUOMENŲ GALITE BET KADA ATŠAUKTI. TAI PADARYTI GALITE SAVO MOBILIOJO ĮRENGINIO OPERACINĖS SISTEMOS NUSTATYMŲ PASIRINKTYSE, PANAIKINDAMI PASIRINKTĮ (PVZ., NUIMDAMI VARNELĘ) LEISTI UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ PASIEKTI KAMERĄ. TURITE TEISĘ NESUTIKTI, KAD UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“ GAUTŲ PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ MOBILIOJO ĮRENGINIO KAMEROS.

Nesuteikę prieigos prie Jūsų mobiliojo įrenginio kameros, galėsite naudotis MoQ programėlės funkcijomis (pvz., atlikti mokėjimą kitam asmeniui (ne prekybininkui), atlikti mokėjimą prekybininkui už paslaugas ir prekes, kai kamera nenaudojama), bet negalėsite atlikti mokėjimo už prekybininko paslaugas ir prekes, kai kamera būtina prekybininko pateiktam QR kodui arba brūkšniniam kodui užfiksuoti. Sutikimo leisti prieigą prie įrenginio kameros atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Prieigą prie Jūsų mobiliojo įrenginio kamera užfiksuotų duomenų gauname iš Jūsų mobiliojo įrenginio operacinės sistemos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis. Jūsų mobiliajame įrenginyje saugomos nuotraukos ir/ar video medžiaga šio Jūsų sutikimo pagrindu Mums netaps pasiekiami. Prieigą prie Jūsų kameros galėsime turėti visą laikotarpį, kol naudositės MoQ programėle (iki kol nutrauksite Paslaugų teikimo sutartį) arba iki kol atšauksite šį sutikimą jame (Privatumo politikos skyriuje „Prieiga prie mobiliojo įrenginio kamera užfiksuotų duomenų“) nurodytu būdu. Šia prieiga naudosimės tik Jums skenuojant prekybininko QR arba brūkšninį kodą.

Detaliau Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

Klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite užduoti el. paštu info@moq.lt.

 

15. ATIDĖTO MOKĖJIMO PASLAUGA

Bendradarbiaudami su Jūsų mobiliojo ryšio operatoriumi Telia Lietuva, AB (buveinės adresas: Lvovo g. 25, Vilnius), UAB „Bitė Lietuva“ (buveinės adresas: Žemaitės g. 15, Vilnius) arba UAB „Tele2“ (buveinės adresas: Upės g. 23, Vilnius) (kiekvienas iš jų toliau – „Operatorius“ ), MoQ programėle teikiame Operatoriaus atidėto mokėjimo paslaugą. Paslaugos esmė – jei Jūs su Operatoriumi esate sudarę sutartį dėl mobiliojo ryšio paslaugų teikimo ir tenkinamos kitos Jūsų su Mumis sudarytoje Mokėjimo paslaugų sutartyje („Mokėjimo paslaugų sutartis“) nurodytos sąlygos, suteikti Jums galimybę atlikti pinigines operacijas MoQ programėle naudojant Operatoriaus suteiktą lėšų limitą („Atidėto mokėjimo limitas“ ), kai Jūsų MoQ programėlės sąskaitoje nėra pakankamo likučio mokėjimo operacijai įvykdyti („Atidėto mokėjimo paslauga“).

Jums MoQ programėlės dialogo lange pasirinkus naudotis Atidėto mokėjimo paslauga, Jūsų su Operatoriumi sudarytos sutarties bei Jūsų su Mumis sudarytos Mokėjimo paslaugų sutarties vykdymo pagrindu, kaip Operatoriaus pasitelktas Jūsų asmens duomenų tvarkytojas, tvarkysime Jums Operatoriaus suteikto Atidėto mokėjimo limito duomenų apskaitą. Vykdydami šią funkciją, Operatoriaus pavedimu, kas mėnesį skaičiuosime Jūsų atliekant mokėjimus MoQ programėle panaudoto Atidėto mokėjimo limito sumas, teiksime šiuos duomenis Operatoriui, kad šis galėtų įtraukti šias sumas į Jūsų sąskaitą už mobiliojo ryšio paslaugas. Kaip tvarkytojai, tvarkysime šiuos Jūsų su Atidėto mokėjimo limito naudojimu susijusius asmens duomenis: telefono numeris (MSISDN), asmens kodas, vardas, pavardė, duomenis, ar Atidėto mokėjimo limitas naudojamas, Atidėto mokėjimo limito likutis (suma), mokėjimo operacijos, atliktos pasinaudojant Atidėto mokėjimo paslauga, duomenys, Operatoriaus suteikto Atidėto mokėjimo limito dydis, duomuo, kad Operatorius pakeitė Atidėto mokėjimo limitą, Atidėto mokėjimo limito pakeitimo pranešimo duomenys).

Kaip tvarkytojai, tvarkysime šiuos Jūsų su Atidėto mokėjimo limito naudojimu susijusius asmens duomenis:

 1. identifikacinius duomenis, būtinus Atidėto mokėjimo paslaugos suteikimui (telefono numeris (MSISDN); vardas; pavardė; asmens kodas);
 2. duomenis, susijusius su naudojimusi Atidėto mokėjimo paslauga (duomuo, ar Atidėto mokėjimo limitas, suteiktas; trūkstama inicijuotam mokėjimui atlikti suma; mokėjimo operacijos tipas (atsiskaitymas už prekes ar paslaugas su prekybininku, pervedimas kitam MoQ klientui); duomuo apie lėšų pervedimą kitam MoQ programėlės naudotojui (fiziniam asmeniui) pasinaudojant Atidėto mokėjimo limitu; MoQ mokėjimo operacijos ID, data ir suma; prekybininko, kuriam atsiskaitote panaudodami Atidėto mokėjimo limitą, pavadinimas; Jūsų patvirtinimas, kad daliai ar visai atsiskaitymo sumai pageidaujate panaudoti Atidėto mokėjimo limito lėšas);
 3. duomenis, susijusius su Atidėto mokėjimo limito apskaita (suteikto Atidėto mokėjimo limito suma; panaudota Atidėto mokėjimo limito suma; Atidėto mokėjimo limito likutis (suma); mokėjimo operacijos, atliktos MoQ programėle pasinaudojant Atidėto mokėjimo paslauga, duomenys (mokėtojo vardas; pavardė;mokėtojo sąskaitos numeris; mokėjimo pavedimo numeris; mokėjimui panaudota Atidėto mokėjimo limito suma; duomuo, kad mokėtojui pakeistas Atidėto mokėjimo limito dydis; Atidėto mokėjimo limito pakeitimo pranešimo mokėtojui duomenys).

Kai naudodamiesi Operatoriaus suteiktu Atidėto mokėjimo limitu atsiskaitysite už prekes ir (ar) paslaugas pas prekybininkus ar atliksite pervedimą kitam MoQ programėlės naudotojui į pastarojo MoQ sąskaitą, Jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta Privatumo politikoje, Paslaugų Jums teikimo tikslu tvarkysime kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Sprendimą dėl Atidėto mokėjimo paslaugos suteikimo priima ir Atidėto mokėjimo limito dydį Jums nustato Jūsų Operatorius. Šiam sprendimui priimti Operatorius, turėdamas teisinį pagrindą, gali tikrinti Jūsų mokumą Operatoriui prieinamose trečiųjų asmenų valdomose kreditingumo duomenų rinkmenose, Jūsų atsiskaitymo su Operatoriumi istoriją. Kreipkitės į savo Operatorių norėdami gauti daugiau informacijos apie Operatoriaus, teikiant Atidėto mokėjimo paslaugą, tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis, taip pat pasitelkdami kitus IT paslaugų teikėjus Lietuvoje. Jūsų asmens duomenis Atidėto mokėjimo paslaugai teikti gausime iš Jūsų, Jūsų Operatoriaus ir/ar sugeneruosime patys. Kad Atidėto mokėjimo paslauga Jums galėtų būti suteikta Jūsų asmens duomenis (Atidėto mokėjimo limito lėšų pervedimo kitam MoQ programėlės naudotojui (fiziniam asmeniui) faktą; prekybininko, kuriam atliktas mokėjimas panaudojant Atidėto mokėjimo limitu, pavadinimą; MoQ mokėjimo operacijos ID, datą ir sumą; telefono numerį; asmens kodą) teiksime Jūsų Operatoriui.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Atidėto mokėjimo paslaugos naudojimo laikotarpiu, po to 5 metus saugosime aktyviai netvarkydami ir vėliau (neturint teisinio pagrindo tolesniam tvarkymui) pagal Jūsų Operatoriaus rašytinius nurodymus saugiai sunaikinsime arba perduosime Jūsų Operatoriui.

Kad Operatorius galėtų įvertinti galimybę Jums suteikti Atidėto mokėjimo paslaugą ir Atidėto mokėjimo limito dydį, privalome Operatoriui pateikti Jūsų tapatybės duomenis (MSISDN, asmens kodas, vardas, pavardė). Šių duomenų nepateikus, Operatorius neturės galimybės Jums suteikti Atidėto mokėjimo paslaugos.

Klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo teikiant Atidėto mokėjimo paslaugą galite užduoti el. paštuinfo@moq.lt arba Jūsų Operatoriui. Gavę prašymą įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises Atidėto mokėjimo paslaugos teikimo tikslais tvarkomų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, jį įgyvendinsime Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“ nustatyta tvarka (kiek tai susiję su Mūsų, kaip duomenų valdytojo, atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu) arba perduosime vykdyti Jūsų Operatoriui (kai Jūsų prašymas bus susijęs su Operatoriaus, kaip valdytojo, vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu).

 

16. TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠAI

Kad užtikrintume Paslaugų kokybę (tinkamai pakonsultuotume dėl MoQ programėlės naudojimo, MoQ programėlės veiklos sutrikimų) ir kad surinktume įrodymus dėl sandorio sudarymo, vykdymo ar kitokios verslo transakcijos, galinčios sukelti teisinių padarinių, Jums kreipiantis į MoQ klientų aptarnavimo liniją kaip duomenų valdytojai teisėto intereso (užtikrinti tinkamas konsultacijas, surinkti atitinkamus įrodymus) pagrindu tvarkysime Jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 5 skyriaus 7 d. (tapatybės duomenys, pokalbio įrašas).

Norėdami suteikti konsultaciją klientų aptarnavimo linijoje turėsime Jus identifikuoti. Tam turėsite atsakyti į užduotus kontrolinius klausimus, susijusius su Jūsų naudojimusi Paslaugomis. Jums neatsakius (pateikus netikslius atsakymus) į du pateiktus klausimus, laikysime, kad Jūsų tapatybės nustatyti nepavyko, todėl telefonu Jums su Paslaugomis susijusios informacijos (asmens duomenų) neteiksime.

Jūsų aptarnavimui pasitelkėme skambučių centro paslaugų teikėjus. Priklausomai nuo Jums mobiliojo ryšio paslaugas teikiančio Operatoriaus (Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ar UAB „Tele2“), Jus MoQ programėlės klausimais aptarnaus ir kaip duomenų tvarkytojas Jūsų asmens duomenis tvarkys atitinkamai – UAB „Telia Customer Service LT“ (buveinės adresas: Vytenio g. 18, Vilnius), UAB „Bitė Lietuva“ (buveinės adresas: Žemaitės g. 15, Vilnius) ar UAB „Tele2 prekyba“ (buveinės adresas: Upės g. 23, Vilnius). Jūsų asmens duomenis aptarnavimo linijoje tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis. Aptarnavimo telefonu metu surinkti Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti teisės aktų pažeidimus tiriančioms tarnyboms (pvz., ikiteisminio tyrimo institucijoms), tretiesiems asmenims, ginantiems Mūsų, Paslaugų naudotojų ar visuomenės interesus (pvz., teisininkams, antstoliams).

Detaliau Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

Klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite užduoti el. paštu info@moq.lt.

 

17. STATISTINĖS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO INFORMACIJOS RINKIMO TECHNOLOGIJOS BEI PROGRAMĖLĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę naudotis MoQ programėle ir Paslaugomis, naudojame Paslaugoms suteikti būtinas technologijas – į MoQ programėlėje įdiegėme technologiją, suteikiančią Mums informacijos apie MoQ programėlės naudotojų buvimo valstybę, MoQ naudotojų grupės atliktus MoQ programėlėje veiksmus, amžiaus grupę ir kt. Jokių duomenų, pagal kuriuos Jus galėtume identifikuoti ar išskirti iš asmenų grupės, naudojant šią technologiją nebus surinkta ir išsaugota, o fiksuojamų techninių duomenų pagrindu Jūsų identifikuoti neįmanoma. Technologija būtina tinkamam Paslaugų suteikimui, todėl bus taikoma, kol naudosite MoQ programėlę savo įrenginyje. Technologinius sprendimus šiam tikslui teikia MoQ pasitelkti patikimi tiekėjai (pvz., Google Inc.).

Slapukai (eng. „cookie“) – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje. Naudojantis MoQ į Jūsų įrenginį įrašomi šie slapukai.

PavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasNaudojami duomenysGaliojimo laikasSukūrimo momentas
october_sessionPrivalomas techninis slapukas, MoQ meniu skiltyje „Naujienos“ esantiems skelbimams atvaizduoti.PHP sesijos identifikatorius.2 valandas nuo paskutinio įėjimo į MoQ meniu skiltį „Naujienos“.Įeinant į programėlės MoQ meniu skiltį „Naujienos“.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: www.AllAboutCookies.org. Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo MoQ programėlei taikomus leidimus savo mobiliajame įrenginyje, išvalant talpyką arba perinstaliuojant programėlę.

 

18. BIOMETRINIŲ IR KITŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TAPATYBEI IDENTIFIKUOTI

Vykdydami Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, privalome Jus pilnai identifikuoti. MoQ programėlė leidžia Jums identifikuotis, be kitų, ir tiesioginio vaizdo perdavimo būdu. Siekiant Jus identifikuoti šiuo būdu, Mums reikia tvarkyti specialiai tapatybės nustatymui techninėmis priemonėmis apdorotą Jūsų veido atvaizdą ir Jūsų pateiktame asmens tapatybės dokumente esantį veido atvaizdą (biometrinius duomenis) ir kitus Jūsų asmens duomenis (Jūsų veido atvaizdo ir Jūsų pateikto dokumento atvaizdai, telefono numerį, kitus asmens tapatybės dokumento duomenis). Biometriniai duomenys yra po specialaus techninio apdorojimo gauti Jūsų fiziniai (šiuo atveju veido atvaizdo) duomenys, kurių pagalba galime patvirtinti Jūsų tapatybę. Šiuos duomenis tvarkysime tik gavę Jūsų sutikimą.

MOQ PROGRAMĖLĖJE PAŽYMĖDAMAS LANGELĮ DĖL BIOMETRINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO, SUTINKATE, KAD UAB „MOBILIEJI MOKĖJIMAI“, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, TVARKYTŲ TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS APDOROTUS JŪSŲ VEIDO ATVAIZDO IR JŪSŲ PATEIKTAME ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTE ESANČIO VEIDO ATVAIZDO DUOMENIS (BIOMETRINIUS DUOMENIS) BEI KITUS JŪSŲ PATEIKTUS AR MŪSŲ SUGENERUOTUS DUOMENIS (JŪSŲ VEIDO ATVAIZDO IR JŪSŲ PATEIKTO ASMENS DOKUMENTO ATVAIZDAI), TELEFONO NUMERĮ, KITUS ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTO DUOMENIS, TECHNINIUS VEIDO ATVAIZDŲ ATITIKTIES NUSTATYMUI REIKIAMUS DUOMENIS) JŪSŲ TAPATYBĖS NUSTATYMO TIKSLU ŠIO SUTIKIMO PAGRINDU IR SĄLYGOMIS.

DUOTĄ SUTIKIMĄ GALITE BET KADA ATŠAUKTI, NEPATIRDAMI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ IR NEDARANT POVEIKIO SUTIKIMU GRINDŽIAMO DUOMENŲ TVARKYMO IKI SUTIKIMO ATŠAUKIMO TEISĖTUMUI. TAI PADARYTI GALITE SIŲSDAMI MUMS KVALIFIKUOTU ELEKTORNINIU PARAŠU PASIRAŠYTĄ LAISVOS FORMOS PRAŠYMĄ. ELEKTRONINIU PAŠTO ADRESU INFO@MOQ.LT. TURITE TEISĘ NESUTIKTI DĖL JŪSŲ BIOMETRINIŲ IR KITŲ NURODYTŲ DUOMENŲ TVARKYMO. ATSISAKIUS DUOTI SUTIKIMĄ, NETURĖSITE GALIMYBĖS NUSTATYTI TAPATYBĖS NAUDOJANT VAIZDO PERDAVIMO TECHNOLOGIJĄ IR TURĖSITE PASIRINKTI KITĄ MOQ SIŪLOMĄ IDENTIFIKAVIMO BŪDĄ. SUTIKIMO ATŠAUKIMAS NEDARYS POVEIKIO IKI SUTIKIMO ATŠAUKIMO ATLIKTŲ DUOMENŲ TVARKYMO VEIKSMŲ TEISĖTUMUI, DUOMENYS APIE JŪSŲ IDENTIFIKAVIMĄ NAUDOJANT VAIZDO PERDAVIMO TECHNOLOGIJĄ BUS SAUGOMI ŠIAME POLITIKOS SKYRIUJE NURODYTA TVARKA IR JŪS NEPRIVALĖSITE IDENTIFIKUOTIS KITU MOQ SIŪLOMU BŪDU.

Jūsų identifikacijai naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginį vaizdo perdavimą, pasitelkėme Jūsų Asmens duomenų tvarkytoją UAB „Identifikaciniai projektai“ („Idenfy“) (juridinio asmens kodas: 304617621, buveinės adresas: Gričiupio g. 7-212, Kaunas, Lietuva).

Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytus Jūsų Asmens duomenis tvarkysime visą Mokėjimo paslaugų sutarties galiojimo laikotarpį, o 8 metus po Mokėjimo paslaugų sutarties nutraukimo (taip pat Jums atšaukus šiame Privatumo politikos skyriuje aprašytą sutikimą, bet nenutraukus Mokėjimo paslaugų sutarties) saugosime aktyviai netvarkydami, vadovaudamiesi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 10 d. Nurodytas saugojimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 metams gavus atitinkamą kompetentingų valstybės institucijų nurodymą. Apie savo, kaip duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimo tvarką, skaitykite Privatumo politikos 10 skyriuje, taip pat galite kreiptis į UAB „Mobilieji mokėjimai“ duomenų apsaugos pareigūną 20 Privatumo politikos skyriuje nurodytais kontaktais.

 

19. DUOMENŲ SAUGUMAS

Taikome tinkamas saugumo priemones (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų šifravimą, perdavimo kanalų ir tinklo apsaugą, prieigos teisių valdymą), kad apsaugotume Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenys nuo neleistinos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyktų asmens duomenų saugumo pažeidimas, galintis turėti dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms, apie tai Jus nedelsdami informuosime.

 

20. KONTAKTAI SUSISIEKTI

Turėdami klausimų dėl Privatumo politikos, Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar siekdami įgyvendinti savo teises, prašome kreiptis į UAB „Mobilieji mokėjimai“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@moq.lt.

 

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus MoQ programėlės nustatymų skiltyje. Siūlome reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Planuodami esminių Privatumo politikos pakeitimų, Jums apie tai iš anksto pranešime MoQ programėlėje pranešimu ar kitu būdu.

Nesutikdami su atliktu Privatumo politikos pakeitimu, neturite teisės naudotis MoQ programėle ir/ar Paslaugomis.