Juridiniai asmenys

Reikalingi dokumentai:

  • JAR išrašas (ne senesnis nei 6 mėn.)

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Fiziniai asmenys, turintys veiklos liudijimus

Reikalingi dokumentai:

  • Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma

Jei neturite el. parašo kreipkitės info@moq.lt.

Rinktis

Užklausos forma

Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas
Laukas privalomas

Pažymėdama(s) langelį, sutinku gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymus apie UAB „Mobilieji mokėjimai“ paslaugas ir leisti teirautis mano nuomonės apie tokias paslaugas el. paštu ir/ar telefonu. Šio Jūsų sutikimo pagrindu tvarkysime Jūsų pateiktus asmens duomenis, o pasiūlymus Jums galėsime siųsti iki kol atšauksite šį sutikimą. Atšaukti sutikimą bet kada galite pranešdami apie sutikimo atšaukimą info@moq.lt. Galite nesutikti gauti UAB „Mobilieji mokėjimai“ pasiūlymų. Visos sutikimo sąlygos ir informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei teises – čia.

Ačiū, kad užsisakėte!

Dabar belieka sulaukti geriausių mūsų pasiūlymų.

Uždaryti

Ačiū

Jūsų užklausa gauta ir su jumis bus susisiekta.

Uždaryti

Paslaugų teikimo sutartis

Ši Sutarties redakcija įsigalioja:

Naujiems klientams (t. y. sudariusiems Sutartį 2019.04.09. ir vėliau) – nuo 2019.04.09

Esamiems klientams (t. y. sudariusiems Sutartį iki 2019.04.09) – nuo 2019.06.08

Esami klientai su ankstesnėmis Sutarties versijomis gali susipažinti čia

MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

I. SĄVOKOS

1. Jeigu šioje Sutartyje nėra aiškiai nurodyta kitaip, žemiau išvardytos šioje Sutartyje didžiąja raide naudojamos sąvokos ir formuluotės turi toliau nurodytą reikšmę:

Arbatpinigiai – nedidelė dovana pinigais už patarnavimą.

Atidėto mokėjimo paslauga – Mobiliojo ryšio operatoriaus suteiktas, kiekvienam Klientui individualiai nustatytas lėšų limitas, kurį Klientas gali naudoti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Autentiškumo patvirtinimas – procedūra, kuri atliekama Kliento tapatybei bei Mokėjimo kortelės naudojimo teisėtumui patikrinti.

Automatinio Sąskaitos papildymo paslauga – Kliento duoto Sutikimo pagrindu reguliariai atliekamas Bendrovės inicijuotas lėšų pervedimas naudojant išsaugotus Mokėjimo kortelės duomenis.

Autorizacija – Kliento su Bendrove sutartais būdais pateiktas sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją.

Bendrovė – UAB „Mobilieji mokėjimai“, finansų įstaiga, kurios kontaktiniai duomenys bei informacija apie išduotą licenciją ir jos priežiūros instituciją yra pateikiami Bendrovės interneto svetainėje.

Biometrinės apsaugos priemonės – mobiliųjų įrenginių gamintojų įdiegtos ir Bendrovės laikomos saugiomis apsaugos priemonės, kurių veikimas remiasi biometrinių duomenų nuskaitymu, saugojimu ir apdorojimu, pavyzdžiui, piršto atspaudas.

Darbo diena – diena, kai Bendrovė vykdo veiklą, būtiną Mokėjimo paslaugoms teikti.

Elektroniniai pinigai – Bendrovės į apyvartą išleista iš anksto Kliento ar Mokėtojo apmokėta piniginė vertė, laikoma elektroninėse laikmenose ir skirta vykdyti Mokėjimo operacijas.

Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

Grąža – Bendrovės ir (ar) Bendrovės partnerio pinigų pervedimas į Kliento Sąskaitą, remiantis Bendrovės ir (ar) Bendrovės partnerio vykdomų Grąžos akcijų taisyklėmis. Konkrečios Grąžos mokėjimo sąlygos bei Grąžos sumos nustatomos Bendrovės ir (ar) Bendrovės partnerių vykdomų Grąžos akcijų taisyklėse.

Identifikatorius – Klientui priklausantis ir (ar) teisėtai Kliento naudojamas telefono numeris, kuris buvo registruotas „MoQ“ programėlėje ir pagal kurį yra atpažįstamas Klientas ir (ar) Mokėjimo operacijoje naudojama Kliento Sąskaita.

Įkainiai – Bendrovės patvirtinti Mokėjimo paslaugų ir Kliento atliekamų Mokėjimo operacijų įkainiai bei Mokėjimo operacijų Limitai, kurie yra skelbiami viešai Bendrovės interneto svetainėje.

Išankstinio mokėjimo telefono kortelė – išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslauga, kurią yra užsisakęs Klientas, pavyzdžiui, „Ežys“, „PILDYK“, „LABAS“ ir pan.

Klientas – „MoQ“ programėlėje sėkmingai užsiregistravęs bei su Bendrove šią Sutartį sudaręs fizinis asmuo.

Limitas – Bendrovės nustatytas limitas Mokėjimo operacijai ar Mokėjimo operacijoms vykdyti, išreikštas pinigine verte. Tai gali būti vienkartinės Mokėjimo operacijos ar per tam tikrą laikotarpį (pvz., mėnesį, metus) vykdytinų Mokėjimo operacijų sumos limitas. Limitai yra nustatyti „MoQ“ programėlės naudojimo sąlygų apraše (Sutarties 1 priedas), taip pat yra skelbiami Bendrovės interneto svetainėje.

Mobiliojo ryšio operatorius – Kliento mobiliojo ryšio operatorius, kuris Klientui teikia mobiliojo ryšio paslaugas, pavyzdžiui, UAB „TELE2“, UAB „Bitė Lietuva“, AB „Telia Lietuva“.

Mokėjimo inicijavimo paslauga – mokėjimo paslauga, kai Kliento prašymu pateiktu Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjui Mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, į Kliento Sąskaitą.

Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris teikia Mokėjimo inicijavimo paslaugas.

Mokėjimo kortelė – Klientui išduota debeto ar kredito mokėjimo kortelė, kuri naudojama Sąskaitai papildyti.

Mokėjimo kortelės duomenys – duomenys, skirti Mokėjimo kortelei identifikuoti, pavyzdžiui, kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas.

Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo ar Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) Bendrovei ar kitam mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją.

Mokėjimo paslaugos – Bendrovės Klientui naudojantis „MoQ“ programėle teikiamos paslaugos, susijusios su Kliento Sąskaitos atidarymu bei administravimu, mokėjimo priemonės išdavimu, elektroninių pinigų išleidimu, platinimu bei išpirkimu, Mokėjimo operacijų vykdymu.

Mokėjimo operacija – Mokėtojo ar Gavėjo inicijuotas pinigų pervedimas.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą pervesti pinigų į Kliento Sąskaitą.

„MoQ“ programėlė – Bendrovės mobilioji programėlė, įdiegiama ir naudojama Kliento mobiliajame įrenginyje, siekiant atlikti Mokėjimo operacijas bei naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis. „MoQ“ programėlė Sutartyje taip pat yra suprantama kaip mokėjimo priemonė

„MoQ“ programėlės nurodymai – apie „MoQ“ programėlę ir jos funkcijas Bendrovės teikiama informacija, kuria vadovaudamasis Klientas gali naudotis Mokėjimo paslaugomis.

M. parašas – Bendrovei priimtinas kvalifikuotas elektroninis parašas (mobilusis elektroninis parašas).

PIN kodas – Kliento sukurta ir tik jam vienam žinoma skaitmenų seka, naudojama identifikuoti asmenį, kuris naudojasi „MoQ“ programėle.

Prekybininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekybos vietose už Klientui suteiktas paslaugas ir (ar) prekes galima atsiskaityti naudojantis „MoQ“ programėle.

Privatumo politika – Bendrovės patvirtinta privatumo politika, kuri nustato pagrindines Kliento, „MoQ“ programėlės naudotojo, asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisykles. Su Privatumo politika Klientas gali susipažinti „MoQ“ programėlėje ir (ar) Bendrovės interneto svetainėje.

Sąskaita – Kliento vardu Bendrovėje atidaryta elektroninių pinigų sąskaita, naudojama atliekant Mokėjimo operacijas.

Sąskaitos papildymas – Trečiųjų šalių teikiama mokėjimo paslauga, kai pagal Kliento ir (ar) Mokėtojo ar Bendrovės inicijuotą Mokėjimo nurodymą lėšos pervedamos į Kliento (Gavėjo) Sąskaitą.

Saugesnis autentiškumo patvirtinimas – autentiškumo patvirtinimas, kai Mokėjimo operacijai vykdyti naudojami bent du Kliento valdomi būdai, o pažeidus vieną iš būdų, kito būdo patikimumas nesumažėja.

Sutartis – ši sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Bendrovės, su visais jos priedais, įskaitant „MoQ“ programėlės naudojimo sąlygų aprašą, Įkainius ir kitus dokumentus, kuriuose yra nuoroda į Sutartį su visais vėlesniais šių dokumentų pakeitimais ir (ar) papildymais.

Sutikimas – pažangus elektroninis parašas, kurį naudoja Klientas, patvirtindamas Mokėjimo operaciją ar kitus atliekamus veiksmus.

Šalys – šią Sutartį sudaręs Klientas ir Bendrovė, kurie kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.

Trečioji šalis – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus Šalis.

2. Kitos sąvokos gali būti nurodomos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme ar kituose teisės aktuose.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Sutartis yra sudaroma nuotoliniu būdu.

4. Šalys susitaria, kad ši Sutartis kartu yra ir vienašališkai neatšaukiamas Bendrovės ir Kliento susitarimas, kad Kliento nuotoliniu būdu sudaryta Sutartis (jos pakeitimai ir (ar) nutraukimas), Kliento nurodymai dėl Mokėjimo operacijų vykdymo ir kiti veiksmai, atlikti ir patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka, turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašu patvirtinti rašytiniai dokumentai, ir gali būti naudojami kaip įrodinėjimo priemonė teisme ar kitose institucijose ar įstaigose.

5. Klientas privalo susipažinti su Sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant, „MoQ“ programėlės naudojimo sąlygų aprašu, Įkainiais) ir Privatumo politikos sąlygomis iki Sutarties sudarymo momento. Klientas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina, kad susipažino su Sutarties (įskaitant visus jos priedus) ir Privatumo politikos sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis visą naudojimosi Mokėjimo paslaugomis („MoQ“ programėle) laikotarpį, o, kiek taikoma, ir po naudojimosi Mokėjimo paslaugomis pabaigos (nutraukus Sutartį ir pan.).

6. Jei bet kokios Sutarties nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms, taikomos atitinkamo įstatymo nuostatos.

III. SUTARTIES DALYKAS

7. Sutartis reglamentuoja Šalių tarpusavio teises bei pareigas, kylančias Klientui naudojantis „MoQ“ programėle bei Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis.

8. Naudodamasis „MoQ“ programėle Klientas turi teisę:

8.1 Atlikti Bendrovės leidžiamas Mokėjimo operacijas Sąskaitoje:

8.1.1 papildyti Sąskaitą šioje Sutartyje ir (ar) „MoQ“ programėlės nurodymuose pateiktais būdais;

8.1.2 atsiskaityti už prekes ir (ar) paslaugas pas Prekybininkus;

8.1.3 pervesti lėšų kitam „MoQ“ programėlės naudotojui;

8.1.4 pervesti lėšų į kitose bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose kredito įstaigose ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančiose mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas.

8.2 Susipažinti su Sąskaitos istoriniais duomenimis;

8.3 Atlikti kitus „MoQ“ programėlėje nurodytus veiksmus (operacijas).

9. Klientas turi teisę atlikti Mokėjimo operacijas išimtinai asmeniniams (vartojimo) tikslams, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus, kai Klientas „MoQ“ programėle naudojasi su asmeninių (vartojimo) poreikių tenkinimu nesusijusiais tikslais (pavyzdžiui, kaip numatyta Sutarties 2 priede).

10. Klientas turi teisę naudotis „MoQ“ programėle bei vykdyti Mokėjimo operacijas nuo Sutarties įsigaliojimo momento.

11. Sutartį turi teisę sudaryti 18 (aštuoniolikos) metų sulaukęs fizinis asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra suteiktas asmens kodas.

12. Sutartis yra pagrindas atidaryti Kliento Sąskaitą, per kurią bus vykdomos Mokėjimo operacijos. Sąskaitoje yra saugomi ir apskaitomi Klientui priklausantys Elektroniniai pinigai.

IV. SĄSKAITOS ATIDARYMAS. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IŠLEIDIMAS BEI IŠPIRKIMAS 

13. Šia Sutartimi Klientui Sutarties galiojimo laikotarpiui yra atidaroma Sąskaita.

14. Klientas ir (ar) Mokėtojas privalo pervesti piniginių lėšų į Kliento Sąskaitą eurais.

15. Klientas ir (ar) Mokėtojas piniginių lėšų į Kliento Sąskaitą gali pervesti, naudodamasis kitų Trečiųjų šalių paslaugomis šios Sutarties V skyriuje nurodytais būdais.

16. Klientui ir (ar) Mokėtojui pervedus piniginių lėšų (išreikštų eurais) į Kliento Sąskaitą, Bendrovė, gavusi piniginių lėšų, įskaito jas į Kliento Sąskaitą, taip išleisdama Elektroninių pinigų nominaliąja verte.

17. Elektroninių pinigų nominalioji vertė sutampa su pervestų į Sąskaitą pinigų sumos verte (atskaičius mokesčius, jei taikoma).

18. Bendrovė išleidžia Elektroninių pinigų bei padaro reikiamus įrašus Kliento Sąskaitoje nedelsiant per Įkainiuose nurodytus vykdymo terminus.

19. Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai nėra indėlis ir už jų laikymą Bendrovė jokiais atvejais nemoka palūkanų ir neteikia jokios kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Klientas laiko Elektroninius pinigus Sąskaitoje, trukme.

20. Kliento Elektroniniai pinigai, esantys Kliento Sąskaitoje, išperkami ir atitinkami įrašai Kliento Sąskaitoje padaromi per Įkainiuose nurodytus vykdymo terminus nedelsiant nuo Kliento Mokėjimo operacijos patvirtinimo, išskyrus Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus, kai Kliento Sąskaitai yra taikomi apribojimai.

21. Pageidavimą dėl Elektroninių pinigų išpirkimo Klientas pateikia suformuodamas Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninių pinigų iš savo Sąskaitos į bet kokią kitą Kliento nurodytą sąskaitą, esančią bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančioje kredito įstaigoje ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančioje mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje. Bendrovė turi teisę taikyti Elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais atvejais.

V. SĄSKAITOS  PAPILDYMAS 

22. Klientas Sąskaitą gali papildyti žemiau nurodytais būdais:

22.1. pervedant piniginių lėšų iš Kliento ar Mokėtojo mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, į Kliento (Gavėjo) Sąskaitą;

22.2. naudojantis Mokėjimo inicijavimo paslaugomis;

22.3. atliekant lėšų pervedimą naudojantis Mokėjimo kortele;

22.4. naudojantis Automatinio Sąskaitos papildymo paslaugomis;

22.5. kitais būdais, leistinais „MoQ“ programėlėje.

Lėšų pervedimas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, į Kliento Sąskaitą

23. Lėšų pervedimą į Sąskaitą Klientas ar Mokėtojas gali atlikti tiesiogiai inicijuodamas Mokėjimo nurodymą iš bet kurios kitos Kliento ar Mokėtojo sąskaitos, atidarytos bendrojoje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančioje kredito įstaigoje ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančioje mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje, į Kliento (Gavėjo) Sąskaitą.

24. Papildant Sąskaitą Sutarties 23 punkte nurodytu būdu, Klientas ar Mokėtojas Mokėjimo nurodyme nurodo Kliento (Gavėjo) Sąskaitos numerį, nurodytą „MoQ“ programėlėje.

Sąskaitos papildymas, naudojantis Mokėjimo inicijavimo paslaugomis

25. Sąskaitai papildyti Klientas gali naudotis Trečiosios šalies, Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjo paslaugomis.

26. Klientas, prieš pradėdamas naudotis Mokėjimo inicijavimo paslaugomis, turi susipažinti su šių paslaugų teikimo sąlygomis, įvertinti šių paslaugų teikėjo priimtinumą, susipažinti su jų privaloma teikti informacija.

Sąskaitos papildymas, naudojantis Mokėjimo kortele

27. Sąskaitai papildyti Klientas privalo naudoti tik jam išduotą Mokėjimo kortelę.

28. Pildant Sąskaitą Mokėjimo kortele, Klientas privalo atlikti Autentiškumo patvirtinimo procedūrą, laikantis Mokėjimo kortelę išleidusio mokėjimo paslaugų teikėjo reikalavimų.

29. Sėkmingai atlikus Autentiškumo patvirtinimo procedūrą, Klientas „MoQ“ programėlėje nurodo pageidaujamą pervesti lėšų sumą į Sąskaitą bei šį Mokėjimo nurodymą patvirtina Sutikimu.

30. Kliento duoto Sutikimo pagrindu Bendrovė inicijuoja Mokėjimo nurodymą nurašyti lėšas iš mokėjimo sąskaitos, kuri susieta su Mokėjimo kortele.

Sąskaitos papildymas, naudojantis Automatinio Sąskaitos papildymo paslauga

31. Klientas gali naudotis Automatinio Sąskaitos papildymo paslauga „MoQ“ programėlėje nurodęs reikiamus Sąskaitai papildyti duomenis bei davęs išankstinį Sutikimą. Automatinio Sąskaitos papildymo paslauga teikiama tol, kol Klientas neatšaukia Sutikimo „MoQ“ programėlės nurodymuose nustatyta tvarka.

32. Kliento duoto Sutikimo pagrindu Bendrovė reguliariai Kliento nurodytomis sąlygomis automatiškai inicijuoja Sąskaitos papildymą naudodama išsaugotus Mokėjimo kortelės duomenis.

33. Automatinio sąskaitos papildymo paslauga neteikiama, kai:

33.1. įgaliotų institucijų (pvz., teisėsaugos institucijų, antstolių, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir pan.) nurodymu Kliento Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos ar kitaip apribotas disponavimas jomis;

33.2. Sąskaita yra blokuota ir / ar Kliento Sąskaitoje esančių lėšų disponavimas yra apribotas Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytais atvejais.

34. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti užsakytos Automatinio Sąskaitos papildymo paslaugos, „MoQ“ programėlėje atšaukęs duotą Sutikimą.

VI. MOKĖJIMO PASLAUGŲ KAINA   IR ATSISKAITYMO TVARKA 

35. Už naudojimąsi Mokėjimo paslaugomis Klientui yra taikomi Įkainiai, kurie yra skelbiami viešai Bendrovės interneto svetainėje. Bendrovė turi teisę keisti Įkainius, laikydamasi Sutarties XII skyriuje nustatytos tvarkos.

36. Atlyginimą už Bendrovės teikiamas Mokėjimo paslaugas (jei taikoma) Bendrovė turi teisę nurašyti iš Kliento Sąskaitos.

37. Jeigu atlyginimas yra taikomas, jis turi būti mokamas Bendrovei eurais.

VII. NAUDOJIMASIS MOKĖJIMO  PASLAUGOMIS 

38. Mokėjimo operacijos yra vykdomos Lietuvos Respublikoje Elektroniniais pinigais, apskaitomais Kliento Sąskaitoje. Klientas taip pat turi teisę naudotis Atidėto mokėjimo paslauga, kaip tai yra numatyta šiame Sutarties skyriuje.

39. Mokėjimo operacijos Kliento Sąskaitoje yra atliekamos Kliento nurodymu, kuris pateikiamas naudojantis „MoQ“ programėle. Mokėjimo nurodymas patvirtinamas Kliento Sutikimu Įkainiuose nurodytų Limitų ribose. Bendrovė Įkainiuose nustato Limitus, kuriuos viršijus Mokėjimo nurodymui patvirtinti bus taikomas Saugesnio autentiškumo patvirtinimo reikalavimas. Tokiu atveju Mokėjimo nurodymas turi būti patvirtinamas M. parašu.

40. Be Kliento nurodymo Mokėjimo operacijos sąskaitoje gali būti atliekamos tik Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

41. Maksimalūs Mokėjimo operacijų įvykdymo terminai yra pateikiami Įkainiuose. Mokėjimo operacijų sutrikimai galimi dėl techninių kliūčių, apie kuriuos Bendrovė informuos Klientus iš anksto, o jei nebus galimybės – nedelsiant, tik apie juos sužinojus.

42. Mokėjimo nurodymai vykdomi tik tuo atveju, jei Kliento Sąskaitoje yra pakankamas Elektroninių pinigų likutis Mokėjimo operacijai įvykdyti (įskaitant Bendrovei skirtam atlygiui sumokėti, jei taikoma). Jei Klientui yra taikoma Atidėto mokėjimo paslauga, Mokėjimo nurodymai, nesant pakankamo Sąskaitos likučio (įskaitant Bendrovei skirtam atlyginimui sumokėti, jei taikoma), yra vykdomi Sutarties 54–57 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

43. Įgaliotų institucijų (pavyzdžiui, teisėsaugos, antstolių, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir pan.) priverstiniai nurodymai turi pirmumą prieš kitų Mokėjimo nurodymų vykdymą.

44. Mokėjimo nurodymai gali būti stabdomi arba atsisakoma juos vykdyti Bendrovės iniciatyva esant Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

45. Atidarius Sąskaitą, Klientui yra taikomi Mokėjimo operacijų Limitai. Pirmą kartą Klientui prisijungus prie Sąskaitos, Kliento Limitai įsigalioja iš karto. Informaciją, susijusią su Limitų taikymu, Klientas gali matyti „MoQ“ programėlėje.

46. Klientas Mokėjimo operacijų Limitus gali keisti „MoQ“ programėlės nurodymuose nustatyta tvarka.

47. Klientas, pastebėjęs, kad į jo Sąskaitą buvo pervesti jam nepriklausantys pinigai, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Bendrovei. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiais klaidingai pervestais pinigais. Jei į Kliento Sąskaitą pinigai buvo įskaityti per klaidą arba kitais teisinio pagrindo neturinčiais atvejais, Bendrovė turi teisę ir Klientas suteikia neatšaukiamą sutikimą tokiais atvejais nurašyti pinigų nuo jo Sąskaitos be Kliento nurodymo. Kliento Sąskaitoje nesant pakankamai pinigų per klaidą įskaitytoms sumoms nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) Darbo dienas nuo Bendrovės pareikalavimo gavimo dienos grąžinti į Bendrovės sąskaitą klaidingai įskaitytus pinigus.

Mokėjimo operacijos inicijavimas

48. Klientas Sąskaitą gali valdyti naudodamasis „MoQ“ programėle, prisijungęs prie „MoQ“ programėlės ir laikydamasis „MoQ“ programėlės naudojimo sąlygų apraše (1 priedas prie Sutarties) nustatytos tvarkos.

49. Klientui (Gavėjui) priklausantis ir (ar) Kliento teisėtai naudojamas telefono numeris, kuris buvo registruotas „MoQ“ programėlėje, yra unikalus Identifikatorius, kurį Klientas (Mokėtojas) turi nurodyti, pateikdamas Mokėjimo nurodymą. Jeigu Klientas, atlikdamas Mokėjimo operaciją, nurodo neteisingą Gavėjo Identifikatorių, tačiau pagal tokį Identifikatorių Mokėjimo nurodymas įvykdomas (pavyzdžiui, Klientas nurodė ne to asmens, kuriam norėjo pervesti pinigų, Identifikatorių), bus laikoma, kad Bendrovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pervestos sumos Klientui nebus grąžinamos. Tokiu atveju Klientas dėl pinigų susigrąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pinigus gavusį asmenį.

50. Klientas privalo pateikti Mokėjimo nurodymą įvykdyti Mokėjimo operaciją tiksliai pagal „MoQ“ programėlės nurodymus. Jei Klientas yra Gavėjas, jis privalo nurodyti išsamius ir tikslius duomenis Mokėtojui, kad Mokėjimo nurodymas įvykdyti Mokėjimo operaciją visais atvejais būtų pateiktas pagal „MoQ“ programėlės nurodymuose nustatytas instrukcijas.

Sutikimo atlikti Mokėjimo operaciją pateikimas, Mokėjimo nurodymo gavimas, Mokėjimo operacijos atšaukimas

51. Mokėjimo operacija laikoma Autorizuota tik tada, kai Klientas patvirtina Mokėjimo operaciją Sutikimu ar, kai taikomas Saugesnis autentiškumo patvirtinimo reikalavimas, M. parašu. Toks Mokėjimo operacijos Autorizavimas laikomas tinkamu ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir Kliento pasirašytas popierinis dokumentas, yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė sprendžiant Bendrovės ir Kliento ginčus teismuose bei kitose institucijose, ir Klientas neturi teisės ginčyti Bendrovės įvykdytos Mokėjimo operacijos.

52. Kliento Sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją pateikiamas iki Mokėjimo operacijos atlikimo momento.

53. Mokėjimo nurodymas yra laikomas gautu iki Įkainiuose nustatyto laiko momento. Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna Bendrovė.

Atidėto mokėjimo paslauga

54. Klientas gali naudotis Atidėto mokėjimo paslauga Mokėjimo operacijoms vykdyti, jei ji Klientui yra suteikta. Nebenorėdamas naudotis Atidėto mokėjimo paslauga, Klientas gali bet kuriuo metu išjungti Atidėto mokėjimo funkciją „MoQ“ programėlės nurodymuose nustatyta tvarka.

55. Klientas gali naudotis Atidėto mokėjimo paslauga tik pagal „MoQ“ programėlės nurodymus. Klientas gali naudotis Atidėto mokėjimo paslauga tik tada, kai Kliento Sąskaitoje nėra pakankamo likučio Mokėjimo operacijai įvykdyti ir Klientas:

55.1. atsiskaito už prekes ir (ar) paslaugas pas Prekybininkus;

55.2. daro pervedimą kitam „MoQ“ programėlės naudotojui į pastarojo Bendrovėje turimą Sąskaitą.

56. Aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad Klientas neturi teisės, naudodamasis Atidėto mokėjimo paslauga, atlikti Mokėjimo operacijos į savo Sąskaitą ar į jo kitą sąskaitą, esančią bet kurioje kredito įstaigoje, mokėjimo įstaigoje ar elektroninių pinigų įstaigoje.

57. Atidėto mokėjimo paslauga nesuteikiama Klientams, turintiems Išankstinio mokėjimo telefono korteles.

58. Bendrovė nėra atsakinga už Atidėto mokėjimo paslaugos limitų nustatymą bei apmokėjimą už šias suteiktas paslaugas. Visi ginčai ir (ar) pretenzijos dėl Atidėto mokėjimo paslaugos yra nukreipiami Mobiliojo ryšio operatoriui.

VIII. ŠALIŲ PRANEŠIMAI IR  INFORMACIJOS TEIKIMAS 

59. Klientas, prisijungęs prie „MoQ“ programėlės, gali patikrinti savo Sąskaitos likutį bei Mokėjimo operacijų istoriją, taip pat rasti informaciją, leidžiančią Klientui atpažinti kiekvieną Mokėjimo operaciją, Gavėjo ir Mokėtojo duomenis, taip pat informaciją apie visus pritaikytus mokesčius ir kitas sumas, nuskaitytas nuo Sąskaitos per pasirinktą periodą, bei kitą su Mokėjimo paslaugomis susijusią informaciją.

60. Klientas turi teisę bet kada „MoQ“ programėlėje susipažinti su galiojančia Sutarties redakcija.

61. Visais su „MoQ“ programėle ir Sutarties vykdymu susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją, atsiųsdamas savo klausimą elektroniniu paštu info@moq.lt arba skambindamas trumpuoju numeriu, nurodytu Bendrovės interneto svetainėje. Kliento žodžiu pateiktus paklausimus Bendrovė gali įrašyti įstatymų nustatyta tvarka.

62. Klientas privalo pasikeitus registracijos „MoQ“ programėlėje metu nurodytiems duomenims (pvz., vardui, pavardei, gyvenamosios vietos adresui ir t. t.) nedelsiant apie įvykusius pasikeitimus raštu informuoti Bendrovę. Tinkamai neįvykdęs šiame punkte nustatytų įsipareigojimų, Klientas visiškai atsako už visus dėl nepranešimo laiku atsirandančius padarinius ir sutinka, kad Bendrovės veiksmai, atlikti pagal Bendrovės žinotus Kliento duomenis, bus laikomi atliktais tinkamai.

63. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, susijusių su Klientu ar jo atliekamomis Mokėjimo operacijomis, periodiškai atnaujinti „MoQ“ programėlėje nurodytus Kliento duomenis. Klientui per Bendrovės nustatytą protingą terminą nepateikus Bendrovės reikalaujamos informacijos ir (ar) dokumentų, Bendrovė turi teisę sustabdyti visų ar dalies Mokėjimo paslaugų teikimą ir (ar) nutraukti Sutartį.

64. Bendrovė, jei bus įmanoma, iš anksto ar iškart paaiškėjus, Sutarties nustatyta tvarka informuos Klientą apie žinomus ir galimus „MoQ“ programėlės bei trečiųjų asmenų, kuriuos Bendrovė pasitelkia paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos Bendrovės Mokėjimo paslaugų teikimui.

65. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad Bendrovė pranešimus Klientui pateiktų siųsdama informacinį pranešimą „MoQ“ programėlėje arba SMS žinute, arba elektroniniu paštu. Klientas patvirtina, kad Bendrovės pranešimas, pateiktas bet kuriuo iš paminėtų būdų, bus laikomas pateiktu tinkamai. Laikoma, kad Klientas pranešimą gavo per 24 valandas nuo jo išsiuntimo momento.

66. Klientas įsipareigoja reguliariai, tai yra bent vieną kartą per Darbo dieną, tikrinti pranešimų gavimo priemones „MoQ“ programėlėje, taip pat nuolatos sekti Bendrovės interneto svetainę, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus ar kitą aktualią informaciją.

67. Klientas privalo susipažinti su informacija apie Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį, kad Klientas galėtų pastebėti neautorizuotas ar netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas ir laiku Bendrovei apie tai pranešti. Jeigu ne dėl nuo Bendrovės priklausančių priežasčių Klientas nesusipažino su Mokėjimo operacijų informacija ir laiku nepranešė Bendrovei apie neautorizuotas ir (ar) netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas, Bendrovė už jas neatsako.

68. Visi Šalių pranešimai yra siunčiami lietuvių kalba.

IX. KLIENTO TEISĖS  IR PAREIGOS 

69. Klientas įsipareigoja:

69.1. vykdydamas Mokėjimo operacijas laikytis Sutarties, „MoQ“ programėlės nurodymų, Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų;

69.2. užtikrinti PIN kodo ar Biometrinių apsaugos priemonių, įdiegtų Kliento mobiliajame įrenginyje, apsaugą, kad tretieji asmenys nesužinotų PIN kodo ar negalėtų pasinaudoti Biometrinėmis apsaugos priemonėmis, saugoti kitus prisijungimo prie „MoQ“ programėlės duomenis, neatskleisti tretiesiems asmenims slaptažodžių ar kitų identifikacinių duomenų;

69.3. neperduoti naudotis tretiesiems asmenims mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta „MoQ“ programėlė, ir (ar) telefono numerio (SIM kortelės);

69.4. apie bet kokį mokėjimo priemonės, mobiliojo įrenginio, SIM kortelės praradimą, vagystę, neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą (be Kliento Sutikimo) mokėjimo priemonės naudojimą arba sužinojus, kad prisijungimo prie „MoQ“ programėlės duomenys tapo ar gali tapti žinomi kitiems asmenims ar apie kitą saugumo įvykį nedelsiant pranešti Bendrovei elektroniniu paštu info@moq.lt arba trumpuoju numeriu, nurodytu Bendrovės interneto svetainėje.

69.5. teikti Bendrovei teisingą ir tikrovę atitinkančią informaciją ir (ar) dokumentus.

70. Klientas užtikrina, kad:

70.1. į jo Sąskaitą gaunamos lėšos nėra gautos neteisėtos veiklos pagrindu;

70.2. jis yra naudos gavėjas;

70.3. Klientas nesinaudos Mokėjimo paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, neatliks veiksmų ir (ar) operacijų, siekdamas legalizuoti pinigų, gautų nusikalstamu ar neteisėtu būdu.

71. Klientas turi teisę:

71.1. Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti Mokėjimo operacijas bei naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis;

71.2. dalyvauti Bendrovės ir (ar) jos partnerių organizuojamose Grąžos akcijose, žaidimuose, konkursuose ar kituose rinkodariniuose veiksmuose. Klientas, nesutinkantis su Bendrovės ir (ar) jos partnerių organizuojamos Grąžos akcijos, žaidimo, konkurso ar kito rinkodarinio veiksmo vykdymo taisyklėmis ir (arba) nenorintis dalyvauti Grąžos akcijose, žaidimuose, konkursuose, kituose rinkodariniuose veiksmuose, įsipareigoja nutraukti „MoQ“ programėlės naudojimą ir nutraukti Sutartį;

71.3. kitas teises, kaip tai numatyta Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

X. BENDROVĖS TEISĖS  IR PAREIGOS 

72. Bendrovė įsipareigoja:

72.1. atidaryti Klientui Sąskaitą;

72.2. išleisti Elektroninius pinigus nominaliąja pinigų verte ir įskaityti juos į Kliento Sąskaitą;

72.3. išpirkti Elektroninius pinigus, vykdyti Kliento pateiktus Mokėjimo nurodymus Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis;

72.4. Mokėjimo paslaugas teikti ir Mokėjimo operacijas Sąskaitoje atlikti taikant Bendrovės patvirtintus ir tuo metu galiojančius Įkainius.

73. Bendrovė turi teisę:

73.1. Sąskaitai ir (ar) naudojimuisi „MoQ“ programėle taikyti apribojimus, stabdyti Mokėjimo operacijas Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;

73.2. gauti iš Kliento teisingus duomenis ir (ar) informaciją visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;

73.3. vykdyti Grąžos akcijas, žaidimus, konkursus ar kitus rinkodarinius veiksmus nustatant jų vykdymo taisykles;

73.4. kitas teises, kaip tai yra numatyta Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

XI. ŠALIŲ  ATSAKOMYBĖ 

74. Bendrovė atsako už Mokėjimo nurodymo neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą tik tuo atveju, jei yra Bendrovės kaltė.

75. Klientas yra atsakingas už visus Bendrovės patirtus nuostolius dėl Kliento pateiktos klaidingos informacijos ir (ar) jo neteisėtų veiksmų. Klientas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų „MoQ“ programėlėje, teisingumą.

76. Bendrovės atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama, t. y. Bendrovė atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Bendrovės padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius, kuriuos Bendrovė galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu.

77. Bendrovė neatsako:

77.1. už kitų Trečiųjų šalių (kredito įstaigų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų ir kt.) netinkamą mokėjimo paslaugų teikimą, įskaitant, bet neapsiribojant padarytas klaidas, ne laiku įvykdytus mokėjimus, užlaikytas lėšas;

77.2. už pasekmes, kilsiančias Bendrovei teisėtai nutraukus Sutartį ar apribojus naudojimąsi „MoQ“ programėle ir (ar) Sąskaita;

77.3. už prekes ir (ar) paslaugas, už kurias atsiskaitoma, naudojantis „MoQ“ programėle, taip pat už nuostolius, atsiradusius Klientui, dėl kitokių su Prekybininkais sudarytų sutarčių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo;

77.4. už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, jeigu įsipareigojimai nebuvo vykdomi ar žala Klientui buvo padaryta, Bendrovei atliekant įstatymų nustatytas pareigas.

78. Bendrovė neužtikrina nepertraukiamos „MoQ“ programėlės veiklos, kadangi „MoQ“ programėlės veiklai įtakos gali turėti daugybė veiksnių, kurių Bendrovė nekontroliuoja. Bendrovė stengsis užtikrinti kiek įmanoma sklandesnį „MoQ“ programėlės veikimą, tačiau Bendrovė neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl „MoQ“ programėlės veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl Bendrovės kaltės.

79. „MoQ“ programėlės veiklos sutrikimais nebus laikomi atvejai, kai Bendrovė laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms, ribos prisijungimą prie „MoQ“ programėlės dėl sistemos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus Bendrovė informuos Klientą Sutarties nustatyta tvarka iš anksto.

80. Mokėtojui tiesiogiai inicijavus Mokėjimo nurodymą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas atsako Mokėtojui už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą. Kai Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas žino ir gali patvirtinti Mokėtojui ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, kad Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo Mokėjimo operacijos sumą, Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas Gavėjui už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą.

81. Kai Bendrovei kaip Kliento (Mokėtojo) mokėjimo paslaugų teikėjui kyla atsakomybė pagal Sutarties 80 punktą, ji nedelsdama grąžina Klientui (Mokėtojui) neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą arba atkuria Sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jei netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Jeigu Mokėjimo nurodymo dėl kitų nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių (pav., Klientas nurodė pervesti pinigų Gavėjui, kuris nėra Bendrovės Klientas) Bendrovė negali įvykdyti, nurašytos lėšos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas grąžinamos į Mokėtojo Sąskaitą.

82. Kai Bendrovei kaip Kliento (Gavėjo) mokėjimo paslaugų teikėjui kyla atsakomybė pagal Sutarties 80 punktą, ji nedelsdama įskaito Mokėjimo operacijos sumą į Kliento (Gavėjo) Sąskaitą ir/ar sudaro Klientui galimybę ja disponuoti. Jeigu Bendrovė, gavusi Klientui (Gavėjui) skirtos Mokėjimo operacijos sumą, negali jos įskaityti į Kliento (Gavėjo) Sąskaitą, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas, grąžina Mokėjimo operacijos sumą Mokėtojui.

83. Jeigu Klientui (Mokėtojui ar Gavėjui) ar per Klientą (Gavėją) inicijavus Mokėjimo nurodymą Mokėjimo operacija neįvykdoma ar įvykdoma netinkamai, Bendrovė tokio Kliento reikalavimu turi nedelsdama ir nemokamai imtis priemonių atsekti Mokėjimo operaciją ir pranešti jam paieškos rezultatus.

84. Bendrovė nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymo ir nėra atsakinga už jo neįvykdymą, jeigu įgaliotos institucijos Kliento Sąskaitoje esančias lėšas priverstinai areštavo ar kitaip apribojo disponavimą jomis.

Bendrovės atsakomybė už neautorizuotas Mokėjimo operacijas

85. Bendrovė nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki kitos Darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba yra informuota apie įvykdytą neautorizuotą Mokėjimo operaciją, Klientui turi sugrąžinti neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti Sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai Bendrovė turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai, taip pat, kai pagal Sutarties nuostatas Klientui tenka atsakomybė už neautorizuotas Mokėjimo operacijas.

86. Klientas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl neautorizuotų ar netinkamai įvykdytų Mokėjimo operacijų ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo Mokėjimo operacijos įvykdymo datos.

87. Bendrovė neatsako už lėšų nurašymą ir pervedimą iš Sąskaitos, taip pat už kitokias Mokėjimo operacijas su Kliento Sąskaitoje esančiais Elektroniniais pinigais, jeigu Klientas neužtikrino savo PIN kodo ar Biometrinės apsaugos priemonių apsaugos, neapsaugojo mobiliojo įrenginio, SIM kortelės, kitų duomenų ir dėl to jie tapo žinomi kitiems asmenims, taip pat už nusikalstamus trečiųjų asmenų veiksmus ar operacijas, atliktas panaudojant suklastotus ir (ar) neteisėtus dokumentus ar neteisėtai gautus duomenis.

Kliento atsakomybė už neautorizuotas Mokėjimo operacijas

88. Klientui tenka dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 eurų, kai šie nuostoliai patiriami dėl prarastos ar pavogtos „MoQ“ programėlės panaudojimo ir (ar) dėl neteisėto jos pasisavinimo.

89. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu jis juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių šios Sutarties 69.1–69.4 punktuose nustatytų pareigų. Tokiais atvejais Sutarties 88 punkte nustatytas didžiausios nuostolių sumos ribojimas netaikomas.

90. Klientas nepatirs jokių nuostolių, dėl Mokėjimo operacijų, jeigu:

90.1. jis iki Mokėjimo operacijos įvykdymo negalėjo pastebėti (ir pateikia atitinkamus įrodymus Bendrovei) „MoQ“ programėlės praradimo, vagystės ir (ar) neteisėto jos panaudojimo, išskyrus atvejus, kai jis veikė nesąžiningai;

90.2. nuostoliai yra patirti dėl Bendrovės ar Bendrovės Mokėjimo paslaugoms teikti pasitelktų Trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo.

91. Po to, kai Klientas Sutarties nustatyta tvarka pateikia „MoQ“ programėlės naudojimo sąlygų apraše (Sutarties 1 priedas) nurodytą pranešimą su prašymu blokuoti Sąskaitą ir (ar) „MoQ“ programėlę, Kliento nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įgytos „MoQ“ programėlės ir (ar) Sąskaitos tenka Bendrovei, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai.

92. Jeigu Bendrovė nesudaro sąlygų bet kuriuo metu pranešti apie Kliento mobiliojo įrenginio, kuriame yra įdiegta „MoQ“ programėlė, SIM kortelės ir (ar) „MoQ“ programėlės neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad jo PIN kodą ar kitus prisijungimo (Mokėjimo operacijų patvirtinimo) duomenis sužinojo ir (ar) jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, nuostoliai, atsiradę dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų, tenka Bendrovei, išskyrus atvejus, kai Klientas veikė nesąžiningai.

Gavėjo ar per Gavėją inicijuotų Mokėjimo operacijų sumų grąžinimas

93. Klientas gali atgauti visą Gavėjo ar per Gavėją inicijuotos Autorizuotos ir jau atliktos Mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos: Autorizuojant Mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli Mokėjimo operacijos suma, Mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai Klientas galėjo tikėtis. Tokiu atveju Klientas privalo pateikti Bendrovei šias sąlygas patvirtinančius dokumentus. Klientui pateikus nurodytus duomenis, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Klientui visą atliktos Mokėjimo operacijos sumą.

XII. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMO TERMINAS. SUTARTIES ATSISAKYMO TEISĖ.  SUTARTIES KEITIMO TVARKA. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

Sutarties įsigaliojimas ir galiojimo terminas

94. Sutartis įsigalioja Klientui susipažinus su šios Sutarties sąlygomis ir registracijos „MoQ“ programėlėje metu nuotoliniu būdu išreiškus Sutikimą jų laikytis bei sėkmingai užbaigus registracijos „MoQ“ programėlėje procedūras. Sutartis galioja neterminuotai.

Sutarties atsisakymo teisė

95. Klientas turi teisę atsisakyti Sutarties pateikęs tinkamai pasirašytą Bendrovės nustatytos formos prašymą Bendrovei per 14 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Pasibaigus Sutarties atsisakymo terminui, Klientas gali nutraukti Sutartį, vadovaudamasis Sutarties XII skyriuje numatyta Sutarties nutraukimo procedūra.

96. Klientas, norėdamas pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise, turi pateikti tinkamai pasirašytą Bendrovės nustatytos formos prašymą Bendrovei Sutarties VIII skyriuje numatyta tvarka.

97. Klientas, prieš atsisakydamas Sutarties, turi atsiskaityti su Bendrove už faktiškai suteiktas paslaugas bei pervesti Sąskaitoje esančias lėšas į kitą Kliento bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančioje kredito įstaigoje ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančioje mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje atidarytą sąskaitą.

Sutarties keitimo tvarka

98. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta Šalių susitarimu.

99. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas, informavusi apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos paskelbdama apie tai Bendrovės interneto svetainėje ir pranešdama Klientui asmeniškai.

100. Laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša Bendrovei, kad su jais nesutinka. Jei Klientas praneša, kad nesutinka su Sutarties pakeitimais, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai. Jeigu Klientas nepasinaudoja teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais.

101. Aukščiau nurodytas 60 (šešiasdešimties) dienų įspėjimo terminas netaikomas ir Sutarties pakeitimai įsigalioja kitą dieną nuo jų paskelbimo dienos arba nuo skelbime nustatytos įsigaliojimo datos, kai:

101.1 Sutarties sąlygos keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų įgyvendinimo;

101.2 Mokėjimo paslaugų kainos yra sumažinamos;

101.3 atsiranda nauja paslauga ar nauja paslaugos dalis, kuria Klientas savo pasirinkimu gali naudotis arba nesinaudoti;

101.4 atliekami neesminiai Sutarties pakeitimai. Neesminiais Sutarties pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, Sutarties punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo tikslais, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas ir kiti pakeitimai, kurie nesumažina, neapriboja Kliento teisių, nepadidina Kliento atsakomybės ir nesunkina Kliento padėties.

Sutarties nutraukimas

102. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai, Sutarties nustatyta tvarka ir būdais informuojant kitą Šalį apie numatomą Sutarties nutraukimą, laikantis Sutartyje numatytų įspėjimo terminų.

103. Klientas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį vienašališkai, pranešdamas apie tai Bendrovei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo ir pateikdamas tinkamai pasirašytą Bendrovės nustatytos formos prašymą.

104. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie numatomą Sutarties nutraukimą Klientui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus žemiau numatytus atvejus.

105. Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį, prieš tai neįspėjusi Kliento, tik esant žemiau nurodytoms svarbioms priežastims:

105.1. jeigu Klientas pateikė Bendrovei neteisingą, ne visą informaciją, atsisakė ją pateikti arba atnaujinti (jeigu ši informacija Bendrovei yra esminė);

105.2. jeigu Klientas neinformavo apie savo pateiktos informacijos (kuri Bendrovei yra esminė) pasikeitimus ir (ar) naujas atsiradusias aplinkybes, kurios gali turėti neigiamą įtaką Kliento vykdomiems įsipareigojimas;

105.3. Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas susijęs su pinigų plovimu ar kita nusikalstama veikla ir (ar) Klientas vengia, atsisako Bendrovei pateikti informaciją apie lėšų kilmę, kitus duomenis nustatytais terminais;

105.4. Bendrovė turi pagrįstos informacijos, verčiančios abejoti Kliento patikimumu;

105.5. yra kitų svarbių priežasčių nutraukti sutartį.

106. Nutraukus Sutartį 105 punkte numatytais pagrindais Bendrovė informuos Klientą nedelsiant.

107. Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį raštu įspėjusi Klientą prieš 14 (keturiolika) dienų, jei Kliento Sąskaitoje ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iš eilės nebuvo vykdoma jokių Mokėjimo operacijų.

108. Sutarties nutraukimas yra Sąskaitos uždarymo pagrindas. Prieš nutraukiant Sutartį Klientas turi nedelsiant pervesti Sąskaitoje esančius Elektroninius pinigus į kitą Kliento bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančioje kredito įstaigoje ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančioje mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje atidarytą sąskaitą.

109. Klientui nutraukiant Sutartį, Bendrovė privalo Sutarties 65 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti Klientui informaciją apie Mokėjimo operacijas, įvykdytas Sąskaitoje per paskutinius 36 mėnesius, išskyrus atvejus, kai Klientas atsisako tokią informaciją gauti, apie tai informuodamas Bendrovę Sutartyje nustatyta tvarka.

110. Sutartis negali būti nutraukta ir Sąskaita negali būti uždaryta, jeigu Sąskaita yra areštuota ir joje yra lėšų arba Sąskaitai yra taikomi kiti apribojimai.

XIII. KONFIDENCIALI  INFORMACIJA 

111. Sutartis ir visa su jos sudarymu ir sąlygų vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali. Šalys įsipareigoja neatskleisti Trečiosioms šalims konfidencialios informacijos be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai informacija privalo būti atskleista remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ar tai yra leidžiama pagal Sutarties nuostatas.

XIV. GINČŲ TARP ŠALIŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMO TVARKA.  TAIKOMA TEISĖ 

112. Visi Šalių ginčai, kylantys vykdant Sutarties sąlygas, sprendžiami derybomis. Šalims ginčo nepavykus išspręsti taikiai, ginčai yra sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad visi ginčai, kylantys iš Sutarties, yra teismingi Lietuvos Respublikos teismams pagal Bendrovės buveinės vietą.

113. Klientas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, susijusius su Bendrovės teikiamomis finansinėmis paslaugomis ir (ar) su Bendrove sudarytomis sutartimis, pirmiausia turi raštu kreiptis į Bendrovę, kuo išsamiau nurodydamas savo reikalavimą bei ginčo aplinkybes.

114. Sutartyje ir (ar) įstatymuose gali būti numatyti maksimalūs terminai, kuriuos praleidęs Klientas nebeturi teisės pateikti skundo Bendrovei.

115. Bendrovė Kliento kreipimąsi išnagrinėja ir į jį atsako ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Kai dėl priežasčių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) Darbo dienų, Bendrovė per šį terminą pateiks negalutinį atsakymą ir supažindins su vėlavimo pateikti atsakymą priežastimis bei terminą, iki kurio Klientas gaus galutinį atsakymą, kuris bet kuriuo atveju neviršys 35 (trisdešimt penkių) Darbo dienų. Jeigu Bendrovės atsakymas Kliento netenkina arba jeigu jam nebuvo atsakyta per aukščiau nurodytą terminą, Klientas turi teisę per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Bendrovę dienos kreiptis su prašymu į Lietuvos banką (adresas Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, interneto svetainės adresas www.lb.lt) dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka nagrinėjimo. Reikalavimus prašymui nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas bei Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.

116. Šalių santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

XV. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

117. Klientas neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų Trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo.

118. Jei dėl kokių nors priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka dalis šios Sutarties būtų pripažinta negaliojančia, likusi Sutarties dalis Šalims galioja ir turi būti vykdoma.

119. Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina, kad Sutartis atitinka Šalių valią ir Šalys įsipareigoja vadovautis šios Sutarties nuostatomis.

Priedai:

1 priedas. „MoQ“ programėlės naudojimo sąlygų aprašas.

2 priedas. Arbatpinigių pervedimo taisyklės.

3 priedas. Įkainiai.

4 priedas. Periodinio kredito pervedimo sąlygos.

Mokėjimo paslaugų teikimo sutarties 1 priedas

„MOQ“ PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Bendrosios nuostatos

1. „MoQ“ programėlės naudojimo sąlygų aprašas reguliuoja „MoQ“ programėlės naudojimo tvarką, saugumo reikalavimus.

„MoQ“ programėlės įdiegimas Kliento mobiliajame įrenginyjeReikalavimai programinei įrangai ir naršyklėms

2. Klientas privalo atsisiųsti „MoQ“ programėlę į jam priklausantį (naudojamą) mobilųjį įrenginį.

3. Rekomenduojama atnaujinti mobiliojo įrenginio programinę įrangą prieš diegiant „MoQ“ programėlę.

4. „MoQ“ programėlę galima atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių. „MoQ“ programėlę galima atsisiųsti į „Android“ ir „iOS“ išmaniuosius mobiliuosius įrenginius, kurie privalo atitikti Bendrovės interneto svetainėje skelbiamus minimalius programinės įrangos reikalavimus.

5. Rekomenduojama mobilųjį įrenginį, kuriame įdiegta „MoQ“ programėlė, apsaugoti slaptažodžiu.

6. Bendrovės interneto svetainėje yra skelbiami minimalūs reikalavimai mobiliesiems įrenginiams, programinei įrangai bei naršyklėms, kurie gali būti periodiškai atnaujinami. Jei Kliento mobilusis įrenginys ar jame esanti programinė įranga ir (ar) naudojamų naršyklių techniniai parametrai neatitiks minimalių reikalavimų, Klientas negalės naudotis „MoQ“ programėle.

Pirminė registravimosi „MoQ“ programėlėje tvarka

7. Prieš pradėdamas naudotis Mokėjimo paslaugomis, Klientas turi užsiregistruoti „MoQ“ programėlėje. Klientas visos registracijos metu privalo vadovautis „MoQ“ programėlės nurodymais.

8. Klientas, norėdamas užsiregistruoti „MoQ“ programėlėje, turi:

8.1 naudotis mobiliuoju ryšiu;

8.2 „MoQ“ programėlėje įvesti savo vardą, pavardę, asmens kodą arba prisijungti naudojantis M. parašu;

8.3 susipažinti su Sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant „MoQ“ programėlės naudojimo sąlygų aprašu, Įkainiais) ir Privatumo politikos, pateikiamų „MoQ“ programėlėje, nuostatomis;

8.4 pažymėti reikiamus laukelius patvirtinant, kad su Sutartimi ir Privatumo politika Klientas yra susipažinęs ir sutinka.

9. Klientas pirminės registracijos metu privalo susikurti PIN kodą ar gali pasirinkti identifikavimą, naudojant Biometrinės apsaugos priemones, esančias Kliento mobiliajame įrenginyje.

10. Klientas apie sėkmingą registraciją yra informuojamas Sutarties nustatytais būdais.

11. Klientas, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją, turi teisę naudotis Mokėjimo paslaugomis Bendrovės nustatytų Limitų ribose.

12. Pirmą kartą Klientui prisijungus prie Sąskaitos, Klientui nustatyti Limitai įsigalioja iš karto. Informaciją, susijusią su Limito įsigaliojimu, Klientas gali matyti „MoQ“ programėlėje. Klientas turės teisę atlikti žemiau nurodytas Mokėjimo operacijas iki 150 EUR per mėnesį Limito, nepriklausomai nuo Mokėjimo operacijų skaičiaus:

12.1. papildyti Sąskaitą;

12.2. atsiskaityti už prekes ir (ar) paslaugas pas Prekybininkus.

Kliento tapatybės nustatymas

13. Kliento tapatybė gali būti nustatoma Klientui dalyvaujant fiziškai arba nuotoliniu būdu.

14. Tuo atveju, kai Kliento tapatybė nustatoma Klientui dalyvaujant fiziškai, Bendrovė Kliento tapatybę nustato pagal galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą, kuriame yra jo nuotrauka, parašas, nurodytas vardas ir pavardė, asmens kodas. Bendrovė tokiu atveju Kliento tapatybę nustato pagal vieną iš šių Kliento pateiktų asmens tapatybės dokumentų: asmens tapatybės kortelės, paso, leidimo gyventi Lietuvoje (laikinai ar nuolat). Klientas privalo pateikti Bendrovei šių dokumentų originalus.

15. Bendrovė daro prielaidą, kad Kliento pateikti dokumentai yra autentiški, tikri ir teisingi.

16. Kliento tapatybė nuotoliniu būdu nustatoma M. parašu ar kitu sutartu būdu.

17. Bendrovė „MoQ“ programėlės nurodymuose nustatytais atvejais turi teisę Kliento tapatybę nustatyti pasinaudodama trečiųjų šalių nurodytais Kliento asmens tapatybę liudijančiais duomenimis (pvz., Kliento asmens tapatybę liudijančiais duomenimis, gautais Klientui atliekant mokėjimo pavedimą iš Kliento kredito įstaigoje, atitinkančioje Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, turimos sąskaitos į Bendrovėje turimą Sąskaitą).

18. Klientas privalo pasikeitus registracijos „MoQ“ programėlėje metu nurodytiems duomenims (pvz., vardui, pavardei, gyvenamosios vietos adresui ir t. t.) nedelsiant apie įvykusius pasikeitimus raštu informuoti Bendrovę, laikantis Sutartyje numatytos informavimo tvarkos.

19. Vykdydama Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir/ar dokumentų, laikantis Sutartyje numatytos informavimo tvarkos.

20. Už šio priedo 18, 19 punktų nevykdymą Klientui kyla Sutartyje numatytos pasekmės.

Naudojimosi Programėle tvarka

21. Klientas, norėdamas naudotis „MoQ“ programėle, turės įvesti PIN kodą arba pasinaudoti Biometrinės apsaugos priemonėmis, esančiomis Kliento mobiliajame įrenginyje.

22. Rekomenduojama reguliariai atnaujinti mobiliojo telefono naudojamą programinę įrangą. Taip pat Klientas įsipareigoja reguliariai atnaujinti „MoQ“ programėlę. Jei yra diegiamos naujos „MoQ“ programėlės funkcijos, Klientas duoda savo sutikimą naudotis jomis, atsisiųsdamas „MoQ“ programėlės atnaujintą versiją arba pradėdamas naudotis atnaujinta „MoQ“ programėle.

23. Klientas, naudodamasis „MoQ“ programėle, privalo užtikrinti, kad jo naudojamas mobilusis telefonas bei programinė įranga ar kiti techniniai parametrai atitiktų minimalius reikalavimus, skelbiamus Bendrovės interneto svetainėje. Bendrovė periodiškai atnaujins skelbiamus minimalius reikalavimus.

24. Klientas turi teisę vykdyti Mokėjimo operacijas jam nustatytų Mokėjimo operacijų Limitų ribose.

25. Klientas Mokėjimo operacijų Limitus gali keisti „MoQ“ programėlės nurodymuose nustatyta tvarka.

26. Mokėjimo operacijoms taikomi Limitai, kiti apribojimai yra nurodyti Bendrovės interneto svetainėje.

Apsaugos priemonės

27. Siekiant apsaugoti Kliento lėšas nuo galimos neteisėtos trečiųjų asmenų veikos, Klientas privalo nedelsdamas pranešti Bendrovei apie savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, mobiliojo įrenginio, kuriame yra įdiegta „MoQ“ programėlė, SIM kortelės vagystę ar praradimą kitu būdu. Taip pat Klientas nedelsiant turi informuoti Bendrovę, jei perduoda telefono numerį, kuris yra Identifikatorius, naudotis tretiesiems asmenims ar kitaip praranda galimybę naudotis telefono numeriu, nurodytu „MoQ“ programėlėje.

28. Klientas, sužinojęs apie savo mobiliojo įrenginio, kuriame yra įdiegta „MoQ“ programėlė, SIM kortelės neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad jo PIN kodą ar kitus prisijungimo (Mokėjimo operacijų patvirtinimo) duomenis sužinojo ir (ar) jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, turi nedelsdamas apie tai pranešti Bendrovei.

29. Klientas, įsidiegęs „MoQ“ programėlę, privalo imtis veiksmų, kad apsaugotų „MoQ“ programėlės saugumą. Klientas visa apimtimi atsako už prisijungimo duomenų (pvz., PIN kodo) praradimą, perdavimą naudotis tretiesiems asmenims.

30. Klientas pranešimus Bendrovei teikia Sutarties VII skyriuje numatytais būdais.

31. Bendrovė, gavusi aukščiau nurodytą informaciją ir (arba) pastebėjusi įtartinas operacijas, turi teisę stabdyti tolimesnių Mokėjimo operacijų vykdymą.

„MoQ“ programėlės ir (ar) Sąskaitos blokavimas

32. Bendrovė turi teisę blokuoti Kliento naudojamą „MoQ“ programėlę ir (ar) Sąskaitą dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Sąskaitos saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu Sąskaitos naudojimu, jeigu kyla įtarimų, kad Sąskaitoje esančios lėšos ir (ar) jūsų turima mokėjimo priemonė yra naudojama nusikalstamai veiklai vykdyti, Klientas nesilaiko Sutarties nuostatų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Sutartyje ar kitose su Bendrove sudarytose sutartyse nustatytais atvejais.

33. Kliento iniciatyva „MoQ“ programėlė ir (ar) Sąskaita blokuojama, jei Klientas Sutartyje nustatytu būdu pateikia Bendrovei atitinkamą prašymą ar pranešimą, kad Kliento naudojamas mobiliojo ryšio įrenginys, SIM kortelė yra pavogta ar kitu būdu prarasta, ar Sąskaitoje esančios lėšos ir (ar) „MoQ“ programėlė naudojama ar gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu. Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas blokuoti Sąskaitą ir (ar) „MoQ“ programėlę būtų vėliau patvirtintas raštu ar kitu Bendrovei priimtinu būdu. Jeigu Kliento prašymas (pranešimas) blokuoti „MoQ“ programėlę ir (ar) Sąskaitą Bendrovei pateikiamas žodžiu, Bendrovė siekdama identifikuoti tokį prašymą (pranešimą) pateikusį asmenį, turi teisę pateikti jam klausimus apie Bendrovei žinomus Kliento duomenis.

34. Šio priedo 32 punkte numatytais atvejais Bendrovė Sutartyje nurodytu ar kitu jai priimtinu būdu informuoja Klientą apie „MoQ“ programėlės ir (ar) Sąskaitos blokavimą ir blokavimo priežastis, dėdama visas pastangas, kad Klientas būtų informuotas iki blokavimo ir ne vėliau kaip tuoj pat ją užblokavus, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos pateikimas susilpnintų saugumo priemones ar būtų draudžiamas pagal teisės aktus.

35. Bendrovė panaikina „MoQ“ programėlės ir (ar) Sąskaitos blokavimą, kai nebelieka „MoQ“ programėlės ir (ar) Sąskaitos blokavimo priežasčių ir, jei blokavimas buvo atliktas Kliento iniciatyva, Bendrovė gauna atitinkamą raštišką Kliento prašymą.

36. Bendrovė neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl Sąskaitos ir (ar) „MoQ“ programėlės blokavimo.

37. Jei Bendrovei kyla įtarimų, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas, prisijungimo prie „MoQ“ programėlės duomenys panaudoti nesaugiai, yra pažeistas mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta „MoQ“ programėlė, saugumas ar yra kitų saugumo pažeidimo požymių ar kitų pagrįstų abejonių, Bendrovė gali blokuoti Kliento galimybę naudotis „MoQ“ programėle ir (ar) Sąskaita bei susisiekti su Klientu dėl tokio Mokėjimo operacijos patvirtinimo ar paneigimo. Tokiu atveju Bendrovė susisieks su Klientu „MoQ“ programėlėje nurodytu telefono numeriu ar elektroniniu paštu. Tuo atveju, jei Bendrovei susisiekti su Klientu nepavyksta, Bendrovė gali nevykdyti tokio Mokėjimo nurodymo ir laikyti jį nepatvirtintu.

Mokėjimo paslaugų teikimo sutarties 2 priedas

Arbatpinigių pervedimo taisyklės

1. „MoQ“ programėlės Arbatpinigių pervedimo paskirtis yra sudaryti galimybę Klientui, apmokančiam už prekes ir (ar) paslaugas su „MoQ“ programėle (toliau – Arbatpinigių mokėtojas), naudojantis Arbatpinigių pervedimo funkcija duoti Arbatpinigių jį aptarnavusiam Prekybininko darbuotojui ar Prekybininko pasitelktos trečiosios šalies darbuotojui (toliau – Arbatpinigių gavėjas), o Arbatpinigių gavėjui gauti šiuos arbatpinigius į savo „MoQ“ Sąskaitą.

2. „MoQ“ programėlės Arbatpinigių pervedimo sąlygos:

2.1. Atsižvelgiant į tai, kad Arbatpinigių gavimas yra susijęs su Arbatpinigių gavėjo vykdoma profesine veikla ar verslu, Arbatpinigių gavėjas sutinka ir pripažįsta, kad jis turi teisę naudoti „MoQ“ programėlę (tiek, kiek tai susiję su Arbatpinigių gavimu ir iš to gaunama nauda) išimtinai su jo profesine veikla ar verslu susijusiems poreikiams patenkinti, t. y. su jo asmeninių (vartojimo) poreikių tenkinimu nesusijusiais tikslais; Arbatpinigių gavėjas taip pat sutinka, kad Mokėjimo operacijoms (tiek, kiek tai susiję su Arbatpinigių gavimu ir iš to gaunama nauda) nebus taikomos LR mokėjimų įstatymo III skyriaus nuostatos.

2.2. Naudojantis „MoQ“ programėle Arbatpinigių galima duoti tik, atsiskaičius „MoQ“ programėle, Prekybininkų, kurie yra sudarę su Bendrove atitinkamą susitarimą, prekybos vietose.

2.3. Naudojantis „MoQ“ programėlės Arbatpinigių pervedimo funkcija, Arbatpinigių gali gauti tik tie Klientai, kurie yra Prekybininkų, sudariusių su Bendrove atitinkamą susitarimą, darbuotojai arba tokio Prekybininko pasitelktos trečiosios šalies darbuotojai.

2.4. Klientas, norėdamas gauti Arbatpinigius, privalo išreikšti valią tapti Arbatpinigių gavėju apie tai informuodamas Prekybininką (savo darbdavį), sudariusį su Bendrove atitinkamą susitarimą, ir pateikdamas jam Identifikatorių (t. y. telefono numerį, kuriuo Klientas yra registruotas „MoQ“ programėlėje).

2.5. Esminė ir neatskiriama Arbatpinigių pervedimo dalis yra Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) automatinis ir neatidėliotinas pervedimas iš Arbatpinigių gavėjo Sąskaitos į Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (toliau – GPM pervedimas). Klientas, nesutinkantis su aprašytu GPM pervedimu, neturi teisės naudoti Arbatpinigių pervedimo kaip Arbatpinigių gavėjas.

2.6. Klientas, šio 2 priedo 2.4. punkte nustatyta tvarka išreikšdamas valią tapti Arbatpinigių gavėju, pateikia Bendrovei periodinio Mokėjimo nurodymą atlikti GPM pervedimus į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, t. y. pervesti lėšas iš Kliento Sąskaitos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, nurodant įmokos kodą, skirtą GPM mokėjimui. GPM pervedimo suma yra lygi 15 proc. gautos Arbatpinigių sumos.

2.7. Arbatpinigių gavėjas bet kokiu atveju lieka asmeniškai atsakingas už tinkamą ir savalaikį GPM deklaravimą ir sumokėjimą.

2.8. Bendrovė neatliks GPM pervedimo, jei:

2.8.1. Arbatpinigių gavėjo Sąskaitoje yra nepakankamas Elektroninių pinigų likutis Mokėjimo operacijai įvykdyti;

2.8.2. Įgaliotų institucijų (pvz., teisėsaugos institucijų, antstolių, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir pan.) nurodymu Arbatpinigių gavėjo Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos ar kitaip apribotas disponavimas jomis;

2.8.3. Arbatpinigių gavėjo Sąskaita yra blokuota ir (ar) Sąskaitoje esančių lėšų disponavimas yra apribotas Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytais atvejais.

Mokėjimo paslaugų teikimo sutarties 4 priedas

Periodinio kredito pervedimo sąlygos

  1. Periodinis kredito pervedimas – Kliento Bendrovei pateikiamo mokėjimo nurodymo pagrindu Sutartyje arba Periodinio kredito pervedimo nurodyme nustatytais terminais, periodiškumu ir valiuta į Gavėjo sąskaitą atliekamas Periodinio kredito pervedimo nurodyme nurodytos lėšų sumos pervedimas.
  2. Periodinio kredito pervedimo nurodymas – Mokėtojo nurodymas (mokėjimo pavedimas) Bendrovei ar kitam mokėjimo paslaugų teikėjui atlikti Periodinio kredito pervedimą.
  3. Periodinio kredito pervedimo diena – diena, kuri nustatoma Periodinio kredito pervedimo nurodyme, o jei tokia diena nėra darbo diena – artimiausia darbo diena.
  4. Periodinio kredito pervedimo vykdymui taikomos Sutarties nuostatos tiek, kiek neprieštarauja šio priedo nuostatoms.
  5. Jeigu Sąskaitoje nebus pakankamai lėšų, Bendrovė be atskiro Mokėtojo nurodymo vykdys Periodinį kredito pervedimą Sutarties 55 nustatyta tvarka ir sąlygomis.
  6. Jeigu Periodinis kredito pervedimas grąžinamas dėl ne nuo Bendrovės priklausančių priežasčių (pvz., dėl Gavėjo ar Mokėtojo pasirinkto ar bet kurio kito Bendrovės tarpininko kaltės, netikslių ar nepakankamų rekvizitų ir pan.), Periodinio kredito pervedimo lėšų suma grąžinama į Sąskaitą.
  7. Atitinkamas Periodinio kredito pervedimo nurodymas įsigalioja nuo pirmosios Kliento inicijuotos Mokėjimo operacijos, kurios pervedimo suma sutaps su atitinkamame Periodinio kredito pervedimo nurodyme nurodyta Periodinio kredito pervedimo suma, patvirtinimo.
  8. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Periodinio kredito pervedimo nurodymą raštu pateikęs tinkamai pasirašytą Bendrovės nustatytos formos prašymą Bendrovei arba Gavėjui Sutarties VIII skyriuje numatyta tvarka.